METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 17 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Poměr redukovaných forem dusíku (NH4 + ) formám oxidovaným (NO3 − ) atmosféric- kých srážkách průběhu let mění. N−NH4 + /N−NO3 − ratio wet atmospheric deposition Czech forests, 2014. Pro výpočet byl použit software vytvořený Finským meteorologickým ústavem (Määttä al. Poměr N−NH4 + /N−NO3 − v mokré atmosférické depozici lesích ČR, 2014. Zatímco 2005 % zalesněného území větší měrou podílely depozici dusíku nit- ráty, současné době prakticky celém zalesněném území ČR, výjimkou 0,5 plochy, převládají amonné ionty. 5). důsledkem mnohem strmějšího poklesu emisí NOx srovnání emisemi NH3 (obr. Mann-Kendallův test doporučován Světovou meteo- rologickou organizací často používá hodnocení ovzduší a chemického složení srážek (Maznová, Hůnová 2010; Salmi 2002; Walna 2013). výsledků je patrné, období 2002 došlo většině stanic, výjim- kou Ostravy-Poruby, Kocelovic Rudolic Horách, poklesu VWA (průměr vážený srážkovým úhrnem) NH4 + ve srážkách, u NO3 − ve srážkách pokles nastal všude výjimkou Ostravy- Poruby. Jedná neparametrický test používaný pro zjiště- ní monotónního trendu časové řadě, která nevykazuje žádné sezonní variace nebo cykly. Důvodem tohoto rozdělení fakt, že řadě stanic začalo měřit teprve 2002. Výsledky Mann-Kendallova testu (tab. 1989). Vzhledem skutečnosti, data znečišťujících látek ovzduší sezonnost vykazují, aplikuje se test roční hodnoty, aby problém sezonnosti autokorelace vyřešil. VÝSLEDKY Jednoduchá popisná statistika pro sledované ionty atmo- sférických srážkách uvedena tab.3 Statistická analýza Pro zjištění trendů byl využit Mann-Kendallův test pro zkoumání přítomnosti lineárního rostoucího nebo klesajícího trendu. Fig. 3). Atmosférické srážky odrážejí imisní poměry, tedy i zastoupení emisních zdrojů.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 111 ArcGIS Geostatistical Analyst (Johnston al. . 4. Všechny mapy byly připraveny stejnou metodikou, odběru zpracování GIS, jsou tedy srovna- telné, lze bez problémů pro analýzu využít. Vzhledem časovým trendům koncentrací jsou uvedeny charakteristiky zvláště pro dvě období: počátku měření jednotlivých stanicích do r. patrné, dochází jeho pomalému nárůstu jak přímo srážkách, tak atmosféric- ké depozici (obr. 2. 2002). Obdobná změna poměru redukovaného oxidovaného projevuje emi- sích (obr. 2001) podrob- ném gridu km. 2001 2002 dosud. Naproti tomu koncent- rací NH4 + byl statisticky významný klesající trend zaznamenán pouze pěti stanicích (Praha 4-Libuš, Kuchařovice, Košetice, Svratouch Červená). DISKUSE Lesy jsou již dlouho pokládány výrazný propad (sink) znečišťujících látek atmosféry (Fowler al. ukazují, ke statisticky významnému poklesu koncentrací NO3 − v atmosfé- rických srážkách došlo celkem stanic; Ostravě- Porubě, Kuchařovicích Rudolicích Horách tento statisticky významný pokles zaznamenán nebyl. Statisticky významně rostoucí trend poměru koncentrací N−NH4 + /N−NO3 − pak byl zjištěn celkem na pěti stanicích (Praha 4-Libuš, Ústí nad Labem-Kočkov, Kuchařovice, Košetice, Souš Rudolice Horách), jedné stanici (Kuchařovice) naopak klesající. Mír- ně rostoucí trend poměru NH4 + /N−NO3 − ve srážkách patrný pro zalesněné území pro celou (obr. Ostravy-Poruby Kocelovic patrně důvodem fakt, že pro období před rokem 2002 jsou dispozici hodnoty pou- ze jediného roku. 4). Změna Obr. 3. tab