METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 14 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pro sledování mokré atmosférické depozice, níž kro- mě řady jiných parametrů sledují koncentrace NH4 + a NO3 − , byly zřízeny souvislosti sledováním acidifikace ekosysté- mů již sedmdesátých letech 20. biogeoche- mii lesa významnou úlohu (Galloway al. 2004; 2008). ÚVOD V přírodě dusík velmi hojným prvkem, většina jeho zásob však vyskytuje chemicky stabilní, nereaktivní, nevyužitelné formě, jako plynný N2, tvořící atmosféry.108 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 1. 1995). KLÍČOVÁ SLOVA: depozice atmosférická dusík anorganický dusík reaktivní srážky atmosférické KEYWORDS: atmospheric deposition inorganic nitrogen reactive nitrogen precipitation . Zvýšení atmosférické depozice dusíku nejvýraznější v rozvinutých regionech severní polokoule.r−1 a asi dvakrát vyš- ší než depozice otevřené krajině, protože koruny stromů účinně „vyčesávají“ ovzduší částice plyny (Fowler al. 2010). Zatímco hlavním emisním zdrojem oxidovaných forem jsou veškeré spalovací procesy, emisním zdrojem redukovaných forem především zemědělská činnost.cz Nitrogen deposition Czech forests: Change N–NH4 + /N–NO3 – ratio precipitation. 2014). 2014). 2014; Canfield al. 2013); (2) pouze některé sloučeniny dusíku jsou pravidelně měřeny; (3) rozdíl síry (Hůnová al. 2010; Dirnböck al. Kvantifikace depozice dusíku řady důvodů poměrně obtížnou záležitostí (Sutton al. 2013). velmi mobilní, protože jeho vznik rychlej- ší než přeměna nereaktivní formu N2, kumuluje pro- středí mnoha oblastech (Erisman al. 2011), odběr typu throu- ghfall, někdy používá jako spodní odhad depozice dusíku porostu (Lovett, Lindberg 1993), pokládán za nerelevantní pro odhad celkové depozice dusíku důvo- du komplikované výměny dusíku mezi korunami stromů, podrostem ovzduším (Flechard al. 2005). To vede rozsáhlému narušení globálního cyklu dusíku (Elser 2011) zřejmým přesahem následky budoucnos- ti (Canfield al. výše uvedených důvodů tedy žádoucí poměrem NH4 + / NO3 − zabývat. mnoha ekosys- témech jsou totiž druhy adaptovány nízkou dostupnost Nr, a mohou tedy dobře prosperovat pouze tehdy, pokud jeho depozice nízká (Aerts, Chapin 2000). Poměr NH4 + /NO3 − v atmosférických srážkách důležitým indikáto- rem atmosférické chemie určitého regionu, odráží zastoupe- ní emisních zdrojů (Du al. 2011). 2010). The time trends the individual measuring sites were assessed using the Mann-Kendal test. století monitorovací sítě na ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE DUSÍKU ČESKÝCH LESÍCH: ZMĚNA POMĚRU N−NH4 + /N−NO3 − V ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽKÁCH Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Vojtěch Stráník, Miloslav Modlík, Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 Praha 412-Komořany, hunova@chmi. 2008), depozice dusíku lesních porostech se pohybuje rozmezí 0,5–6,0 g. současnosti pozorována extrémně vysoká depozice dusíku jihovýchodní Asii, zejména Číně a Indii, souvislosti rychlým nárůstem počtu obyvatelstva, intenzitou zemědělství, průmyslu dopravy (Lü, Tian 2007; Vet al. Jako součást aminokyselin bíl- kovin základním stavebním kamenem živé hmoty pro- střednictvím DNA podílí přenosu dědičné informace. 2016). Evropu konti- nentální USA ovlivňují chronické stále zvyšující dáv- ky již doby průmyslové revoluce (Holland al. 1989; Pilegaard 2013).m−2 . 2013). Depozice NH4 + ve srovnání s depozicí NO3 − více ovlivňuje snižování biodiverzity více vegetaci poškozuje (Erisman al. Nejdůležitější jsou: (1) oxidy dusíku (NOx) amoniak (NH3), hrající významnou úlohu chemii troposféry; (2) nitráty (NO3 − ) amonné ionty (NH4 + ), převládající formy N, které jsou využívány organizmy; (3) oxid dusný (N2O), důležitý skleníkový plyn, který ve stratosféře katalyzátorem destrukce O3; (4) kyselina dusičná (HNO3), zejména tam, kde suché kli- ma (Paoletti al. V poslední době totiž ukazuje, nezávisle absolut- ní dávce mají redukované oxidované formy dusíku na vegetaci odlišný vliv (Britto, Konzucker 2013; Paulissen al. present the time trends and spatial changes the N–NH4 + /N–NO3 – ratio precipitation reflecting changing atmospheric chemistry due shifts the relative contributions NOx and NH3 emissions. 2007). 2011). Nejsnadněji možné kvantifikovat depozici mokrou, kte- rá spojena padajícími srážkami, tedy deštěm sněhem. This may have implications for ecosystems as, according the latest knowledge, not the nitrogen load but rather its form, whether reduced oxidized, that matters most. 2016; van den Berg al. 2013; Simpson et al. řady studií známo, nadby- tek vede eutrofizaci, acidifikaci ztrátě biodiverzity (Bobbink al. Our results indicate that the N–NH4 + /N–NO3 – ratio precipitation has been slowly changing favour of NH4 + as many other regions. Na mokré atmosférické depozici dusíku podílejí jednak dusič- nany neboli nitráty (dále NO3 − ) amonné ionty (dále NH4 + ), vznikající prekursorů oxidů dusíku (NOx), resp. Antropogenní činnos- tí dnes ovzduší uvolňováno množství reaktivního dusí- ku srovnatelné přírodními zdroji odhaduje se, globální cyklus oproti minulosti více než zdvojnásobil (Sutton et al. 2014) neposlední řadě při- náší zajímavou informaci environmentálních vlivech Nr. amonia- ku (NH3). Za reaktivní dusík (Nr) pokládají všechny jeho biologicky, radiačně a/nebo fotochemicky aktivní formy (Galloway al. Dusík základní živinou nepostradatelným prvkem účastnícím mnoha reakcí živých buňkách (Bruce al. Jeho přemíra prostředí však může být stejně problematic- ká jako jeho nedostatek. Dávky zůstávají Evropě vyso- ké (Lorenz al. 2007): (1) některé sloučeniny dusíku jsou jak emitovány, tak depono- vány obousměrném výměnném procesu, přičemž převlá- dající čistý depoziční tok dán relativní koncentrací dané látky porostu ovzduší nad porostem (Fowler al