METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 8 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
V jednotlivých bodoch vodi- vej cesty vzniká úbytok napä- tia podľa Ohmového zákona. Foto: Černoch. Vidíme len mihotanie blesku pri viacnásobnom výboji.3). dva prí- pady časovo rozdielneho opakovania výboja hlavnom kaná- li blesku. Zostupné prú- denie vzduchu zanáša vrstvách molekuly kladných iónov zo zadnej strany búrkového oblaku nižších hladín ovzdu- šia zvyšuje nehomogenita elektrického poľa. Naše oko nie schopné rozoznať fázy blesku. spôsobí ukončenie plazmového stavu hlavného kanála (aj kanálov všetkých vetví, ktoré ešte nezanikli).4. rozdiel potenciálov elektrického napätia medzi vyvýšeným bodom Obr. dôjde k zvýšeniu prúdu ich kanáli, spätný výboj obmedze- ným prúdom oproti prúdu hlavným kanálom. Rozdielne údaje mohli dať vysvetliť vlastnosťou ohniska blesku, nádrže voľného záporného elektrického náboja frekvenciou kmitania elektrónov pozdĺž kanálov nesymetrického elektrického multipólu, stále existujúce- ho slabnúceho dominantného kanálu oblohe. Veľkosť prúdu kanáli blesku, mohutnosť úderu, závi- sí vodivosti zvodu zeme. 3. búrkou nákova oblaku veľkú preva- hu kladných iónov pri povrchu zeme indukciou vyvý- šených bodov sršaním uvoľňujú záporné ióny. Takýchto elektrických výbojov cez hlavný kanál blesku zeme môže vzniknúť sebou údajne 50. Príkladom roz- dielneho opakovania výboja hlavnom kanáli blesku video (Patúc 2009) spomalením desetinásobným. Najčastejšie bývajú výboje. Dokonca prichádza zmene smeru toku prúdu vetve záporný náboj (elektróny) vetvy presunie do hlavného kanála ďalej do zeme.102 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 losť skoro polovice rýchlosti svetla. Usudzuje sa, guličky tvoria rad oblúkových výbojov, určitým spôsobom podobných guľovému blesku, pri rozpa- de mnohonásobného výboja hlavnom kanáli blesku záve- re opakovania výbojov. Zem dosiahne priemere ešte asi slabých vedľajších úderov blesku spáde elektrického potenciálu zväčša hranici dostatočnosti (Méry 2007). Tieto guličky môžu byť niekedy pozorova- teľné krátku dobu skončení vlastného výbo- ja. Zvyšuje tak zápornejší elektrický potenciál voči nákove. 3. Vetvený kladne nabitý blesk. Časť voľného záporného náboja ohniska blesku rýchlo pretečie hlavným kanálom do zeme. Branched, positively charged lightning. Opakuje proces blesku typu C–G+, ale tým rozdielom, že nie podmienky pre vznik vedľajších vetví spätný výboj prebehne jedným krokom medzi ohniskom blesku na oblohe zemou časť záporného náboja ohniska sa vyprázdni zeme. – Všetky vetvy blesku pred dopadom zem slabé výbo- je silnejší dominantnejší výbojový kanál nemusí dosi- ahnuť zem. Zostane len iónový hlavný kanál, pokiaľ pohyb vzduchu nerozptýli. Zmena elektrického potenciálu v miestach vetvenia blesku je možnou príčinou zastavenia šírenia vetiev, ktoré nedosiahli zem, pretože spád potenciálu sa zníži pod prahovú (dostatoč- nú) úroveň preskoku elektric- kej iskry vzduchu. Fig. – Aká situácia, keď napätie pozadia hodnotu medzi hodnotami Upi (5) Upf (13) pohľadu pozorovateľa zo zeme? sústave kanálov blesku oblohe periodic- ky znova vytvorí podmienka pre nové naplnenie ohnis- ka blesku záporným elektrickým nábojom (kap. Pri predpoklade, okolité elektric- ké pole pozdĺž hlavného kanálu pravidelne rozvrstvené (nehomogénne) zvýraznené (napätie pozadia blíži svo- jej dolnej hodnote Upf), tak možný rozpad hlavného kaná- lu vrstvách elektricky nehomogénneho prostredia, keď široké úseky hlavného kanálu majú nedostatok elektrónov na rekombináciu kladných iónov. . Vetva, ktorá vytvorí zemou najvodivejšie spojenie, stane sa hlavným kanálom blesku. zamyslenie druhý prípad, kedy pri počiatoč- nom údere blesku hlavný kanál silne rozžiaril (dobrý zvod bleskového prúdu zeme). Photo: Černoch. Ohnisko blesku stane dostatočne zápornejšie voči zemi pre tmavý výboj (dart discharge) zeme ešte existuj- úcom bývalom iónovom kanáli hlavného kanála blesku. Čas medzi výbojmi krátky rozmedzí stotina desatina sekun- dy. Padajúce kvapky dažďa nesú záporný náboj (kap. Výbojový kanál vedľajšej vetvy prúdom len niekoľko môže mať matnú načervenavú farbu, červene zafarbený blesk so širokým výbojovým kanálom.2. V literatúre často zmienka ružencovom (perlovom) blesku, napríklad Štoll (1988): typom blesku ktorého možno pozdĺž hlavného kanálu blesku pozorovať rad sve- telných guličiek. – Detailný veľmi zaujímavý pohľad (čas 7:32) kanál blesku,umelovyvolanýprevýskum,jevfilmeUniversum: Blesky plné energie.1) ich rozklad rekombinácia nábo- jov môže vyvolávať svetelné zvukové efekty plazmových úsekoch kanálu. Blesky typu C+G– Kladný blesk C+G– možno zaradiť samostatného balíka bleskov. 3