METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 34 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Martin Možný Observatoře Doksany reprezentoval tomto sympo- ziu ČHMÚ příspěvkem téma „Možnosti využití družicových dat pro předpověď rizika požárů volné krajině“.cz/5. dohledné době stránkách konference měly objevit celé příspěvky ústních prezenta- cí posterů. výbuchy sopek tep- lota vzduchu) klimatických modelů, mezi kterými mohou být nelineární nestacionární vztahy. Velkou výzvou zůstává korektní homogenizace dat, která by měla citlivě pracovat nejen průměrnými hodnotami, ale právě extrémy. Překvapivě velmi málo příspěvků bylo věnováno sezon- ním dekádním výhledům.eu/web/sentinel/home ■ http://landweb. Velká pozornost byla věnována extrémům současném i budoucím klimatu, důrazem jejich analýzu pomocí nelineárních metod.esa.Většina se však věnovala denním vícedenním úhrnům.copernicus. Objevily informa- ce nové generaci klimatických modelů CMIP6 (Coupeled Model Intercomprarision Project Phase 6), které budou využi- ty pro potřeby IPCC, projektech vázaných vyhodnocová- ní výsledků těchto modelů.128 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 V rámci sympozia proběhlo české uživatelské fórum Copernicus (10. Jednání uživatelského fóra bylo rozděleno čtyř sekcí: ● Sekce Copernicus Evropském kontextu, ● Sekce Využití dat Sentinel zemědělství, ● Sekce Data Sentinel pro sledování krajiny, ● Sekce Uživatelská praxe. Byl představen projekt DAMIP (Detection and attribution model intercomparison project), který ambice vytvořit nový statistický přístup pro detekci klimatické změny jejích příčin základě metody maximál- ní věrohodnosti. firma GISAT – www. Po minulém setkání před roky, které bylo hodně zaměře- no výsledky související podklady pro hodnotící zprávu IPCC (Mezivládní panel změně klimatu), byla tato konfe- rencevícevěnovánaaplikacímrůznýchstatistickýchmetodna klimatologická meteorologická data. Stanislava Kliegrová Dr. Sborník abstraktů elektronické podobě dispozici u účastníka konference. května 2016) tématickým zaměřením: – využití družicových leteckých dat (se zaměřením data z družic Sentinel) oblasti zemědělství lesnictví, – zpracování dat družic Sentinel, – využívání družicových dat státní správě projektech, – využívání služeb Copernicus, – implementace programu Copernicus České republice, – rozvoj uživatelské komunity, sběr požadavků uživatelů na data služby programu Copernicus. Evropě uživatelé vycháze- jí výsledků sezonních předpovědí ECMWF (Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí Readingu) – Systém (prezentována sezonní předpověď extrémních inde- xů pro Švýcarsko), ale vzhledem velkým nejistotám prak- tické využití těchto výhledů zatím omezené diskutabilní. Letošní konference byla organizována Výborem IMSC (IMSC Steering Committee) podpořena několika dalšími organizacemi (Pacific Climate Impacts Consortium, World Climate Research Program, Canadian Statistical Sciences Institute Environment and Climate Change Canada). Příspěvky byly rozděleny následujících sekcí: – The Attribution Extreme Weather Events and their Impacts External Drivers Climate Change, – Climate and Weather Model Evaluation, – Nonlinear Methods for Climate Extremes, – Climate Data Homogenization and Climate Trends/ Variability Assessment, – UnderstandingClimateVariabilityanditsTeleconnections under Global Warming, – Stochastic Analysis the Hydrologic Cycle, – Statistical Downscaling Methods for Seasonal Cen- tennial Predictions and Projections, – The Detection and Attribution Model Intercomparison Project (DAMIP), – WCRP Grand Challenge Climate Extremes, – Advanced Methods for Evaluating Weather and Climate Extremes Climate Model Simulations, – Extreme Value Theory and its Applications.eu/global ■ https://sentinels.int/ ■ http://land.nasa.nascom. V sekcích byly prezentovány zajímavé příspěvky mož- nostech využití družicových leteckých dat agrometeoro- logii fenologii, hydrologii, klimatologii dalších oborech, dále zde byly představeny firmy, které zabývají zpracová- ním družicových snímků České republice (např. .gisat. Odkaz konferenci další zajímavé odkazy: ■ http://copernicus.copernicus. budoucnu počítá využitím tohoto pří- stupu vyhodnocování výsledků modelů CMIP6. Tyto akce jsou pořádá- ny každé tři roky již roku 1979 dávají prostor pro deba- tu mezi statistiky straně jedné klimatology, meteoro- logy, popř.cz). dalšími vědci příbuzných oborů straně dru- hé.gov. Celkově lze hodnotit tuto konferenci, které byly drti- vé většině předneseny kvalitní inspirující příspěvky, vel- mi kladně. 2016 vAlbertě Kanadě, měs- tečku Canmore konalo již 13.-ceske-uzivatelske-forum- -copernicus ■ http://lps16.gov/animation/ Lenka Hájková, Martin Možný KONFERENCE STATISTICKÉ KLIMATOLOGII Ve dnech 10. Byla prezentována analýza náhodného výskytu (event coincidence analysis) jako nástroj pro kvantifikaci vztahů mezi různými datovými řadami (např. Například vyhodnocování extrémních srá- žek bylo věnováno velké množství příspěvků, jak součas- ném klimatu (množství extrémních srážek různých dostup- ných datasetech liší problém gridování), tak výsledcích kli- matických modelů (problém předpokladu stacionarity). setkání klimatologů, meteorolo- gů statistiků konferenci The 13th International Meeting on Statistical Climatology (IMSC)