METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 15 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
) buk lesní (Fagus sylvatica) dub (Quercus spp. 2. Table Measuring sites for precipitation chemistry run the CHMI (ranged according increasing altitude). Stanice Kraj Klasifikace Nadmořská výška [m] Ostrava-Poruba Moravskoslezský B/S/R 242 Hradec Králové- -observatoř Královéhradecký B/S/R 276 Praha 4-Libuš Hlavní město Praha B/S/R 301 Kuchařovice Jihomoravský B/R/N-NCI 334 Ústí nad Labem- -Kočkov Ústecký B/S/RN 367 Kocelovice Jihočeský B/R/N-NCI 519 Košetice Vysočina B/R/N-REG 535 Svratouch Pardubický B/R/N-REG 735 Přimda Plzeňský B/R/N-REG 740 Červená Moravskoslezský B/R/N-REG 749 Souš Liberecký B/R/N-REG 771 Rudolice v Horách Ústecký B/R/N-REG 840 Luisino údolí Královéhradecký B/R/N-REG 875 Bílý Kříž Moravskoslezský B/R/N-REG 890 Krkonoše- -Rýchory Královéhradecký B/R/N-REG 1001 Pozn. Podtržené jsou hodnoty stanic, kde byl dispozici pouze jediný rok měření daném období, jsou tedy zařazeny pouze jako orientační.2 Příprava map Mapy byly připraveny podle metodiky podrobně uvedené pub- likacích ČHMÚ (2015) Hůnové et al. 2.l−1 ] Poměr N−NH4 + /N−NO3 − 1990–2001 2002–2014 1990–2001 2002–2014 1990–2001 2002–2014 Ostrava-Poruba 944 105 048 284 1,59 1,67 Hradec Králové- -observatoř 1 009 902 607 267 1,33 1,37 Praha 4-Libuš 167 791 253 170 1,23 1,30 Kuchařovice 020 896 1,43 Ústí nad Labem- -Kočkov 991 927 935 423 1,16 1,32 Kocelovice 649 902 997 976 1,12 1,55 Košetice 792 671 268 732 1,21 1,35 Svratouch 324 759 474 922 1,87 1,36 Přimda 128 696 477 007 1,48 1,20 Červená 725 884 1,33 Souš 626 589 219 001 0,98 0,99 Rudolice v Horách 961 015 779 721 1,19 1,29 Luisino údolí 892 109 1,48 Bílý Kříž 601 673 1,24 Krkonoše- -Rýchory 764 053 1,32 Pozn.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 109 různých úrovních. Co se týká druhového zastoupení, dominantní dřevinou stále smrk ztepilý (Picea abies) pokrývající zalesněného úze- mí, následuje borovice (Pinus spp. Evropě síť rám- ci programu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), USA pak NADP/NTN (NationalAtmospheric Deposition Program/National Trends Network) CANSAP (Canadian Network for Sampling Precipitation) Kanadě. V celosvětovém měřítku působí síť BAPMON (Background Air Pollution Monitoring Network) pro sledování pozaďové- ho znečištění ovzduší.1 Odběry vzorků Pro hodnocení trendů indi- viduálních stanicích byly použi- ty vzorky typu „wet-only“ odebí- rané stanicích ČHMÚ (tab. Cílem předložené práce je zhodnotit časový trend prostorové rozložení poměru N−NH4 + / N−NO3 − v atmosférických srážkách českých lesích využitím výsledků měření stanicích ČHMÚ zjistit, kterých oblas- tech dominuje N−NH4 + a kde naopak N−NO3 − . 1). Stanice sledující chemické složení atmosférických srážek provozo- vané ČHMÚ (stanice jsou řazeny dle stoupající nadmořské výšky).: VWA (Volume Weighted Average) roční průměrná koncentrace vážená srážkovým úhrnem.) (MZe 2015). Bylo využito všech sta- nic, jejichž výsledky měření jsou uloženy databázi ISKO, tedy kro- mě vlastních stanic ČHMÚ stanic ČGS, VÚLHM ČR. Stanice VWA NH4 + [μg.l−1 ] VWA NO3 − [μg. 2004; 2014; Maznová, Hůnová 2010). Ačkoliv pravi- delně měří poměrně široké spektrum látek srážkách (ČHMÚ 2015), hodnocení bývá zaměřeno zejména dvě nich, to síru dusík. METODIKA Analýza byla provedena pro lesy ČR, které zaujímají roz- lohu 664 km2 , což odpovídá přibližně území ČR. Důvodem fakt, jedná acidifikující lát- ky, případě dusíku pak látku vedoucí eutrofizaci změ- ně druhového složení ekosystémů. Table Simple statistics for NH4 + and NO3 – ions the CHMI sites from 1990–2014. Statistická charakteristika iontů NH4 + a NO3 − na jednotlivých stanicích ČHMÚ období 1990 až 2014. Pro mapy koncentrací iontů používá Tab. V České republice sleduje složení atmosférických srá- žek dlouhodobě základě naměřených dat hodnotí časové trendy prostorové rozložení atmosférické depozice (Hůnová et al. 2. Jedná tzv. Detailnější popis odběrů mokré depozice uveden práci Maznové Hůnové (2010). . čisté srážky neobsa- hující suchou depozici, které byly analyzovány Centrální labora- toři imisí ČHMÚ Praze-Libuši. Koncentrace NO3 − se zjišťuje meto- dou iontové chromatografie, kon- centrace NH4 + metodou spektrofo- tometrie využití Berthelotovy reakce. Finální mapa mokré depozice dusíku vzni- kájakosoučetmapdepoziceN−NO3 − a N−NH4 + vytvořených zákla- dě měřených koncentrací iontů, a mapy srážkových úhrnů. (2014). Příkladem regionální sítě může být např. národní úrovni monitoringem che- mického složení srážek zabývají snad všechny vyspělé státy.: Použitá klasifikace stanic dle Rozhodnutí Rady 97/101/EC výměně informací (Eol) (EC 1997): B/S/R pozaďová/předměstská/obytná B/S/RN pozaďová/předměstská/obytná, přírodní B/R/N-NCI pozaďová/venkovská/zemědělská/příměstská B/R/N-REG pozaďová/venkovská/přírodní/regionální Tab