METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 17 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2002). . Vzhledem skutečnosti, data znečišťujících látek ovzduší sezonnost vykazují, aplikuje se test roční hodnoty, aby problém sezonnosti autokorelace vyřešil.3 Statistická analýza Pro zjištění trendů byl využit Mann-Kendallův test pro zkoumání přítomnosti lineárního rostoucího nebo klesajícího trendu.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 111 ArcGIS Geostatistical Analyst (Johnston al. 2001) podrob- ném gridu km. 4). Naproti tomu koncent- rací NH4 + byl statisticky významný klesající trend zaznamenán pouze pěti stanicích (Praha 4-Libuš, Kuchařovice, Košetice, Svratouch Červená). důsledkem mnohem strmějšího poklesu emisí NOx srovnání emisemi NH3 (obr. tab. Poměr redukovaných forem dusíku (NH4 + ) formám oxidovaným (NO3 − ) atmosféric- kých srážkách průběhu let mění. Důvodem tohoto rozdělení fakt, že řadě stanic začalo měřit teprve 2002. Mír- ně rostoucí trend poměru NH4 + /N−NO3 − ve srážkách patrný pro zalesněné území pro celou (obr. Ostravy-Poruby Kocelovic patrně důvodem fakt, že pro období před rokem 2002 jsou dispozici hodnoty pou- ze jediného roku. 4. Atmosférické srážky odrážejí imisní poměry, tedy i zastoupení emisních zdrojů. N−NH4 + /N−NO3 − ratio wet atmospheric deposition Czech forests, 2014. Jedná neparametrický test používaný pro zjiště- ní monotónního trendu časové řadě, která nevykazuje žádné sezonní variace nebo cykly. Fig. 3. Poměr N−NH4 + /N−NO3 − v mokré atmosférické depozici lesích ČR, 2014. VÝSLEDKY Jednoduchá popisná statistika pro sledované ionty atmo- sférických srážkách uvedena tab. 1989). výsledků je patrné, období 2002 došlo většině stanic, výjim- kou Ostravy-Poruby, Kocelovic Rudolic Horách, poklesu VWA (průměr vážený srážkovým úhrnem) NH4 + ve srážkách, u NO3 − ve srážkách pokles nastal všude výjimkou Ostravy- Poruby. Všechny mapy byly připraveny stejnou metodikou, odběru zpracování GIS, jsou tedy srovna- telné, lze bez problémů pro analýzu využít. 3). Výsledky Mann-Kendallova testu (tab. Statisticky významně rostoucí trend poměru koncentrací N−NH4 + /N−NO3 − pak byl zjištěn celkem na pěti stanicích (Praha 4-Libuš, Ústí nad Labem-Kočkov, Kuchařovice, Košetice, Souš Rudolice Horách), jedné stanici (Kuchařovice) naopak klesající. Zatímco 2005 % zalesněného území větší měrou podílely depozici dusíku nit- ráty, současné době prakticky celém zalesněném území ČR, výjimkou 0,5 plochy, převládají amonné ionty. Mann-Kendallův test doporučován Světovou meteo- rologickou organizací často používá hodnocení ovzduší a chemického složení srážek (Maznová, Hůnová 2010; Salmi 2002; Walna 2013). Změna Obr. Vzhledem časovým trendům koncentrací jsou uvedeny charakteristiky zvláště pro dvě období: počátku měření jednotlivých stanicích do r. DISKUSE Lesy jsou již dlouho pokládány výrazný propad (sink) znečišťujících látek atmosféry (Fowler al. 2. 2001 2002 dosud. 5). patrné, dochází jeho pomalému nárůstu jak přímo srážkách, tak atmosféric- ké depozici (obr. Pro výpočet byl použit software vytvořený Finským meteorologickým ústavem (Määttä al. ukazují, ke statisticky významnému poklesu koncentrací NO3 − v atmosfé- rických srážkách došlo celkem stanic; Ostravě- Porubě, Kuchařovicích Rudolicích Horách tento statisticky významný pokles zaznamenán nebyl. Obdobná změna poměru redukovaného oxidovaného projevuje emi- sích (obr