METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 34 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Byl představen projekt DAMIP (Detection and attribution model intercomparison project), který ambice vytvořit nový statistický přístup pro detekci klimatické změny jejích příčin základě metody maximál- ní věrohodnosti.nasa. dohledné době stránkách konference měly objevit celé příspěvky ústních prezenta- cí posterů.nascom.eu/global ■ https://sentinels. Tyto akce jsou pořádá- ny každé tři roky již roku 1979 dávají prostor pro deba- tu mezi statistiky straně jedné klimatology, meteoro- logy, popř. firma GISAT – www. 2016 vAlbertě Kanadě, měs- tečku Canmore konalo již 13. Sborník abstraktů elektronické podobě dispozici u účastníka konference. Objevily informa- ce nové generaci klimatických modelů CMIP6 (Coupeled Model Intercomprarision Project Phase 6), které budou využi- ty pro potřeby IPCC, projektech vázaných vyhodnocová- ní výsledků těchto modelů.copernicus. Například vyhodnocování extrémních srá- žek bylo věnováno velké množství příspěvků, jak součas- ném klimatu (množství extrémních srážek různých dostup- ných datasetech liší problém gridování), tak výsledcích kli- matických modelů (problém předpokladu stacionarity). výbuchy sopek tep- lota vzduchu) klimatických modelů, mezi kterými mohou být nelineární nestacionární vztahy.gov/animation/ Lenka Hájková, Martin Možný KONFERENCE STATISTICKÉ KLIMATOLOGII Ve dnech 10. Letošní konference byla organizována Výborem IMSC (IMSC Steering Committee) podpořena několika dalšími organizacemi (Pacific Climate Impacts Consortium, World Climate Research Program, Canadian Statistical Sciences Institute Environment and Climate Change Canada). Martin Možný Observatoře Doksany reprezentoval tomto sympo- ziu ČHMÚ příspěvkem téma „Možnosti využití družicových dat pro předpověď rizika požárů volné krajině“. Stanislava Kliegrová Dr.Většina se však věnovala denním vícedenním úhrnům.cz). Jednání uživatelského fóra bylo rozděleno čtyř sekcí: ● Sekce Copernicus Evropském kontextu, ● Sekce Využití dat Sentinel zemědělství, ● Sekce Data Sentinel pro sledování krajiny, ● Sekce Uživatelská praxe. Celkově lze hodnotit tuto konferenci, které byly drti- vé většině předneseny kvalitní inspirující příspěvky, vel- mi kladně.gov. setkání klimatologů, meteorolo- gů statistiků konferenci The 13th International Meeting on Statistical Climatology (IMSC). Po minulém setkání před roky, které bylo hodně zaměře- no výsledky související podklady pro hodnotící zprávu IPCC (Mezivládní panel změně klimatu), byla tato konfe- rencevícevěnovánaaplikacímrůznýchstatistickýchmetodna klimatologická meteorologická data. dalšími vědci příbuzných oborů straně dru- hé.cz/5.-ceske-uzivatelske-forum- -copernicus ■ http://lps16. Evropě uživatelé vycháze- jí výsledků sezonních předpovědí ECMWF (Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí Readingu) – Systém (prezentována sezonní předpověď extrémních inde- xů pro Švýcarsko), ale vzhledem velkým nejistotám prak- tické využití těchto výhledů zatím omezené diskutabilní.gisat.int/ ■ http://land.eu/web/sentinel/home ■ http://landweb. Velkou výzvou zůstává korektní homogenizace dat, která by měla citlivě pracovat nejen průměrnými hodnotami, ale právě extrémy.128 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 V rámci sympozia proběhlo české uživatelské fórum Copernicus (10. Příspěvky byly rozděleny následujících sekcí: – The Attribution Extreme Weather Events and their Impacts External Drivers Climate Change, – Climate and Weather Model Evaluation, – Nonlinear Methods for Climate Extremes, – Climate Data Homogenization and Climate Trends/ Variability Assessment, – UnderstandingClimateVariabilityanditsTeleconnections under Global Warming, – Stochastic Analysis the Hydrologic Cycle, – Statistical Downscaling Methods for Seasonal Cen- tennial Predictions and Projections, – The Detection and Attribution Model Intercomparison Project (DAMIP), – WCRP Grand Challenge Climate Extremes, – Advanced Methods for Evaluating Weather and Climate Extremes Climate Model Simulations, – Extreme Value Theory and its Applications. Překvapivě velmi málo příspěvků bylo věnováno sezon- ním dekádním výhledům. Odkaz konferenci další zajímavé odkazy: ■ http://copernicus. května 2016) tématickým zaměřením: – využití družicových leteckých dat (se zaměřením data z družic Sentinel) oblasti zemědělství lesnictví, – zpracování dat družic Sentinel, – využívání družicových dat státní správě projektech, – využívání služeb Copernicus, – implementace programu Copernicus České republice, – rozvoj uživatelské komunity, sběr požadavků uživatelů na data služby programu Copernicus. budoucnu počítá využitím tohoto pří- stupu vyhodnocování výsledků modelů CMIP6.esa. V sekcích byly prezentovány zajímavé příspěvky mož- nostech využití družicových leteckých dat agrometeoro- logii fenologii, hydrologii, klimatologii dalších oborech, dále zde byly představeny firmy, které zabývají zpracová- ním družicových snímků České republice (např. .copernicus. Velká pozornost byla věnována extrémům současném i budoucím klimatu, důrazem jejich analýzu pomocí nelineárních metod. Byla prezentována analýza náhodného výskytu (event coincidence analysis) jako nástroj pro kvantifikaci vztahů mezi různými datovými řadami (např