METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 4 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vyjadrením toho („Ohmového zákona oblohe“) blo- ková multi schéma obr. 3.1) spájania (vetvenia) nových kaná- lov iskry (blesku).5). 2. Vplyvom prú- denia vzduchu rozpadajú predchádzajúce výbojové kaná- ly iskry vznikajú nové.1). Fig. potrebné pozerať jednotlivé prvky obvo- du ako bloky, ktorých odohrávajú jednotlivé dynamic- ké procesy atmosfére Zeme časových okamžikoch na výstupe bloku reálna hodnota prvku jednotlivého dynamic- kého procesu. Rozpadom plazmového kanálu iskry ióno- vý (kap.1). príklade uvedené, impedan- cia simuluje prostredie pre preskok iskry (blesku). .cm–1 (pri zemi) klesá výškou.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 a ich triedenie podľa polarity. temného blesku (Rozhlas 2013a) (vizuálne nepostrehnuteľného) môže nastať, hodnota elektrického napätia pozadia |Up| vektora Up (1) medzi koncovými bodmi budúceho kanálu spätného výboja väčšia ako kritické (inicializačné) elektrické napä- tie pozadia Upi: |Up| Upi (5) 2.(( Rjm , pričom m a (2) Wppn |Upn| Qppn , potom Qppn Wppn |Upn| (3) kde konštanta úmernosti prostredí, ktorom náboj Qm nachádza; r1m r2m jednotkové vektory bodoch 2 smerujúce podľa znamienka náboja R1m jevzdialenosť náboja bodu R2m bodu Rjm vzájomná vzdia- lenosť medzi nábojmi , Elektrická pevnosť Epn alebo dielektrická pevnosť fyzi- kálny pojem vyjadrujúci odolnosť materiálu, našom prípa- de vzduchu, voči elektrickému poľu. The planetary circulation electrical charges. náhradný elektrický obvod, multi schéma (1 časovo nesúvisiacich balíkov bleskov, prebiehajúcich v atmosfére rôznych oblastiach zeme), budiacimi zdroj- mi napätia Uz, experimentálne určenými plávajúcimi voči zemi globálnym napätím sférického zemského kondenzáto- ra (kap.3). Potom pri rovnakom lokálnom napätí pozadia |Upn| vzniká dlhšia iskra (6), tým väčšie periodické prepätie (kladné alebo záporné) koncoch kaná- lu iskry voči okoliu. 5. 3. Pri napätí |Up| Upi (5) kondenzátore dôjde pre- skoku iskry (kap.2 Preskok elektrickej iskry priestore Otázkou je, aký fyzikálny mechanizmus ovláda rôzne typy vodcovských výbojov (leaders) šíriaceho blesku (Dwyer, Uman 2014) (negative stepped, first positive, negative dart, negative dart-stepped, negative dart-chaotic) medzi oblakom a zemou, medzi oblakom ionosférou vnútri oblaku. Pri väčšom množstve voľných pozdĺžne kmitajúcich elektrónov, možnosť, keď spočiatku chaotic- kého dočasného (kap. 2. Napätie |Up| vektora elektric- kého napätia pozadia medzi platňami kondenzátora Cp je plávajúce voči zemi. 4). 3. Toto príklad pre vyrovnanie nábojov medzi platňami virtuálneho kondenzátora Cp. Pre účely programovania simulácie počí- tači (kap. Kondenzátor počas preskoku iskry vybíja cez impedanciu Zcc, ktorá simuluje prostredie pre vnútro-oblačné blesky (CID) (kap. (2008), búrková činnosť batériou, ktorá zabezpečuje funkciu „globálneho zemského kondenzátora“.2 3. Impedancia Zcg simuluje prostredie pre blesky oblak zem (kap. Takou okrajovou podmienkou, pri vzdialenosti d12 bodov priestore pre výber množiny nábojov (1) (2) je: R1m d12 alebo R2m d12 , alebo |R1m R2m d12 (4) Vplyv takýchto nábojov potenciály U1pn U2pn je prakticky rovnaký, takže ich môžeme množiny nábojov Qm vyradiť. 1. 1).4) Ztle pre nadoblačné blesky (kap.3), náboj Qpne (10) stane prírastkom bodoch priestoru nábojov zruší tým silové pôsobenie nábojov bodoch (kompenzačný mechanizmus). tom rytme mení aj intenzita elektrického magnetického poľa okolí, môže evokovať vytváranie ďalších paralelných alebo vetvených kanálov iskier. Virtuálny kondenzátor nabíja cez impedancie Zc1 (kladný náboj) Zc2 (záporný náboj) zdroja (kap. Preskok elektrickej iskry priamo závisí nehomogenite priestorových nábojov Qm, intenzite elektrického poľa, rozdielu elektrických potenciálov (1) medzi bodmi splnení podmienky (6) presko- ku iskry, premiestňujú sa, kmitajú prúdy elektrónov (nábo- jov) pozdĺž plazmového kanálu iskry.1). Preskok začínajúci kladnejšej nehomogenity smerom k zápornejšiemu čelu blesku pri vytváraní novej vetvy blesku Wppn (ΣΣ km. Planetárna cirkulácia elektric- kých nábojov takto umožnená dvoma javmi: vertikálnou zmenou elektrickej vodivosti atmosféry búrkovými zdroj- mi. Táto mož- nosť vychádza doterajších laboratórnych zistení chovania sa molekúl plynu medzi elektródami prostredí pri rôznych napätiach, tlakoch, teplote žiarení pozadia (Hippel 1963). 3. Na obr. Uvedené boli základné vzťahy elektrodynamiky pre tvor- bu bleskových kanálov elektricky nehomogénnom atmosfé- rickom prostredí. blesky udierajúce zeme nadoblačné elektrické výboje, ktoré sú tiež súčasťou balíka bleskov. Počas balí- ka bleskov sférický zemský kondenzátor nabíja cez impe- dancie Zcg Ztle neustále vybíja cez impedanciu Zgg. Nabíjanie kon- denzátora cez impedancie Zc1 Zc2 znovu pokračuje do preskočenia ďalšej iskry stihnú katióny anióny medzi platňami kondenzátora rekombinovať, alebo prúdením vzduchu roztriediť podľa polarity (kap. Elektrická pevnosť suchého vzduchu asi kV. Energiou zdroja mohutné vertikálne prúdenie vzduchu pri tvorbe búrkových oblakov, ktoré spôsobuje vznik iónov Obr. 3. Ondrášková et al. Planetárna cirkulácia elektrických nábojov. Ako napísané mnohých prácach, napr. 3. Zostáva rozpracovať určiť (zistiť) zjedno- dušujúce okrajové podmienky riešenia vytvoriť nástroje pre spracovanie vytvorených modelov (obr. BALÍK BLESKOV 2.1 Inicializácia balíka bleskov Vybudovanie vetveného iónového kanálu tzv