METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 11 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Takto možno frekvenčne mapovať oblasti búrkovej činnosti, ale oblasti relatívne pekným počasím (Ondrášková al. 3. Najviac energie vyžiari nízkych frekvenciách oblas- ti veľmi dlhých dlhých vĺn závislosti dĺžke viditeľných žiariacich bleskových kanálov oblohe. Viditeľný blesk oblohe má niekoľko km.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 105 vzduchu zosiluje spád elektrického poľa, dajú pozorovať na povrchu zeme javy ako sršanie niekedy tzv. Výbojová dráha (kanál blesku) predstavuje elektrický dipól, anténu. Nad vyvýšenými záporne nabitými bodmi zemskom povrchu vznikajú uvoľňujú záporné ióny. 3. Ako . Novým pokrokom analýza rádiových vĺn vytvorených kozmickým žiarením, prechádzajúcim oblasťou búrky (Ball 2015). Maximum elektromagnetic- kej energie výboje vyžarujú frekvenciách 100 kHz, teda schumannovské pásmo (ELF) pripadá nepatrná časť. 5.t ale Wpic i2 . 3. Ideový podklad pre numerický výpočet, príklad Nabitie fiktívneho kondenzátora triedeným nábojom Qie napätie Upi počas inicializácie (kap.1 údajov meraní simu- lácie správania molekúl plynu, iónov premenlivom elek- trickom poli (Hippel 1963; Červeň 2005; Rakov, Uman 2003) v prostredí búrlivého pohybu vzduchu (Baťka 2014). 1. Balík bles- kov začína lavínovou tvorbou krátkych bleskových kanálov temného blesku (Rozhlas 2013a). Otázkou je, ako taký dipól (blesk) vyze- ral oblohe.6), stúplo množstvo celkové- ho náboja kompenzačné náboje Qpnc ΣQpn (11) kles- lo množstvo triedeného náboja Qie: Qie Qie Qpce, pri priestorovej kompenzácii náboja (18). 5. uvedeného možno usudzovať, aká je dostatočná vzdialenosť (6), budúca dĺžka elektrického dipólu, preskok lokálneho elektrického výboja pri budo- vaní bleskových kanálov. Podľa (10) možno písať: Wpie Qpe Upf , pozri (18), potom Qpce Qpe .1) eqivalentnom obvode (obr. 5. izolova- ných elektricky vodivých sústavách (Bélai 2006) elektromag- netické pole indukuje napätia rádovo desiatky stovky kV.3. 5. 3.1) generuje žiarenie pre- dovšetkým výrazne vyšších frekvenciách oblasti VKV (rádovo stovky MHz).(|Zc1 Zc2|). Pre popísanie meranie vlastností takejto anté- ny možné použiť dostupnú literatúru učebnicu, ako je Hottmar, Adamec (2014). 2. 2008; Jirků 2010).4), z ktorej tiež skončení búrky vybíja zemský kondenzátor. Pri skončení balíka bleskov (kap.t, kde prúd, kto- rým nabíja kondenzátor čas nabíjania konden- zátora preskoku iskry. Pri peknom počasí hneď búrkou globálny zem- ský kondenzátor vybíja. Mikro-preskokmi, pri riadiacom napätí men- šej miere podporou zostupného prúdenia vzduchu (posuv- ný prúd), kladný náboj presúva smerom zemi. 2008), zdroj energie pre vlastné kmity rezonátore Zem- ionosféra, predstavuje globálna búrková činnosť (náhodné a nekoherentné atmosférické výboje).1) prebehlo za dobu priemerným posuvným prúdom Iep Qie Ti.5) nákove búrkového obla- ku samostatná oblasť kladného elektrického náboja (kap. 3. Pred preskokom iskry, inicializácia blesku „Platne“ virtuálneho kondenzátora nabíjajú triede- ným priestorovým nábojom Qie (kap.1.1. Jeho šírenie podstatne men- šie ako rýchlosť šírenia elektriny (vodivého prúdu) vodiči ako plazmovom kanáli blesku. Získanie energie rezonátora Zem-ionosféra pre ľudstvo problematické. počas inicializá- cie blesku vnútri oblaku (kap.i. Počas búrky, vplyvom nadoblačných elektrických výbo- jov, vytvára nad oblakmi samostatná oblasť záporného elektrického náboja (kap.1.1) inicializačné napätie pozadia |Up| Upi pri pre- miestňovaní molekúl nábojov aniónov katiónov prúdením vzduchu eqivalentnom (náhradnom) obvode balíka bleskov s prírastkovou energiou: Wpic Qie Upi , pozri (16) (17), potom Qppc Qie . Tento pokles javí ako veľká pila priebehu triedeného náboja Qie počas ini- cializácie. Eliášov oheň, sťahovanie elektrónov (záporného náboja) zeme vodivými vyvýšenými bodmi teréne pritom vznik kladných iónov unášaných vetrom. 5. 2008; Chum 2004). Pri jednoduchom predpoklade Uz |Up|, |Zcc| (|Zc1 Zc2|) (|Zc1 Zc2|) kon- štanta, nabíjací prúd možno pokladať nekonštantný: Wpic (Uz2 / (|Zc1 Zc2|)). Vždy pravde- podobnosť, nastane rezonancia, kmitanie nejakého dipó- lu frekvencii schumannovského pásma frekvencií, prí- jem alebo odovzdávanie energie oblasti rezonátora Zem- ionosféra udržanie dipólu dlhšie pri živote skončení balíka bleskov. Pri náboji Qie kondenzátore Cp, pri preskoku iskry pri- bližne platí: Qie Qst Ist Gj, kde doba trvania výboja blesku oblohe, Ist priemerný bleskový prúd, ktorý pritečie ohniska blesku počas doby Td. 3. V plazmovom kanáli spätného výboja vyžiarila energia Wpie pretiekol náboj (8): Qst Qpe. preskoku iskry Po preskoku iskry (preskok iskry riadi premenlivá hodno- ta impedancie Zcc), pôvodné napätie pozadia Up, kde |Up| = Upi kompenzovalo napätím Ukp, kde |Ukp| Upf, aby sa iskra skončila (10). Prebehol mechanizmus „vybitia“ ekviva- lentného množstva náboja veľkosti Qpe oblasti oblaku pat- riaceho balíku bleskov, kde Qpe časť náboja Qie, ktorým sa predtým nabila oblasť balíka bleskov počas inicializácie (kap. MERANIE SIMULÁCIA BALÍKA BLESKOV Výbojová dráha (kanál blesku) predstavuje elektrický dipól, anténu, keď trvaní zlomku sekundy, ktorá vyža- ruje elektromagnetickú energiu (Ondrášková al.1.3 tlmené kmitanie elektrónov pozdĺž plazmového kanálu výboja). oko- lí rekombináciou nábojov zvyšuje homogenita elektrické- ho poľa. Poskytuje nebývalý pohľad rozloženie silu elek- trických polí búrke Ako predpokladal Schumann (Ondrášková et al. prúd posuvný (Jirků 2010). 1): Wpic (Uz |Up|). Bleskové výboje troposfére sú zdrojom rádiových vĺn zvukových frekvencií. Každý balík bleskov vymedzuje začia- tok (5) koniec (13).1Priebeh procesu balíka bleskov Pre budúcu simuláciu elektrického obvodu balíka bleskov na počítači vychádzame obr.2.t Prúd odvodený množstva nábojov, ktoré pretekajú prostredím (14) jednotku času dQie dt), predstavuje tzv. 3. každého balíka bleskov môže pre- biehať viacnásobný výboj hlavnom (dominantnom) blesko- vom kanáli periodické elektromagnetické žiarenie veľmi dlhých vlnách, ktorého dĺžka postupne skracuje (kap