METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 9 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Potvrdili mimo iného predpoklad, že guľový blesk vzniká pri spaľovaní pôdy pri určitom zložení minerálov. Búrkový oblak nachádza medzi dvoma „platňami zemského kon- denzátora“ (kap. Vyzerá to, akoby červený škriatok pohyboval smerom dolu. Prípady vzniku nadoblačných bleskov vzhľadom sme- ru prúdu elektrónov bleskových kanáloch vnútri búrkové- ho oblaku: – Odliv prúdu elektrónov koncov vetiev výboja hornej častibúrkovéhooblaku(zvyšujesapodielkladnéhonáboja vo vrchnej časti oblaku) vytvára spád elektrického poten- ciálu, ktorý dostatočný, evokuje vytváranie vetve- ných výbojových kanálov (ďalších elektrických dipólov tzv. Časť záporného náboja (elektróny), prete- čie zvodom zeme. Rotáciou získava plazma sféroid- ný, najčastejšie guľový tvar magnetický „obal“. rokov 20. Slabý blesk môže udrieť pôdy, kde nemá dobrý zvod do zeme.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 103 na zemi (ohniskom blesku) najbližšou vrstvou kladných iónov dostatočný preskok iskry, môže začať lavíno- vé vetvenie kanálov blesku smerom nákove. 2008), tak hodnotu zvýšenia rozdielu potenciálu medzi búrkovým oblakom ionosférou ovplyvňuje denný chod. Plazmová guľa, „obohatená“ che- mickými reakciami materiálu pôdy, zásadný vplyv na životnosť guľového blesku (možno niekoľko sekúnd) jeho farby.5 Nadoblačné výboje Sprajty súčasťou širokej neustále rozširujúcej „rodiny“ tranzientných luminozných javov (TLE). Elektrické potenciály samotnom búr- kovom oblaku akoby plávali voči platniam zemského konden- zátora. Ako uvedené výše, elektrické výboje vnútri búrkového oblaku vyvolávajú elektrickom poli pulzné zmeny. búrkových buniek, asi treba hľadať reálne väzby „spojovacie mostíky“ medzi troposférickou búrkovou elektrinou úka- zy TLE, vyskytujúcimi niekedy stratosfére, ale čas- tejšie ešte vyšších hladinách atmosféry.tv 2015; Lyons 2000; Popek 2014; Ondrášková 2008). K objasneniu tajomstva guľového blesku prispel záznam čínskych vedcov (Novinky 2014): Podarilo urobiť digi- tálny záznam zrodu guľového blesku vysokým rozlíšením a pomocou spektroskopie ďalších analýz rozobrať pod- mienky jeho vzniku. . 3. Keď kladný blesk dosiahne dobrý zvod zeme, vzniká zvlášť mohutný spätný výboj elektrickým prúdom kanáli bles- ku nad 200 kA, ktorý môže mať vplyv vznik nadob- lačných výbojov. Výskum všetkých týchto javov začiatku (Popek, Bednář 2012).3.3). Tento zvý- šený rozdiel elektrického potenciálu medzi oblakom iono- sférou nepatrným časovým oneskorením vyrovnávajú (zni- žujú) nadoblačné blesky. 2. Informácie pre štúdium vzácnych výbojov hornej atmo- sfére (nadoblačné výboje) ako červené halo (Elves), čer- vení škriatkovia (Red Sprites) modrý záblesk (Gnome) sú v (Popek, Bednář 2012; Sky-fite. Pokiaľ búr- kou nie nižšie vrstvy oblačnosti alebo jasná oblo- ha, zväčša mohutný ohlušujúci úder blesku javí ako „blesk z jasného neba“, zvlášť keď dominantný kanál blesku šik- mý smer. 4). Pri svojom pohybe guľový blesk prechádza cez neho- mogénne elektrické prostredie, sprevádzané rekombináci- ou nábojov ústretovými výbojmi (iskrami) tohto prostredia (kompenzačný mechanizmus kap.4. tendrils) zvislom smere blízkej zápornejšej neho- mogenite elektrického poľa nad búrkovým oblakom, to nadoblačný červený škriatok (Red Sprites). Rotujúcim plazmoidom Slnko, rozdiel guľového blesku pre- bytkom kladného náboja. Elektrické výbojové dipóly bleskových kanáloch sa správajú ako prúdové zdroje (kap. 3. Plazma, tzv. Pri údere blesku oblaku zeme (dolnej platne zem- ského kondenzátora) presúva záporný náboj (elektróny) do zeme dochádza zníženiu rozdielu elektrického potenciálu medzi oblakom zemou. Šírka výbojo- vého kanálu nadmorskou výškou dôsledku znižujú- cej elektrickej pevnosti prostredia náhle zväčšuje čer- vený škriatok nadobúda tvar medúzy. výsledným spádom elektrického potenciálu medzi statickým elektrickým potenciálom gule okolím. štvrté skupenstvo hmoty, niekoľko prí- rodných umelých foriem (Vaňura 2009). Tvorí zhluk voľ- ných elektrónov iónov. zrejmé, najvyššie vrstvy atmosféry sú dejiskom búrlivej súhry elektrických, svetelných che- mických dejov, ktoré musíme dôkladnejšie spoznať. Ich viac- menej náhodný experimentálny objav počiatku 90. Pri prerušení tohto zdroja dôsledku nárazového prudkého zvýšenia elektrické- ho odporu prostredia ceste prúdu, následne uvoľní ener- gia. Prebytok záporného náboja guľovom blesku zmenšuje nakoniec, pri neja- kej kritickej hodnote, guľový blesk ticho zanikne zostane zápach chemických procesoch počas jeho trvania. Guľové blesky Inšpiráciou pre popis guľového blesku kniha Štoll (1988).). Zvýši podiel kladného náboja (klad- né ióny) pri zemi voči nákove dôsledku kompenzačného mechanizmu (kap.3). oblasti elektrických výbojov a elektrických polí nad hornými časťami kumulonimbov, resp. 2. 3. stane výsled- ný spád potenciálu dostatočný (napríklad blízkosti kovové- ho zvodu zeme), premení guľový blesk obyčajný sla- bý čiarový výboj deštrukčnými účinkami. Napätie medzi ionosférou zemským povrchom kolíše v dennom chode nezávislom polohe zemi (Ondrášková et al.3). Smer rýchlosť pohybu guľového blesku daný tzv. Záporný náboj výboja (elektróny) nemôže „roztiecť“ (prudká zmena elektrického prostredia) sústredí uzav- retej plazmovej gule prebytkom elektrónov, ktorá potom akoby vystúpila zeme. Elektrický obvod medzi dvoma platňami zemského kondenzátora takto uzatvára. storočia bol potvrdením teoretických predpovedí ich exis- tencie prácach škótskeho nositeľa Nobelovej ceny fyzi- ku Wilsona. Tlmené kmitanie elektrónov výbojovom kanáli spôsobuje vyhasínanie „hlavy medúzy“. Načervenavé sfarbenie feno- ménu ionizovaných molekúl vodíka pri prechode elektrického prúdu (TV Spektrum, Vesmír III). Elektrické výboje vyvolávajú okolitom elektrickom poli pulzné zmeny pod- ľa polarity týchto zmien závislosti vzdialenosti zdrojo- vého blesku možno rozlišovať druhy bleskov (vnútorný blesk, záporný alebo kladný blesk zeme, elektrické výboje sme- rujúce hornej časti búrkových oblakov hore pod. Podľa Ohmového zákona toto zas zapríčiní zvýšenie rozdielu potenciálu medzi oblakom iono- sférou (hornou platňou zemského kondenzátora). Pozri blesk Kane Quinnell (Gembec 2005). Potom možné, výskyt „škriatka“ častejší pri nižšej „modrého záblesku“ zas pri vyššej hodnote napätia medzi ionosférou zemským povrchom. Môžu ovplyvňovať nielen našu techniku, spoje navigácie, ale pria- mo náš život, ktorý stavu našej tenkej vrstvičky atmo- sféry osudovo závislý