METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 12 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Chránená oblasť pri laserovom lúči bude ďaleko väčšia, ako sa deklaruje pri klasickom bleskozvode, lebo umelo vytvore- ný kanál blesku zabráni vzniku vedľajších vetiev blesku vyš- šie nad zemou, ktoré určitou pravdepodobnosťou zasiah- li vzdialenejšie objekty. niektorých vidieť neuveriteľné množstvo slabých bleskov, ktoré udierajú zeme. príklade bol hru- bo odhadnutý stupeň ionizácie iónového kanálu iskry Gj. Vodivosť zvodu hlavného bleskového kanála závisí od kvality uzemnenia budovy, často úder voľnej prí- rody, nemôžeme ovplyvniť. Okrem iného zostáva otázkou fyzikálny mechanizmus inicializácie blesku priestorového vyrovnáva- nia nábojov. ZÁVER Napriek tomu, jedným najviac známych uznáva- ných prírodných javov, blesk zostáva stále pomerne nevyrie- šeným (Dwyer, Uman 2014; Popek, Bednář 2012). 2.3). Tak, ako pri kozmickom žiarení, pri laserovom lúči vzniká iónový kanál, kde kladné záporné ióny podstate vedľa seba tak- mer okamžite rekombinovali. Skutočný výpočet priestorového triedeného náboja Qie (prúdu nutné urobiť zmysle atmosférickej dynamiky a elektrodynamiky (kap. výstraha, aby sme nezdržovali hrebeni hôr počas búrky.1) musí konden- zátor nabiť nábojom aby ohniska blesku oblo- he (kap. Účelom výpočtu zistiť potrebné množstvo celkového náboja na spustenie balíka bleskov akom pomere množstvá nábo- jov vytvorené trením preskokmi iskier celkovom náboji počas inicializácie balíka bleskov. Možno povedať, okolie veľmi dobre chránených výškových budov tiež chránené strany výškovej budo- vy. Dlhšia doba života iónového kanála môže „stihnúť“ jeho spojenie ohniskom blesku búrkovom oblaku.bour- ky. Meraním gradientu elektrického poľa v mieste objektu určí, kedy laserový lúč vyslať. Takáto situácia nastáva preto, lebo hrebeni pohoria povrch zväčša kame- nistý, tak zlý zvod pre blesk zeme. Vieme, bleskové kanály chova- jú ako silné zdroje elektromagnetického žiarenia (Bélai 2006), a neuzemnených vodivých sústavách dokážu nainduko- vať stovky napätia vzdialenosti zmeniť mies- to úderu blesku.106 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 príklad môžeme uviesť: dosadení Ist 200 kA, 10, Td 10–4 s 120 dostaneme Qie znamená, že počas doby inicializácie blesku (kap.2) mohol tiecť prúd 200 čase 10–4 s, teda náboj našom zjednodušení náboj Qie sústredený v bodoch priestoru kondenzátor nabíjal priemerným posuvným prúdom počas minút. Pokrok je brzdený ťažkosťami pri implementácii priamych meraní vnút- ri búrok (Ball 2015). Toto expandovanie končí okamihu vytvorenia hlavného kanála blesku. 2007). 6. 3. Len dostatočná veľkosť napätia |Ujn| (8) dáva podnet preskoku spätného výbo- ja novým kompenzačným usporiadaním iónov iónovom kanáli (kap.com) zaujímavý.1 3. Tak môže stať, slabý výboj udrie nižšie polože- ných častí budovy (Patúc 2012) alebo otvorenej prírode aj v rovine hlavného úderu. Na presnosti tak dôležitého údaju záleží. 3.6). tie budovy rozostavené vhodným spôsobom, tak je to inšpirujúce. určité mies- to nie oblasť chráneného objektu, pretože zvádzaný blesk zeme kvôli vetveniu blesku pri zemi mohol poškodiť. Francúzski vedci zistili (Rozhlas 2013b), že pomocou impulzov laserových lúčov dokážu blesk nielen vyvolať, ale nasmerovať určité miesto.4) nad zemou vytvárajú rôzne ionizované vrstvy, vlákna iónov (možno vytvorenými kozmickými časticami, špekulatívne mobilom) unášané vet- rom. Cieľom tejto analýzy prispieť určitým spôso- bom riešeniu tejto otázky, fyziky blesku, pre mnohých prí- liš tajomného javu. Miesta, ktoré nižšie položené ako pravdepodobné miesta úderov hlavného výboja, pomerne dobre zabezpe- čené pred úderom nejakého keď slabého blesku. VÍZIA OCHRANE ČLOVEKA MAJETKU PRED BLESKOM Blesky nebezpečným javom pre spoločnosť, zod- povedné množstvo úmrtí ekonomické škody. Môžeme vysloviť predpoklad, počet slabých úderov vetiev blesku dosahujúcich zem rovine úderu hlavného výboja je: – priamo úmerný nehomogenite elektrického poľa, hlavne pri zemi, znížená hodnota dostatočného spádu elektrické- ho potenciálu dôsledku lokálnych ionizovaných priesto- rov, – priamo úmerný veľkosti voľného elektrického náboja v ohnisku blesku a – nepriamo úmerný vodivosti zvodu zeme hlavného bles- kového kanála. 3. Overený numerický model prispeje včasnému varova- niu pred búrkami vybudovanom systéme detekcie loka- lizácie bleskov (Řezáčová al. zvolenom oka- mžiku robí výpočet hustoty kladného Qih+ záporného Qih– náboja [C/m3 ], pričom pre objemové množstva nábojov Qih triedeného Qeh platí: Qih (|Qih+| |Qih–|) Qeh = = (|Qih+| |Qih–|) (20) Pre hodnotenie triediaceho mechanizmu nábojov (kap. Množstvo triedeného objemového náboja Qeh príslušne znižované, kompenzované (10) objemové množstvo nábo- ja Qih príslušne zvyšované (11) priestore, kde vyskytne preskok elektrickej iskry. Potom (14) možno napísať: Qi Qr(Qi) =Σh(Qih Qr(Qih)) (19) kde časových intervaloch sleduje pohyb množstva nábo- jov oblasti oblasti úbytok náboja rekombiná- ciou Qr(Qih) každej objemovej oblasti. 3. 3. Podnetná úvaha súvisiaca ochranou majetku ľudí pred bleskom. Pohľad na fotografie rozvetvených bleskov (napríklad galerie. Priestor búrkového obla- ku možne rozdeliť dostatočne malé, nábojovo homogén- ne objemové oblasti veľkosti [m3 ] nábojom Qih. Pre takto zavedený teoretický model urobiť postupne s poznatkami tejto analýzy (Rakov, Uman 2003), paramet- rizácie pri rôznych meteorologických stavoch (Baťka 2014), komparácie overenie modelu reálnymi (nameranými ale- bo modelovanými) parametrami bleskového výboja. Nachádzajú sa pod „expandujúcou guľou“ rozvoja vetiev blesku. Pred úderom blesku (kap. 7. zaujímavý pohľad pozície atmo- .1) celkové množstvo náboja ΣhQih triede- ného Qie Σh|Qeh|. Celý triedený náboj Qeh sústredíme do stredu objemovej oblasti pokračujeme podľa (1) (4). Doteraz známe mode- ly (Rakov, Uman 2003) trpia nedostatkom spoľahlivých infor- mácii, hlavne pri inicializácii blesku. Miesta, ktoré vyššej nadmorskej výške ako mies- to úderu hlavného výboja, viac vystavené úderu vetvy sla- bého blesku, pretože nachádzajú vnútri „expandujúcej gule” vetiev blesku, ktoré smerujú zemi