METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 9 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Elektrické potenciály samotnom búr- kovom oblaku akoby plávali voči platniam zemského konden- zátora. 2008), tak hodnotu zvýšenia rozdielu potenciálu medzi búrkovým oblakom ionosférou ovplyvňuje denný chod.tv 2015; Lyons 2000; Popek 2014; Ondrášková 2008).5 Nadoblačné výboje Sprajty súčasťou širokej neustále rozširujúcej „rodiny“ tranzientných luminozných javov (TLE). Pozri blesk Kane Quinnell (Gembec 2005). rokov 20.3). Plazmová guľa, „obohatená“ che- mickými reakciami materiálu pôdy, zásadný vplyv na životnosť guľového blesku (možno niekoľko sekúnd) jeho farby. výsledným spádom elektrického potenciálu medzi statickým elektrickým potenciálom gule okolím. 4). zrejmé, najvyššie vrstvy atmosféry sú dejiskom búrlivej súhry elektrických, svetelných che- mických dejov, ktoré musíme dôkladnejšie spoznať. štvrté skupenstvo hmoty, niekoľko prí- rodných umelých foriem (Vaňura 2009).3. 3. Informácie pre štúdium vzácnych výbojov hornej atmo- sfére (nadoblačné výboje) ako červené halo (Elves), čer- vení škriatkovia (Red Sprites) modrý záblesk (Gnome) sú v (Popek, Bednář 2012; Sky-fite. Prípady vzniku nadoblačných bleskov vzhľadom sme- ru prúdu elektrónov bleskových kanáloch vnútri búrkové- ho oblaku: – Odliv prúdu elektrónov koncov vetiev výboja hornej častibúrkovéhooblaku(zvyšujesapodielkladnéhonáboja vo vrchnej časti oblaku) vytvára spád elektrického poten- ciálu, ktorý dostatočný, evokuje vytváranie vetve- ných výbojových kanálov (ďalších elektrických dipólov tzv. Guľové blesky Inšpiráciou pre popis guľového blesku kniha Štoll (1988). Potvrdili mimo iného predpoklad, že guľový blesk vzniká pri spaľovaní pôdy pri určitom zložení minerálov. Záporný náboj výboja (elektróny) nemôže „roztiecť“ (prudká zmena elektrického prostredia) sústredí uzav- retej plazmovej gule prebytkom elektrónov, ktorá potom akoby vystúpila zeme. Časť záporného náboja (elektróny), prete- čie zvodom zeme. Tento zvý- šený rozdiel elektrického potenciálu medzi oblakom iono- sférou nepatrným časovým oneskorením vyrovnávajú (zni- žujú) nadoblačné blesky. Smer rýchlosť pohybu guľového blesku daný tzv.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 103 na zemi (ohniskom blesku) najbližšou vrstvou kladných iónov dostatočný preskok iskry, môže začať lavíno- vé vetvenie kanálov blesku smerom nákove. Môžu ovplyvňovať nielen našu techniku, spoje navigácie, ale pria- mo náš život, ktorý stavu našej tenkej vrstvičky atmo- sféry osudovo závislý. 3. Výskum všetkých týchto javov začiatku (Popek, Bednář 2012). Pri údere blesku oblaku zeme (dolnej platne zem- ského kondenzátora) presúva záporný náboj (elektróny) do zeme dochádza zníženiu rozdielu elektrického potenciálu medzi oblakom zemou. 2. storočia bol potvrdením teoretických predpovedí ich exis- tencie prácach škótskeho nositeľa Nobelovej ceny fyzi- ku Wilsona. Pri prerušení tohto zdroja dôsledku nárazového prudkého zvýšenia elektrické- ho odporu prostredia ceste prúdu, následne uvoľní ener- gia. tendrils) zvislom smere blízkej zápornejšej neho- mogenite elektrického poľa nad búrkovým oblakom, to nadoblačný červený škriatok (Red Sprites). Keď kladný blesk dosiahne dobrý zvod zeme, vzniká zvlášť mohutný spätný výboj elektrickým prúdom kanáli bles- ku nad 200 kA, ktorý môže mať vplyv vznik nadob- lačných výbojov.). 3. Ako uvedené výše, elektrické výboje vnútri búrkového oblaku vyvolávajú elektrickom poli pulzné zmeny. Rotáciou získava plazma sféroid- ný, najčastejšie guľový tvar magnetický „obal“. oblasti elektrických výbojov a elektrických polí nad hornými časťami kumulonimbov, resp. Šírka výbojo- vého kanálu nadmorskou výškou dôsledku znižujú- cej elektrickej pevnosti prostredia náhle zväčšuje čer- vený škriatok nadobúda tvar medúzy.4. Tvorí zhluk voľ- ných elektrónov iónov. Vyzerá to, akoby červený škriatok pohyboval smerom dolu. Tlmené kmitanie elektrónov výbojovom kanáli spôsobuje vyhasínanie „hlavy medúzy“. Slabý blesk môže udrieť pôdy, kde nemá dobrý zvod do zeme. Pokiaľ búr- kou nie nižšie vrstvy oblačnosti alebo jasná oblo- ha, zväčša mohutný ohlušujúci úder blesku javí ako „blesk z jasného neba“, zvlášť keď dominantný kanál blesku šik- mý smer. 2. Pri svojom pohybe guľový blesk prechádza cez neho- mogénne elektrické prostredie, sprevádzané rekombináci- ou nábojov ústretovými výbojmi (iskrami) tohto prostredia (kompenzačný mechanizmus kap. Elektrický obvod medzi dvoma platňami zemského kondenzátora takto uzatvára. . Rotujúcim plazmoidom Slnko, rozdiel guľového blesku pre- bytkom kladného náboja. Ich viac- menej náhodný experimentálny objav počiatku 90.3). Elektrické výbojové dipóly bleskových kanáloch sa správajú ako prúdové zdroje (kap. Zvýši podiel kladného náboja (klad- né ióny) pri zemi voči nákove dôsledku kompenzačného mechanizmu (kap. Prebytok záporného náboja guľovom blesku zmenšuje nakoniec, pri neja- kej kritickej hodnote, guľový blesk ticho zanikne zostane zápach chemických procesoch počas jeho trvania. K objasneniu tajomstva guľového blesku prispel záznam čínskych vedcov (Novinky 2014): Podarilo urobiť digi- tálny záznam zrodu guľového blesku vysokým rozlíšením a pomocou spektroskopie ďalších analýz rozobrať pod- mienky jeho vzniku. Načervenavé sfarbenie feno- ménu ionizovaných molekúl vodíka pri prechode elektrického prúdu (TV Spektrum, Vesmír III). Búrkový oblak nachádza medzi dvoma „platňami zemského kon- denzátora“ (kap. Napätie medzi ionosférou zemským povrchom kolíše v dennom chode nezávislom polohe zemi (Ondrášková et al. Elektrické výboje vyvolávajú okolitom elektrickom poli pulzné zmeny pod- ľa polarity týchto zmien závislosti vzdialenosti zdrojo- vého blesku možno rozlišovať druhy bleskov (vnútorný blesk, záporný alebo kladný blesk zeme, elektrické výboje sme- rujúce hornej časti búrkových oblakov hore pod. stane výsled- ný spád potenciálu dostatočný (napríklad blízkosti kovové- ho zvodu zeme), premení guľový blesk obyčajný sla- bý čiarový výboj deštrukčnými účinkami. búrkových buniek, asi treba hľadať reálne väzby „spojovacie mostíky“ medzi troposférickou búrkovou elektrinou úka- zy TLE, vyskytujúcimi niekedy stratosfére, ale čas- tejšie ešte vyšších hladinách atmosféry. Plazma, tzv. Podľa Ohmového zákona toto zas zapríčiní zvýšenie rozdielu potenciálu medzi oblakom iono- sférou (hornou platňou zemského kondenzátora).3). Potom možné, výskyt „škriatka“ častejší pri nižšej „modrého záblesku“ zas pri vyššej hodnote napätia medzi ionosférou zemským povrchom