METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 7 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Týchto ústretových výbojov môže byť aj viac počet vetiev zväčší. dôsledok spomínanej vyžarovanej elektromagnetickej energie, ktorá induku- je (zvyšuje) rozdiel elektrických potenciálov izolo- vaných oblastiach rozdielnym elektrickým nábojom. čelo vetvy dostatočne zápornejšie voči blízkej kladnejšej nehomogenity prostre- dia, spustí kladnejšej oblasti ústretový výboj spojí sa so záporným čelom (vodcom) prichádzajúcej vetvy. Dôsledkom prírod- né javy, ako sršanie vyvýšených bodov teréne niekedy aj tzv. Vrastá hodnota |Usn| (9) pre ďalší spätný výboj.1) sa začal vytvárať rozdiel elektrických potenciálov (statickej elektriny) medzi spodnou časťou oblaku (hromadenie zápor- ného náboja) zemským povrchom., viacnásobný výboj hlavnom kanáli blesku) nad oblaky. Začne prebiehať usporiadavanie nábojov pozdĺž kanálov jednotlivých výbojov (kap. – Proces udržanie plazmových bleskových kanálov na oblohe končí vtedy, keď prestanú tvoriť ústretové výbo- je (kanály nových vetiev), tým prestane vzrast celkového náboja Qst (15). – Elektrický výbojový dipól správa ako anténa, ktorá vyžaruje elektromagnetické vlny vlnovej dĺžke zodpo- vedajúcej dĺžke dipólu. Nárazovým javom pritom utvorenie ioni- zovaného plazmového priestoru prebytkom elektrónov a jeho možné uzatvorenie guľového útvaru prud- kým zvýšením spádu elektrického potenciálu voči okoliu. – Počas rozvíjajúceho procesu, prúdy elektrónov sťa- hujú ohniska blesku následne pumpujú znovu do všetkých koncov vetiev, kde zvyšujú spád elektrického potenciálu, ktorý dostatočný, evokuje vytváranie ústretových výbojov (ďalších elektrických dipólov) blíz- kej kladnejšej nehomogenity elektrického poľa vzrast celkového náboja Qst (15). Frekvencia tohto procesu rozrastaním výboja zmenšuje, pretože predlžuje dráha, ktorú musí prúd elektrónov prekonať.3), kde záporné ióny sústreďujú viac stranu kladnej- šieho pólu priestorového elektrického napätia pozadia Up a kladné opačnú stranu. Elektróny kanáli môžu dosiahnuť rých- . Javí ako chvíľko- vé zastavenie šírenia vetiev blesku.cz). Spätný výboj prebehne pozdĺž predchádzajúceho iónového kanálu blesku ohniska (ohnísk) blesku sa presunie spolu celkový náboj Qst (15), ktorý menší, pretože pri nižšej hodnote elektrického napätia pozadia |Up| neaktivovali všetky predchádzajúce iónové kanály bleskov.1. Tieto kladné ióny podstate nemajú čím rekom- binovať, okrem zápornými iónmi padajúcich zrážok) vyná- šajú hore vzostupné prúdy vzduchu. Pri určitej dĺžke treba rátať ruši- vým vplyvom prúdenia vzduchu, ktoré vírivé časti vetiev výboja môžu „oddeľovať“ celku. Vetvenie blesku nehomogénnom elektrickom poli postu- puje ohniska blesku elektrického multipólu oblohe (CID kap. Vznikajú nehomogenity kladných nábojov priestore medzi oblakom zemou, kto- ré podmienkou pre spájanie výbojových kanálov ich vet- venie (Hippel 1963). 3. 3.4 Blesky oblak zem (CG) 3. Systém balíka bleskov závislý od rozdielu potenciálov elektrostatických polí (elektric- ké napätie pozadia Up).4. 2.1. Minimálne dôjde opätovnému spojeniu prerušeného kanálu prúdového zdroja, hlavne môžu vytvárať aj nové vetvy blesku, smerom zemi. Pri prerušení tohto zdroja, dôsledku nárazového prud- kého zvýšenia elektrického odporu prostredia ceste prúdu elektrónov, následne uvoľní energia. Eliášov oheň. Elektromagnetické žiarenie takto napomáha rozširova- niu bleskových kanálov oblohe závislosti frekven- cii veľkosti elektrických prúdov, ktoré pretekajú nesy- metrickým elektrickým multipólom. Nové dráhy bleskových kanálov nemusia znovu kopírovať predchádzajúce dráhy kanálov.3) zemi. – Príliv záporného náboja ohniska blesku zapríčiní, že ohnisko stane zápornejším voči čelu vetví blesku šíriacich zemi. 3.4. spomalených videozáznamov rozvoja bleskových kanálov (film Universum: Blesky plné energie) môžeme vypozorovať vytváranie izolova- ných elektrických bleskových dipólov (kanálov) mimo nesymetrického multipólu. Toto množ- stvo výrazne menšie ako množstvo záporného náboja peri- odicky pritekajúceho ohniska blesku rámci CID.2) stanú sa plazmovými viditeľnými. Blesky typu C–G+ Už počas inicializácie bleskovej činnosti (kap. – Odliv záporného náboja ohniska blesku zapríčiní, že ohnisko blesku stane kladnejším voči čelu vetví bles- ku šíriacich zemi. Nasledujúce fotografia toho prík- ladom, keď nevidíme celú sústavu blesku ukrytú vyšších častiach oblaku (ukazy. Rozvetvené kanály blesku CID zbieha- jú kladnejšej oblasti oblaku ohniska (prípadne viac ohnísk) blesku zápornejšej časti oblaku. Taktiež záporne nabité kvapky dažďa strácajú náboj. 2.3), ktoré stávajú iónovými (neviditeľnými) kanálmi. tom čase pri zemi zvyšuje nehomogeni- ta elektrického poľa, vytváranie kladných iónov dôsledku sťahovania elektrónov zeme vodivými vyvýšenými bodmi v teréne.astro. Nové čelo vetvy vznikne mieste začiatku ústretového výboja. Tento proces môžeme pri- rovnať napríklad krvnému obehu človeka, kde srdce je pumpou. Celý tento mechanizmus nazýva „postupujúci vodca“ (stepped leader). 2. Ohnisko blesku je silne ionizovaný plazmový priestor, ktorého pri peri- odickom prílive elektrónov sústreďuje veľké množstvo voľné- ho záporného náboja, ktorý zvyšuje spád elektrického poten- ciálu voči okoliu, možným pokračovaním rozvoja vetiev čiarového blesku zemi. Vetvený blesk šíriaci zemi zväč- šuje pritom množstvo vlastného voľného záporného náboja, ktorý „priteká“ opačnej fáze ohniska blesku. – Výboje vnútri oblaku môžu zopakovať viackrát, pokiaľ podmienka pre spätný výboj kanáli blesku nezanikla (13). – niektorá vetva blesku dosiahne vodivé spojenie so zemou, medzi ohniskom blesku oblaku zemou vznik- ne vodivé spojenie, najskôr tmavý potom spätný výboj. blízkosti zeme ústretové výboje (upward-moving discharges) prídu zväčša viac vyvýšených bodov zemi. Prejavuje sa hlavne svetelnými efektmi, ktoré dajú pozorovať na oblohe. 3. – Elektrický výbojový dipól správa ako prúdový zdroj. možno (hlavne) kvôli úbytku zápor- ného náboja, ktorý presunul pri údere blesku zeme (pozri kap. Prejaví rozžiarením ohniska blesku kanálu bles- ku (Patúc 2009). iónových kanáloch vetiev nastane najskôr tmavý potom spätný výboj (kap. opätovného prílivu záporného náboja ohniska blesku uskutočňuje usporiadavanie nábojov pozdĺž kanálov vetví (kap.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 101 ho elektrického multipólu“, sústavy dipólov pospájaných do nejakého celku, dominanciou jedného alebo viacerých dip- ólov, ktoré zaberajú veľkú časť oblohy smere vertikálnom a horizontálnom