METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 17 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Poměr N−NH4 + /N−NO3 − v mokré atmosférické depozici lesích ČR, 2014. 2.3 Statistická analýza Pro zjištění trendů byl využit Mann-Kendallův test pro zkoumání přítomnosti lineárního rostoucího nebo klesajícího trendu. Poměr redukovaných forem dusíku (NH4 + ) formám oxidovaným (NO3 − ) atmosféric- kých srážkách průběhu let mění. tab. Vzhledem skutečnosti, data znečišťujících látek ovzduší sezonnost vykazují, aplikuje se test roční hodnoty, aby problém sezonnosti autokorelace vyřešil. Jedná neparametrický test používaný pro zjiště- ní monotónního trendu časové řadě, která nevykazuje žádné sezonní variace nebo cykly. 3. Změna Obr.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 111 ArcGIS Geostatistical Analyst (Johnston al. Všechny mapy byly připraveny stejnou metodikou, odběru zpracování GIS, jsou tedy srovna- telné, lze bez problémů pro analýzu využít. . Výsledky Mann-Kendallova testu (tab. Obdobná změna poměru redukovaného oxidovaného projevuje emi- sích (obr. Mír- ně rostoucí trend poměru NH4 + /N−NO3 − ve srážkách patrný pro zalesněné území pro celou (obr. Důvodem tohoto rozdělení fakt, že řadě stanic začalo měřit teprve 2002. 2002). 2001 2002 dosud. 5). Ostravy-Poruby Kocelovic patrně důvodem fakt, že pro období před rokem 2002 jsou dispozici hodnoty pou- ze jediného roku. Naproti tomu koncent- rací NH4 + byl statisticky významný klesající trend zaznamenán pouze pěti stanicích (Praha 4-Libuš, Kuchařovice, Košetice, Svratouch Červená). Fig. Pro výpočet byl použit software vytvořený Finským meteorologickým ústavem (Määttä al. Mann-Kendallův test doporučován Světovou meteo- rologickou organizací často používá hodnocení ovzduší a chemického složení srážek (Maznová, Hůnová 2010; Salmi 2002; Walna 2013). Vzhledem časovým trendům koncentrací jsou uvedeny charakteristiky zvláště pro dvě období: počátku měření jednotlivých stanicích do r. ukazují, ke statisticky významnému poklesu koncentrací NO3 − v atmosfé- rických srážkách došlo celkem stanic; Ostravě- Porubě, Kuchařovicích Rudolicích Horách tento statisticky významný pokles zaznamenán nebyl. VÝSLEDKY Jednoduchá popisná statistika pro sledované ionty atmo- sférických srážkách uvedena tab. Atmosférické srážky odrážejí imisní poměry, tedy i zastoupení emisních zdrojů. důsledkem mnohem strmějšího poklesu emisí NOx srovnání emisemi NH3 (obr. Statisticky významně rostoucí trend poměru koncentrací N−NH4 + /N−NO3 − pak byl zjištěn celkem na pěti stanicích (Praha 4-Libuš, Ústí nad Labem-Kočkov, Kuchařovice, Košetice, Souš Rudolice Horách), jedné stanici (Kuchařovice) naopak klesající. 4). výsledků je patrné, období 2002 došlo většině stanic, výjim- kou Ostravy-Poruby, Kocelovic Rudolic Horách, poklesu VWA (průměr vážený srážkovým úhrnem) NH4 + ve srážkách, u NO3 − ve srážkách pokles nastal všude výjimkou Ostravy- Poruby. Zatímco 2005 % zalesněného území větší měrou podílely depozici dusíku nit- ráty, současné době prakticky celém zalesněném území ČR, výjimkou 0,5 plochy, převládají amonné ionty. patrné, dochází jeho pomalému nárůstu jak přímo srážkách, tak atmosféric- ké depozici (obr. 2001) podrob- ném gridu km. N−NH4 + /N−NO3 − ratio wet atmospheric deposition Czech forests, 2014. DISKUSE Lesy jsou již dlouho pokládány výrazný propad (sink) znečišťujících látek atmosféry (Fowler al. 1989). 4. 3)