METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 7 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, viacnásobný výboj hlavnom kanáli blesku) nad oblaky. Dôsledkom prírod- né javy, ako sršanie vyvýšených bodov teréne niekedy aj tzv. Blesky typu C–G+ Už počas inicializácie bleskovej činnosti (kap. Systém balíka bleskov závislý od rozdielu potenciálov elektrostatických polí (elektric- ké napätie pozadia Up). 3. Minimálne dôjde opätovnému spojeniu prerušeného kanálu prúdového zdroja, hlavne môžu vytvárať aj nové vetvy blesku, smerom zemi. spomalených videozáznamov rozvoja bleskových kanálov (film Universum: Blesky plné energie) môžeme vypozorovať vytváranie izolova- ných elektrických bleskových dipólov (kanálov) mimo nesymetrického multipólu. Ohnisko blesku je silne ionizovaný plazmový priestor, ktorého pri peri- odickom prílive elektrónov sústreďuje veľké množstvo voľné- ho záporného náboja, ktorý zvyšuje spád elektrického poten- ciálu voči okoliu, možným pokračovaním rozvoja vetiev čiarového blesku zemi. možno (hlavne) kvôli úbytku zápor- ného náboja, ktorý presunul pri údere blesku zeme (pozri kap. Nové čelo vetvy vznikne mieste začiatku ústretového výboja. 3. Eliášov oheň. Nasledujúce fotografia toho prík- ladom, keď nevidíme celú sústavu blesku ukrytú vyšších častiach oblaku (ukazy. Nové dráhy bleskových kanálov nemusia znovu kopírovať predchádzajúce dráhy kanálov. – Elektrický výbojový dipól správa ako anténa, ktorá vyžaruje elektromagnetické vlny vlnovej dĺžke zodpo- vedajúcej dĺžke dipólu. Rozvetvené kanály blesku CID zbieha- jú kladnejšej oblasti oblaku ohniska (prípadne viac ohnísk) blesku zápornejšej časti oblaku.3) zemi. iónových kanáloch vetiev nastane najskôr tmavý potom spätný výboj (kap. – Príliv záporného náboja ohniska blesku zapríčiní, že ohnisko stane zápornejším voči čelu vetví blesku šíriacich zemi. čelo vetvy dostatočne zápornejšie voči blízkej kladnejšej nehomogenity prostre- dia, spustí kladnejšej oblasti ústretový výboj spojí sa so záporným čelom (vodcom) prichádzajúcej vetvy.3), kde záporné ióny sústreďujú viac stranu kladnej- šieho pólu priestorového elektrického napätia pozadia Up a kladné opačnú stranu. Nárazovým javom pritom utvorenie ioni- zovaného plazmového priestoru prebytkom elektrónov a jeho možné uzatvorenie guľového útvaru prud- kým zvýšením spádu elektrického potenciálu voči okoliu. Vrastá hodnota |Usn| (9) pre ďalší spätný výboj. 2. 3. Týchto ústretových výbojov môže byť aj viac počet vetiev zväčší.astro.1) sa začal vytvárať rozdiel elektrických potenciálov (statickej elektriny) medzi spodnou časťou oblaku (hromadenie zápor- ného náboja) zemským povrchom.cz). Začne prebiehať usporiadavanie nábojov pozdĺž kanálov jednotlivých výbojov (kap. Toto množ- stvo výrazne menšie ako množstvo záporného náboja peri- odicky pritekajúceho ohniska blesku rámci CID. – niektorá vetva blesku dosiahne vodivé spojenie so zemou, medzi ohniskom blesku oblaku zemou vznik- ne vodivé spojenie, najskôr tmavý potom spätný výboj. Tieto kladné ióny podstate nemajú čím rekom- binovať, okrem zápornými iónmi padajúcich zrážok) vyná- šajú hore vzostupné prúdy vzduchu. Tento proces môžeme pri- rovnať napríklad krvnému obehu človeka, kde srdce je pumpou. Spätný výboj prebehne pozdĺž predchádzajúceho iónového kanálu blesku ohniska (ohnísk) blesku sa presunie spolu celkový náboj Qst (15), ktorý menší, pretože pri nižšej hodnote elektrického napätia pozadia |Up| neaktivovali všetky predchádzajúce iónové kanály bleskov. – Počas rozvíjajúceho procesu, prúdy elektrónov sťa- hujú ohniska blesku následne pumpujú znovu do všetkých koncov vetiev, kde zvyšujú spád elektrického potenciálu, ktorý dostatočný, evokuje vytváranie ústretových výbojov (ďalších elektrických dipólov) blíz- kej kladnejšej nehomogenity elektrického poľa vzrast celkového náboja Qst (15). Vetvený blesk šíriaci zemi zväč- šuje pritom množstvo vlastného voľného záporného náboja, ktorý „priteká“ opačnej fáze ohniska blesku. Taktiež záporne nabité kvapky dažďa strácajú náboj. – Výboje vnútri oblaku môžu zopakovať viackrát, pokiaľ podmienka pre spätný výboj kanáli blesku nezanikla (13). dôsledok spomínanej vyžarovanej elektromagnetickej energie, ktorá induku- je (zvyšuje) rozdiel elektrických potenciálov izolo- vaných oblastiach rozdielnym elektrickým nábojom.2) stanú sa plazmovými viditeľnými. Elektromagnetické žiarenie takto napomáha rozširova- niu bleskových kanálov oblohe závislosti frekven- cii veľkosti elektrických prúdov, ktoré pretekajú nesy- metrickým elektrickým multipólom. 2.4. Elektróny kanáli môžu dosiahnuť rých- . Celý tento mechanizmus nazýva „postupujúci vodca“ (stepped leader).1. 2. tom čase pri zemi zvyšuje nehomogeni- ta elektrického poľa, vytváranie kladných iónov dôsledku sťahovania elektrónov zeme vodivými vyvýšenými bodmi v teréne. 3.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 101 ho elektrického multipólu“, sústavy dipólov pospájaných do nejakého celku, dominanciou jedného alebo viacerých dip- ólov, ktoré zaberajú veľkú časť oblohy smere vertikálnom a horizontálnom. – Odliv záporného náboja ohniska blesku zapríčiní, že ohnisko blesku stane kladnejším voči čelu vetví bles- ku šíriacich zemi.1. opätovného prílivu záporného náboja ohniska blesku uskutočňuje usporiadavanie nábojov pozdĺž kanálov vetví (kap. Prejavuje sa hlavne svetelnými efektmi, ktoré dajú pozorovať na oblohe. Frekvencia tohto procesu rozrastaním výboja zmenšuje, pretože predlžuje dráha, ktorú musí prúd elektrónov prekonať.4. – Proces udržanie plazmových bleskových kanálov na oblohe končí vtedy, keď prestanú tvoriť ústretové výbo- je (kanály nových vetiev), tým prestane vzrast celkového náboja Qst (15).4 Blesky oblak zem (CG) 3. Pri určitej dĺžke treba rátať ruši- vým vplyvom prúdenia vzduchu, ktoré vírivé časti vetiev výboja môžu „oddeľovať“ celku. – Elektrický výbojový dipól správa ako prúdový zdroj.3), ktoré stávajú iónovými (neviditeľnými) kanálmi. Vznikajú nehomogenity kladných nábojov priestore medzi oblakom zemou, kto- ré podmienkou pre spájanie výbojových kanálov ich vet- venie (Hippel 1963). blízkosti zeme ústretové výboje (upward-moving discharges) prídu zväčša viac vyvýšených bodov zemi. Vetvenie blesku nehomogénnom elektrickom poli postu- puje ohniska blesku elektrického multipólu oblohe (CID kap. Prejaví rozžiarením ohniska blesku kanálu bles- ku (Patúc 2009). Javí ako chvíľko- vé zastavenie šírenia vetiev blesku. Pri prerušení tohto zdroja, dôsledku nárazového prud- kého zvýšenia elektrického odporu prostredia ceste prúdu elektrónov, následne uvoľní energia