METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 14 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
biogeoche- mii lesa významnou úlohu (Galloway al. výše uvedených důvodů tedy žádoucí poměrem NH4 + / NO3 − zabývat. 2013; Simpson et al. Evropu konti- nentální USA ovlivňují chronické stále zvyšující dáv- ky již doby průmyslové revoluce (Holland al. mnoha ekosys- témech jsou totiž druhy adaptovány nízkou dostupnost Nr, a mohou tedy dobře prosperovat pouze tehdy, pokud jeho depozice nízká (Aerts, Chapin 2000). To vede rozsáhlému narušení globálního cyklu dusíku (Elser 2011) zřejmým přesahem následky budoucnos- ti (Canfield al. 2005). řady studií známo, nadby- tek vede eutrofizaci, acidifikaci ztrátě biodiverzity (Bobbink al. Our results indicate that the N–NH4 + /N–NO3 – ratio precipitation has been slowly changing favour of NH4 + as many other regions. This may have implications for ecosystems as, according the latest knowledge, not the nitrogen load but rather its form, whether reduced oxidized, that matters most. ÚVOD V přírodě dusík velmi hojným prvkem, většina jeho zásob však vyskytuje chemicky stabilní, nereaktivní, nevyužitelné formě, jako plynný N2, tvořící atmosféry. Zvýšení atmosférické depozice dusíku nejvýraznější v rozvinutých regionech severní polokoule. 2007): (1) některé sloučeniny dusíku jsou jak emitovány, tak depono- vány obousměrném výměnném procesu, přičemž převlá- dající čistý depoziční tok dán relativní koncentrací dané látky porostu ovzduší nad porostem (Fowler al. The time trends the individual measuring sites were assessed using the Mann-Kendal test. současnosti pozorována extrémně vysoká depozice dusíku jihovýchodní Asii, zejména Číně a Indii, souvislosti rychlým nárůstem počtu obyvatelstva, intenzitou zemědělství, průmyslu dopravy (Lü, Tian 2007; Vet al. 2011), odběr typu throu- ghfall, někdy používá jako spodní odhad depozice dusíku porostu (Lovett, Lindberg 1993), pokládán za nerelevantní pro odhad celkové depozice dusíku důvo- du komplikované výměny dusíku mezi korunami stromů, podrostem ovzduším (Flechard al. Za reaktivní dusík (Nr) pokládají všechny jeho biologicky, radiačně a/nebo fotochemicky aktivní formy (Galloway al. 2010). KLÍČOVÁ SLOVA: depozice atmosférická dusík anorganický dusík reaktivní srážky atmosférické KEYWORDS: atmospheric deposition inorganic nitrogen reactive nitrogen precipitation . Dávky zůstávají Evropě vyso- ké (Lorenz al.r−1 a asi dvakrát vyš- ší než depozice otevřené krajině, protože koruny stromů účinně „vyčesávají“ ovzduší částice plyny (Fowler al. 1995). Na mokré atmosférické depozici dusíku podílejí jednak dusič- nany neboli nitráty (dále NO3 − ) amonné ionty (dále NH4 + ), vznikající prekursorů oxidů dusíku (NOx), resp. Poměr NH4 + /NO3 − v atmosférických srážkách důležitým indikáto- rem atmosférické chemie určitého regionu, odráží zastoupe- ní emisních zdrojů (Du al.108 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 1. Jako součást aminokyselin bíl- kovin základním stavebním kamenem živé hmoty pro- střednictvím DNA podílí přenosu dědičné informace. 2014; Canfield al. 2014). 2004; 2008). 2011). 2011). 2010; Dirnböck al. Zatímco hlavním emisním zdrojem oxidovaných forem jsou veškeré spalovací procesy, emisním zdrojem redukovaných forem především zemědělská činnost. 2013). Nejdůležitější jsou: (1) oxidy dusíku (NOx) amoniak (NH3), hrající významnou úlohu chemii troposféry; (2) nitráty (NO3 − ) amonné ionty (NH4 + ), převládající formy N, které jsou využívány organizmy; (3) oxid dusný (N2O), důležitý skleníkový plyn, který ve stratosféře katalyzátorem destrukce O3; (4) kyselina dusičná (HNO3), zejména tam, kde suché kli- ma (Paoletti al. 2007). Jeho přemíra prostředí však může být stejně problematic- ká jako jeho nedostatek.m−2 . Dusík základní živinou nepostradatelným prvkem účastnícím mnoha reakcí živých buňkách (Bruce al. present the time trends and spatial changes the N–NH4 + /N–NO3 – ratio precipitation reflecting changing atmospheric chemistry due shifts the relative contributions NOx and NH3 emissions. Antropogenní činnos- tí dnes ovzduší uvolňováno množství reaktivního dusí- ku srovnatelné přírodními zdroji odhaduje se, globální cyklus oproti minulosti více než zdvojnásobil (Sutton et al. Pro sledování mokré atmosférické depozice, níž kro- mě řady jiných parametrů sledují koncentrace NH4 + a NO3 − , byly zřízeny souvislosti sledováním acidifikace ekosysté- mů již sedmdesátých letech 20. Kvantifikace depozice dusíku řady důvodů poměrně obtížnou záležitostí (Sutton al. 2014) neposlední řadě při- náší zajímavou informaci environmentálních vlivech Nr. 2013); (2) pouze některé sloučeniny dusíku jsou pravidelně měřeny; (3) rozdíl síry (Hůnová al. Nejsnadněji možné kvantifikovat depozici mokrou, kte- rá spojena padajícími srážkami, tedy deštěm sněhem. 1989; Pilegaard 2013). 2008), depozice dusíku lesních porostech se pohybuje rozmezí 0,5–6,0 g.cz Nitrogen deposition Czech forests: Change N–NH4 + /N–NO3 – ratio precipitation. 2010). století monitorovací sítě na ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE DUSÍKU ČESKÝCH LESÍCH: ZMĚNA POMĚRU N−NH4 + /N−NO3 − V ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽKÁCH Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Vojtěch Stráník, Miloslav Modlík, Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 Praha 412-Komořany, hunova@chmi. 2013). 2014). V poslední době totiž ukazuje, nezávisle absolut- ní dávce mají redukované oxidované formy dusíku na vegetaci odlišný vliv (Britto, Konzucker 2013; Paulissen al. 2016). amonia- ku (NH3). velmi mobilní, protože jeho vznik rychlej- ší než přeměna nereaktivní formu N2, kumuluje pro- středí mnoha oblastech (Erisman al. Depozice NH4 + ve srovnání s depozicí NO3 − více ovlivňuje snižování biodiverzity více vegetaci poškozuje (Erisman al. 2016; van den Berg al