METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 16 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Table N−NH4 + /N−NO3 − ratio: Changes NH4 + and NO3 − contributions to wet deposition (expressed percentage the Czech forested area categories).europa. Table Trends NH4 + , NO3 − and N−NH4 + /N−NO3 − ratio precipitation at the CHMI sites from 1990–2014 (Mann-Kendall test results). Fig. Mapa srážkových úhrnů vychází mnohem hustší sítě 750 měřicích stanic ČHMÚ, tedy možné využít pro inter- polaci pokročilejší metodu kriging, využitím závislosti srážek na nadmořské výšce (Tolasz al. Mapy byly připraveny platformě GIS použití Obr.eionet.l−1 ] Poměr N−NH4 + / N−NO3 − Ostrava-Poruba 2002–2011 Hradec Králové- -observatoř 1991–2010 K* Praha 4-Libuš 1993–2014 K*** K*** S* Kuchařovice 2002–2010 K** Ústí nad Labem- -Kočkov 1996–2010 + Kocelovice 2001–2014 K* Košetice 1990–2014 K** K*** S* Svratouch 1996–2014 K* Přimda 1994–2014 K* Červená 2002–2014 K** Souš 1996–2014 S** Rudolice v Horách 1997–2014 S* Luisino údolí 2003–2014 K** Bílý Kříž 2002–2014 K** Krkonoše- -Rýchory 2005–2014 K* Pozn. Srážkové úhrny vykazují větší variabilitu než koncentra- ce iontů srážkách. 2007), což zvyšuje spolehli- vost mapy (Lloyd 2005). N−NH4 + /N−NO3 − 2005 2006 2008 2010 2011 2014 <0,95 2,0 1,2 8,2 3,3 0,2 0,3 0,96–1,05 13,2 5,0 12,1 6,0 0,3 0,2 1,06–1,25 54,3 50,0 62,9 52,9 8,7 8,6 1,26–1,50 28,2 41,5 16,8 37,1 75,8 73,6 1,51–1,75 2,1 1,7 0,05 0,7 14,3 17,0 >1,76 0,2 0,5 0,004 0,008 0,7 0,3 . Poměr N−NH4 + /N−NO3 − : změny příspěvku NH4 + a NO3 − k mokré depozici 2005–2014; vyjádřeno jako zalesněné plochy kate- goriích. Tab. Měřicí síť pro interpo- laci velmi řídká, proto interpolace provádí dvou krocích.l−1 ] NO3 − [μg.110 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 jednoduchá interpolační metoda IDW, Inverse Distance Weighted (Isaaks, Srivastava 1989). Stanice Období NH4 + [μg. Nejdříve jsou interpolované hodnoty vyexportovány pravi- delné sítě km, následně provedeno vyhlazení sítě 1 km.eu/ CLC2000). N−NH4 + /N−NO3 − ratio wet atmospheric deposition Czech forests, 2005.: trend stoupající, trend klesající, hladina významnosti, p<0,1, *p<0,05, p<0,01, *** p<0,001 Tab. Poměr N−NH4 + /N−NO3 − v mokré atmosférické depozici lesích ČR, 2005. Mokrá depozice byla promítnuta digitální vrstvy lesů vytvořené základě evropské digitální mapy využití půdy (Corine land cover, 2000, http://etc-lusi. Mokrá depozice součinem koncen- trací vážených srážkovým úhrnem (VWA) srážkových úhrnů. Trendy koncentrací NH4 + , NO3 − a poměru N−NH4 + /N−NO3 − v atmo- sférických srážkách jednotlivých stanicích ČHMÚ období 1990 až 2014; výsledky Mann-Kendallova testu