METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 21 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Zájmové území leží okraji kraje Vysočina. roku 1991 zde své důležité místo zaujímal také výzkum biologické složky rámci zařazení programu GEMS (Global Environment Monitoring System), kterým bylo spojeno měření nedalekém povo- dí. MATERIÁL METODY 2.holubova@chmi. Les tvořen převážně smrkový- mi monokulturami, příměsí borovice, buku břízy (Váňa, Dvorská al.cz Influence precipitation type and intensity the amount total and throughfall precipitation the Košetice Observatory site. The most frequent phenomena types were rain (62 and snow (21 %), and the most observed intensity was light (62 %). The throughfall precipitation amount was significantly affected the precipitation phenomena intensity, which was strongly linked interception. 2007). Srážkový úhrn kontinuálně měřen pozem- ku meteorologické stanice. Průměrná teplota poslední normálové obdo- bí (1961–1990) 7,1 °C, průměrný roční úhrn srážek činní 621 mm. 2011; Marin al. KLÍČOVÁ SLOVA: úhrn srážek srážky podkorunové jevy srážkové KEYWORDS: total precipitation throughfall precipitation phenomena Obr. 2006; Skeffington, Hill 2012). Rovnocenným úkolem monitorování čistoty ovzduší měře- ní profesionální meteorologické stanice. . Měření probíhá zalesněném povodí bezejmen- ného potoka rozloze 0,285 ha, jenž pravostranným pří- tokem Anenského potoka. 2000; Rodrigo, Avila 2000). Cílem předkládaného textu získat odpověď otázky: – Jak ovlivňuje druh intenzita padajících srážek podkoru- nové srážkové úhrny? – Jaký podíl srážkových jevů celkových srážkách? Na základě znalostí získaných studia literatury, byla vytvořena pracovní hypotéza předpokladem, největší vliv na množství srážek mají dešťové srážky velkou intenzitou. 2006; Zimmeman al. Frasson al. Měřicí lokalita Observatoř Košetice přilehlé okolí. Aguillaume al. Ten years precipitation amount measurements and phenomena type and intensity observations were evaluated. Zejména pro výzkum vegetace lesním prostředí informa- ce transformaci množství srážek přínosná. Fig. Krátkodobé studie, zahrnující epizodické nebo několi- kaleté měření TF, zkoumají vliv meteorologických podmínek, zejména dobu trvání intenzitu srážek, množství (např. Monitoring site Košetice Observatory and its surroundings. 2005; Staelens et al. Výzkumné aktivity zalesněném povodí kromě kvantita- tivního měření průtoku úhrnů podkorunových srážek (TF) soustředí také stanovení jejich chemického složení (Váňa, Dvorská 2014).Meteorologické Zprávy, 69, 2016 115 1. Průměrná nadmoř- ská výška dosahuje 481,8 Lokalita nachází klimatické oblasti MT5. Hlavním jejím cílem zajišťovat dlou- hodobé trendy koncentrací znečišťujících látek ovzduší. The monitoring programme the Košetice Observatory (operated the Czech Hydrometeorological Institute) includes three main objectives tracking ambient air quality, meteorological, and elemental flux measurements in a small forest ecosystem. umožňu- je charakterizovat obě vzorkovací místa současně. slouží jako mete- orologická zahrádka její charakter odpovídá předpisům pro meteorologická měření stanovená návodu pro pozorovatele meteorologických stanic (Lipina, Židek 2014). Dle geomorfologic- kého členění lze oblast zařadit okrsku Hořepnické pahor- katiny podcelku Želivské pahorkatiny. Pro následující hodnocení jsou použita data posledních 10 let měření, tedy 2005–2014. 1). Kombinace měření TF, srážkových úhrnů volné ploše pozorování meteorologických jevů poskytuje vhodnou základnu pro zjišťování vzájemných vazeb. Smrkové stromy vzorkovací ploše TF a přilehlém okolí jsou staré 85–95 let dosahují výšky mezi 25 metry. Měření celkových srážek provádí areálu observatoře mírně svažité volné ploše. The study presented focuses the influence meteorological precipitation phenomena total and throughfall precipitation amounts. 2016; Lindroos al. Studiem redistri- buce vody lesním ekosystému, tedy sledováním změn množ- ství srážkové vody procházející lesním porostem, věnují prá- ce hydrologickou tematikou (např. VLIV DRUHU INTENZITY PADAJÍCÍCH SRÁŽEK NA MNOŽSTVÍ CELKOVÝCH PODKORUNOVÝCH SRÁŽEK NA MĚŘICÍ LOKALITĚ OBSERVATOŘ KOŠETICE Adéla Holubová Šmejkalová, Český hydrometeorologický ústav, Observatoř Košetice, 394 Košetice, adela. Monitorování povodí bylo některé změny zachováno ajeprovozovánovrámciprogramuIntegrovanéhomonitoringu ICP-IM (International Cooperative Programme Integrated Monitoring Air Pollution Effects Ecosystems) dodnes.1 Popis oblasti Malé lesní povodí, kde realizuje odběr TF, nachá- zí necelý kilometr vzdušnou čarou měření srážek volné ploše umístěné Observatoři Košetice (obr. 2014). ÚVOD Měřicí aktivity Observatoře Košetice, založené roce 1988 a provozované Českým hydrometeorologickým ústavem, zahr- nují množství oborů. Mnoho studií zabý- vá chemickým složením jejich změnami čase (např. 2. Keim al