METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 11 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
počas inicializá- cie blesku vnútri oblaku (kap. Získanie energie rezonátora Zem-ionosféra pre ľudstvo problematické. 5.t Prúd odvodený množstva nábojov, ktoré pretekajú prostredím (14) jednotku času dQie dt), predstavuje tzv. Maximum elektromagnetic- kej energie výboje vyžarujú frekvenciách 100 kHz, teda schumannovské pásmo (ELF) pripadá nepatrná časť. oko- lí rekombináciou nábojov zvyšuje homogenita elektrické- ho poľa. Výbojová dráha (kanál blesku) predstavuje elektrický dipól, anténu.1. MERANIE SIMULÁCIA BALÍKA BLESKOV Výbojová dráha (kanál blesku) predstavuje elektrický dipól, anténu, keď trvaní zlomku sekundy, ktorá vyža- ruje elektromagnetickú energiu (Ondrášková al. každého balíka bleskov môže pre- biehať viacnásobný výboj hlavnom (dominantnom) blesko- vom kanáli periodické elektromagnetické žiarenie veľmi dlhých vlnách, ktorého dĺžka postupne skracuje (kap. 2008), zdroj energie pre vlastné kmity rezonátore Zem- ionosféra, predstavuje globálna búrková činnosť (náhodné a nekoherentné atmosférické výboje).2. Viditeľný blesk oblohe má niekoľko km. Pre popísanie meranie vlastností takejto anté- ny možné použiť dostupnú literatúru učebnicu, ako je Hottmar, Adamec (2014). 2.1. Pri náboji Qie kondenzátore Cp, pri preskoku iskry pri- bližne platí: Qie Qst Ist Gj, kde doba trvania výboja blesku oblohe, Ist priemerný bleskový prúd, ktorý pritečie ohniska blesku počas doby Td. 5. 1. Bleskové výboje troposfére sú zdrojom rádiových vĺn zvukových frekvencií.1) prebehlo za dobu priemerným posuvným prúdom Iep Qie Ti. Tento pokles javí ako veľká pila priebehu triedeného náboja Qie počas ini- cializácie.i.3. Ako . Takto možno frekvenčne mapovať oblasti búrkovej činnosti, ale oblasti relatívne pekným počasím (Ondrášková al. 5. izolova- ných elektricky vodivých sústavách (Bélai 2006) elektromag- netické pole indukuje napätia rádovo desiatky stovky kV. 3. uvedeného možno usudzovať, aká je dostatočná vzdialenosť (6), budúca dĺžka elektrického dipólu, preskok lokálneho elektrického výboja pri budo- vaní bleskových kanálov. 3. Pred preskokom iskry, inicializácia blesku „Platne“ virtuálneho kondenzátora nabíjajú triede- ným priestorovým nábojom Qie (kap. Vždy pravde- podobnosť, nastane rezonancia, kmitanie nejakého dipó- lu frekvencii schumannovského pásma frekvencií, prí- jem alebo odovzdávanie energie oblasti rezonátora Zem- ionosféra udržanie dipólu dlhšie pri živote skončení balíka bleskov. Pri skončení balíka bleskov (kap. V plazmovom kanáli spätného výboja vyžiarila energia Wpie pretiekol náboj (8): Qst Qpe. 5. Počas búrky, vplyvom nadoblačných elektrických výbo- jov, vytvára nad oblakmi samostatná oblasť záporného elektrického náboja (kap. Pri jednoduchom predpoklade Uz |Up|, |Zcc| (|Zc1 Zc2|) (|Zc1 Zc2|) kon- štanta, nabíjací prúd možno pokladať nekonštantný: Wpic (Uz2 / (|Zc1 Zc2|)).1) generuje žiarenie pre- dovšetkým výrazne vyšších frekvenciách oblasti VKV (rádovo stovky MHz). Jeho šírenie podstatne men- šie ako rýchlosť šírenia elektriny (vodivého prúdu) vodiči ako plazmovom kanáli blesku. Nad vyvýšenými záporne nabitými bodmi zemskom povrchu vznikajú uvoľňujú záporné ióny.1) eqivalentnom obvode (obr.4), z ktorej tiež skončení búrky vybíja zemský kondenzátor. Eliášov oheň, sťahovanie elektrónov (záporného náboja) zeme vodivými vyvýšenými bodmi teréne pritom vznik kladných iónov unášaných vetrom. 3.t, kde prúd, kto- rým nabíja kondenzátor čas nabíjania konden- zátora preskoku iskry.1Priebeh procesu balíka bleskov Pre budúcu simuláciu elektrického obvodu balíka bleskov na počítači vychádzame obr. prúd posuvný (Jirků 2010). 1): Wpic (Uz |Up|). 2008; Chum 2004). Prebehol mechanizmus „vybitia“ ekviva- lentného množstva náboja veľkosti Qpe oblasti oblaku pat- riaceho balíku bleskov, kde Qpe časť náboja Qie, ktorým sa predtým nabila oblasť balíka bleskov počas inicializácie (kap. Novým pokrokom analýza rádiových vĺn vytvorených kozmickým žiarením, prechádzajúcim oblasťou búrky (Ball 2015). Mikro-preskokmi, pri riadiacom napätí men- šej miere podporou zostupného prúdenia vzduchu (posuv- ný prúd), kladný náboj presúva smerom zemi.6), stúplo množstvo celkové- ho náboja kompenzačné náboje Qpnc ΣQpn (11) kles- lo množstvo triedeného náboja Qie: Qie Qie Qpce, pri priestorovej kompenzácii náboja (18).1 údajov meraní simu- lácie správania molekúl plynu, iónov premenlivom elek- trickom poli (Hippel 1963; Červeň 2005; Rakov, Uman 2003) v prostredí búrlivého pohybu vzduchu (Baťka 2014). Balík bles- kov začína lavínovou tvorbou krátkych bleskových kanálov temného blesku (Rozhlas 2013a).1) inicializačné napätie pozadia |Up| Upi pri pre- miestňovaní molekúl nábojov aniónov katiónov prúdením vzduchu eqivalentnom (náhradnom) obvode balíka bleskov s prírastkovou energiou: Wpic Qie Upi , pozri (16) (17), potom Qppc Qie . 3.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 105 vzduchu zosiluje spád elektrického poľa, dajú pozorovať na povrchu zeme javy ako sršanie niekedy tzv.5) nákove búrkového obla- ku samostatná oblasť kladného elektrického náboja (kap. Poskytuje nebývalý pohľad rozloženie silu elek- trických polí búrke Ako predpokladal Schumann (Ondrášková et al.1. 2008; Jirků 2010). Otázkou je, ako taký dipól (blesk) vyze- ral oblohe. Najviac energie vyžiari nízkych frekvenciách oblas- ti veľmi dlhých dlhých vĺn závislosti dĺžke viditeľných žiariacich bleskových kanálov oblohe. preskoku iskry Po preskoku iskry (preskok iskry riadi premenlivá hodno- ta impedancie Zcc), pôvodné napätie pozadia Up, kde |Up| = Upi kompenzovalo napätím Ukp, kde |Ukp| Upf, aby sa iskra skončila (10).1. 3. 3. Pri peknom počasí hneď búrkou globálny zem- ský kondenzátor vybíja. Každý balík bleskov vymedzuje začia- tok (5) koniec (13).t ale Wpic i2 . Ideový podklad pre numerický výpočet, príklad Nabitie fiktívneho kondenzátora triedeným nábojom Qie napätie Upi počas inicializácie (kap. 3.3 tlmené kmitanie elektrónov pozdĺž plazmového kanálu výboja).(|Zc1 Zc2|). 5. Podľa (10) možno písať: Wpie Qpe Upf , pozri (18), potom Qpce Qpe