METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 6 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ióno- vými kanálmi, môže zvýšiť absolútnu hodnotu miestneho preskokového napätia |Usn|. Zdá sa, kozmické žiarenie zohráva rozhodujúcu úlohu pri sfor- movaní viditeľného blesku závere inicializačného procesu blesku.+ Qpnn (15) Dozvedáme sa, vodivý (plazmový) kanál bol začiat- ku vizuálne nepostrehnuteľný temný blesk. 2. pri splnení podmienky (5) možno hovoriť preskoku prvej („zápalnej“) iskry ďalšom vytváraní nových kanálov (vetiev) tzv. tem- ného blesku (Rozhlas 2013a). Bodové náboje pôsobia silovo bodoch priestoru vytvára- jú napätie pozadia (1) pri použití okrajových podmienok (4).3. Množstvo iónov náboja Qi, ktoré unáša vietor prostredím (Baťka 2014) pri inicializácii balíka bleskov možno vyjadriť: m ((Qz ΣQpn) Qr)/Q0 (14) kde jednotkový náboj (1,602. Malé kladné záporné ióny dĺž- kou života viažu kvapky vody, ľadové krúpky a iné nečistoty, čím vznikajú veľké pomalšie (Langevinove) ióny dĺžkou života 103 (Hippel 1963). K nestabilite prispievajú dočasné vzájomné rezonančné väzby medzi kmitajúcimi elektrickými dipólmi resp. 3.. Pohyb vzduchu unáša triedi jednotlivé náboje mení svoju kinetickú energiu Wpic elektrostatickú (2).1 iniciali- zácia) dôjde len slabému pulzu rádiového žiarenia. novom kanáli vetvy kmita- vý pohyb elektrónov pozdĺž plazmového kanálu mení rozdiel elektrického potenciálu voči okolitým bodom priestore. Pri silnejúcich pohyboch vertikálnych vzdušných prúdov vodné kvapky ľadové kryštáliky seba narážajú, spájajú sa alebo trieštia menšie čiastočky. V prípade prehánky, frontálnej oblačnosti, ale pred búrkovom kumulonimbe udržuje dynamická rovnováha (14) medzi množstvom vznikajúcich elektrických nábojov a ich rekombináciou (silové pôsobenie nábojov bodoch priestoru napätie pozadia čase podstate nemení). tretej fáze (kap. 2. Môžeme zhrnúť, že temný blesk, prvotné vytváranie iónového kanálu postup- ným lavínovým spájaním kanálov jednotlivých preskokov – elektrických dipólov nehomogénnom elektrickom prostredí, je základom vzniku (inicializácie) šírenia (vetvenia) blesku a začiatkom balíka bleskov. Potrebná absolútna veľkosť napätia |Usn| bude zrejme už pri iónovom kanáli ďaleko menšia, ako bola hodnota napä- tia |Upn| pri inicializácii kanálu iskry (ústretového výboja). Každý preskok iskry, vizuálne nepostrehnuteľ- nej, zvyšuje priestore dôsledku kompenzačného mecha- nizmu (kap. prvej fáze (kap. Vplyvom triediaceho mechanizmu nábojov vznikajú v priestore nehogomenity elektrického poľa (oblasti rozdiel- nym rozdelením priestorového náboja), ktoré podmienkou pre spájanie iónových kanálov ich vetvenie.3) postupným posúvaním záporných nábojov kanáloch výbojov klad- nejšej oblasti znižujú. Spätný výboj prebehne pozdĺž všetkých vetvených kaná- lov „temného blesku“ ohniska blesku (miesta, kde zača- lo spojité vetvenie) presunie celkový náboj Qst, skladajúci sa jednotlivých príspevkových nábojov (8): Qst Qpn1 Qpn2 +. Triediaci mechanizmus nábojov oblaku pod- ľa myšlienky Wilsona (1929) taký, malé klad- né ióny viažu pravdepodobne kvapky vody, ktoré uná- ša vzduch hore (horný kladný náboj) záporné malé ióny na zmrznuté zrážky oblaku padajúce zemi (spodný záporný náboj), keď tekuté zrážky pri zemi zväčša nabité kladne (elektróny odovzdávané spodnej časti oblaku, alebo sťa- hované zeme pri páde kvapky zem).2 spätný výboj) silný optický záblesk ďalším silným rádiovým pul- zom, ktorý vidíme vlastnými očami hovoríme blesk. To všetko netrvá spravidla dlhšie než jednu stotinu sekundy. 3. Pri mohutných pohyboch vzduchu búrkovom oblaku stúpa množstvo nábojov tým hodnota napätia poza- dia |Up|. splnenia podmienky (5) rozpadne vplyvom prúde- nia vzduchu veľký počet iónových kanálov iskier zvyšuje sa nehomogenita prostredia. 2..2 tmavý výboj) náhle objaví prudký záblesk vysoko energetického žiarenia gamma, sprevádzaný tiež viac silnejším rádiovým pulzom.100 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 torov). Vetvenie prebieha lavínovite smeru klad- nejšieho priestorového rozloženia elektrického náboja. dru- hej fáze (kap.3 Vnútro-oblačné blesky CID (compact intra-cloud discharges) Predtým vytvorené miestne iónové kanály (temná fáza blesku) stanú ďalším postupným vetvením rôznymi smermi spojenými „žiariacimi“ plazmovými kanálmi „nesymetrické- . Pred rokom 1991 tento fakt nebol vôbec známy. Nové čelo vetvy vznikne mieste začiatku ústre- tového výboja. Zistenie, najskôr fáza temného blesku, vyplýva aj z doterajšieho spôsobu simulovania blesku laboratórnych podmienkach (Hippel 1963). 2. Dôležitou vlast- nosťou pevných kvapalných čiastočiek schopnosť viazať a udržať čím väčšie množstvo elektrického náboja rovna- kej polarity. Hodnota napätia pozadia |Up| úmerne hodnoty miest- nych napätí iónových kanálov |Upn| (kap.2), spustí kladnejšej oblasti ústretový výboj spojí zápornejším čelom (vod- com) vetvy. 2. Keďže hodnoty miestnych kompen- začných napätí |Ukn| jednotlivých iónových kanáloch sa vkrátkom časovom intervale skoro nemenia (pohyb vzduchu nenaruší iónový kanál), tak vzrast zápornej hodnoty miest- neho napätia Usn (9) jeho dostatočná veľkosť |Usn| pre- skok iskry opačnom smere spôsobí, priestorová sústava predtým vybudovaných iónových kanálov stáva nestabil- nou.2 Začiatok balíka bleskov Nórski vedci (Rozhlas 2013a) podrobili dôkladnému pozorovaniu analýze rad bleskov zistili, pred vlastným viditeľným zábleskom možno bleskovom epicentre niekedy rozoznať ešte dve ďalšie fázy. 3..3) prírastok elektrického náboja Qpn (11), čo je veľmi dôležité, ale súčasne miestne znižuje intenzitu elek- trického poľa (9) spotrebúva časť práce prúdenia vzduchu. iónovom kanáli kladné záporné ióny podstate vedľa seba takmer okamžite rekom- binovali. 2. Pôsobením kozmického žiarenia zvyšuje lokálne ionizácia prostredia.. Ak je tento rozdiel dostatočne zápornejší voči blízkej kladnej- šej nehomogenite prostredia (kap.10–19 C), náboj vzni- kajúci vzájomným trením pevných kvapalných čiastočiek vo vzduchu, kozmickým žiarením zanikajúci rekom- bináciou. Znížená elektrická pevnosť prostredia dáva podnet k preskoku krátkeho bleskového výboja novým usporiada- ním aniónov katiónov iónovom kanáli podľa kap. Pri tejto situácií vzni- kajú trením kladné záporné náboje, začiatok vzniku roz- dielu elektrických potenciálov (1) podmienky pre preskok krátkej iskry. „Negatívna iskra“ zodpovedá procesu fázy temného blesku „pozitívna iskra“, elektric- ké napätie pozadia prekročilo hodnotu „inicializačného elek- trického napätia pozadia“ (5), ten silný optický záblesk, kto- rý vidíme oblohe