METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 8 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
dva prí- pady časovo rozdielneho opakovania výboja hlavnom kaná- li blesku. Čas medzi výbojmi krátky rozmedzí stotina desatina sekun- dy. zamyslenie druhý prípad, kedy pri počiatoč- nom údere blesku hlavný kanál silne rozžiaril (dobrý zvod bleskového prúdu zeme). Foto: Černoch. V jednotlivých bodoch vodi- vej cesty vzniká úbytok napä- tia podľa Ohmového zákona. Opakuje proces blesku typu C–G+, ale tým rozdielom, že nie podmienky pre vznik vedľajších vetví spätný výboj prebehne jedným krokom medzi ohniskom blesku na oblohe zemou časť záporného náboja ohniska sa vyprázdni zeme. Zostane len iónový hlavný kanál, pokiaľ pohyb vzduchu nerozptýli. spôsobí ukončenie plazmového stavu hlavného kanála (aj kanálov všetkých vetví, ktoré ešte nezanikli). Časť voľného záporného náboja ohniska blesku rýchlo pretečie hlavným kanálom do zeme.3). 3. Padajúce kvapky dažďa nesú záporný náboj (kap. Naše oko nie schopné rozoznať fázy blesku. Blesky typu C+G– Kladný blesk C+G– možno zaradiť samostatného balíka bleskov. Zmena elektrického potenciálu v miestach vetvenia blesku je možnou príčinou zastavenia šírenia vetiev, ktoré nedosiahli zem, pretože spád potenciálu sa zníži pod prahovú (dostatoč- nú) úroveň preskoku elektric- kej iskry vzduchu. Photo: Černoch.2.1) ich rozklad rekombinácia nábo- jov môže vyvolávať svetelné zvukové efekty plazmových úsekoch kanálu. V literatúre často zmienka ružencovom (perlovom) blesku, napríklad Štoll (1988): typom blesku ktorého možno pozdĺž hlavného kanálu blesku pozorovať rad sve- telných guličiek. 3. . Rozdielne údaje mohli dať vysvetliť vlastnosťou ohniska blesku, nádrže voľného záporného elektrického náboja frekvenciou kmitania elektrónov pozdĺž kanálov nesymetrického elektrického multipólu, stále existujúce- ho slabnúceho dominantného kanálu oblohe.102 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 losť skoro polovice rýchlosti svetla. Vidíme len mihotanie blesku pri viacnásobnom výboji. Vetvený kladne nabitý blesk. Takýchto elektrických výbojov cez hlavný kanál blesku zeme môže vzniknúť sebou údajne 50. Zem dosiahne priemere ešte asi slabých vedľajších úderov blesku spáde elektrického potenciálu zväčša hranici dostatočnosti (Méry 2007). Vetva, ktorá vytvorí zemou najvodivejšie spojenie, stane sa hlavným kanálom blesku. – Detailný veľmi zaujímavý pohľad (čas 7:32) kanál blesku,umelovyvolanýprevýskum,jevfilmeUniversum: Blesky plné energie. Ohnisko blesku stane dostatočne zápornejšie voči zemi pre tmavý výboj (dart discharge) zeme ešte existuj- úcom bývalom iónovom kanáli hlavného kanála blesku. Veľkosť prúdu kanáli blesku, mohutnosť úderu, závi- sí vodivosti zvodu zeme.4. Zostupné prú- denie vzduchu zanáša vrstvách molekuly kladných iónov zo zadnej strany búrkového oblaku nižších hladín ovzdu- šia zvyšuje nehomogenita elektrického poľa. Branched, positively charged lightning. Pri predpoklade, okolité elektric- ké pole pozdĺž hlavného kanálu pravidelne rozvrstvené (nehomogénne) zvýraznené (napätie pozadia blíži svo- jej dolnej hodnote Upf), tak možný rozpad hlavného kaná- lu vrstvách elektricky nehomogénneho prostredia, keď široké úseky hlavného kanálu majú nedostatok elektrónov na rekombináciu kladných iónov. Usudzuje sa, guličky tvoria rad oblúkových výbojov, určitým spôsobom podobných guľovému blesku, pri rozpa- de mnohonásobného výboja hlavnom kanáli blesku záve- re opakovania výbojov. búrkou nákova oblaku veľkú preva- hu kladných iónov pri povrchu zeme indukciou vyvý- šených bodov sršaním uvoľňujú záporné ióny. Fig. Zvyšuje tak zápornejší elektrický potenciál voči nákove. Príkladom roz- dielneho opakovania výboja hlavnom kanáli blesku video (Patúc 2009) spomalením desetinásobným. – Aká situácia, keď napätie pozadia hodnotu medzi hodnotami Upi (5) Upf (13) pohľadu pozorovateľa zo zeme? sústave kanálov blesku oblohe periodic- ky znova vytvorí podmienka pre nové naplnenie ohnis- ka blesku záporným elektrickým nábojom (kap. Dokonca prichádza zmene smeru toku prúdu vetve záporný náboj (elektróny) vetvy presunie do hlavného kanála ďalej do zeme. Tieto guličky môžu byť niekedy pozorova- teľné krátku dobu skončení vlastného výbo- ja. 3. rozdiel potenciálov elektrického napätia medzi vyvýšeným bodom Obr. – Všetky vetvy blesku pred dopadom zem slabé výbo- je silnejší dominantnejší výbojový kanál nemusí dosi- ahnuť zem. Najčastejšie bývajú výboje. dôjde k zvýšeniu prúdu ich kanáli, spätný výboj obmedze- ným prúdom oproti prúdu hlavným kanálom. Výbojový kanál vedľajšej vetvy prúdom len niekoľko môže mať matnú načervenavú farbu, červene zafarbený blesk so širokým výbojovým kanálom