METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 28 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Četnosti jednotlivých hodnot rozdílů mezi nejvyšším nejniž- ším minimem daný den vyme- zené oblasti jsou uvedeny tab. listopa- du 2011, kdy maximální teplo- ta dosáhla Doksanech –1,2 Varnsdorfu +10,8 °C. Četnosti rozmezí denních teplotních minim v nižších polohách Ústeckého kraje. Table Frequencies diurnal maximum tempe- rature ranges the lower elevations the Ústí nad Labem Region. Rozmezí minimální teploty uvedené desetileté období na vymezeném souboru stanic dosáhlo průměrně 4,0 °C, se směrodatnou odchylkou 1,7 °C. Rozmezí denních teplotních maxim uvedené období sle- dované oblasti dosáhlo průměrně 3,9 směrodatnou odchylkou 1,1 °C, medián 3,7 °C. V tab. Teplotní rozmezí [°C] Počet překročení Relativní četnost [%] 4 259 34,47 6 162 4,44 8 0,58 10 0,16 . Table Frequencies exceedance individual minimum temperature ranges. Druhý největší rozdíl 11,3 byl zaznamenán 20. obou případech jedna- lo anticyklonální počasí slabou jižní složkou proudění, kdy Šluknovském výběžku přes den inverze rozpusti- la, zatímco Polabí udržela celý den. Četnosti případů překročení jed- notlivých hodnot jsou uvedeny v tab. Prostorová proměnlivost týká maximální tep- loty, jak poukazuje například Kyselý (2006), který zabý- vá prostorovou proměnlivostí maximální teploty rámci celé ČR, zejména období tzv. Table Frequencies diurnal minimum tempera- ture ranges the lower elevations the Ústí nad Labem Region. čtyřstupňového rozmezí maxima teploty vešla 2393 dnech, což 65,53 případů. uvedena průměrná maximální roční hodnota Tab. 34,47 případů, byl rozdíl nej- vyššího nejnižšího maxima vymezené oblasti větší než 4 °C, toho 162 dnech, tj. teplé polo- vině roku byl největší rozdíl 10,5 °C, května 2014, kdy maximální teplota dosáhla Doksanech 20,4 ve Varnsdorfu 9,9 °C. Třetí nej- větší rozdíl dosáhl 12,1 °C, to dne 29. 42,5 případů, byl rozdíl nejvyš- ší nejnižší minimální teploty vět- ší než °C, toho 424 dnech, tj. Četnosti rozmezí denních teplotních maxim v nižších polohách Ústeckého kraje. Teplotní rozmezí [°C] Počet překročení Relativní četnost [%] 4 552 42,50 6 424 11,61 8 2,35 10 0,47 12 0,08 Tab. 0,58 případů, přesáhl °C. čtyřstupňového roz- mezí minimální denní teploty vešly 100 dnech, což 57,5 %. Table Frequencies exceedance individual maximum temperature ranges. zbý- vajících 259 dnech, tj. října 2012, kdy maximální teplota byla Varnsdorfu 20,8 Ústí nad Labem-Kočkově 9,5 °C. ledna 2013, kdy minimál- ní teplota dosáhla Doksanech hodnoty –9,9 Tušimicích +2,2 °C. Četnosti případů překročení jednotlivých hodnot jsou uvedeny tab. Ve zbývajících 1552 dnech, tj.1 Celoroční výsledky Za sledovaných let roku 2005 roku 2014 jsou k dispozici údaje denních teplotních minimech maxi- mech 652 dnů.122 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 Jak již uvedli Vojvodík (1984, 1986, 1987, 1996) Kři- vancová (1991), některých místech, zejména takzvaných horských mrazových kotlinách, dochází často velkým výky- vům minimální teploty značným rozdílům teploty mezi stanicemi. 1. Největší rozdíl mezi maximální teplotou nejteplejší nejchladnější stani- ce činil 12,0 °C, 14. Četnosti jednotlivých hodnot rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším maximem daný den vymezené oblasti jsou uvedeny tab. 11,61 případů, přesáhl °C, a dnech, tj. Bylo zpracováno celé uvedené období, přestože prvních několika měsících ještě neměřila stanice Strojetice. Četnosti překročení jednotlivých hodnot rozmezí teplotních minim. Jak však uka- zuje, mimo hory, pouze nižších polohách, jen rámci jed- noho kraje, stanicích, nichž žádná nemá vyhraně- né vlastnosti mrazové kotliny, také občas vyskytují znač- né teplotní rozdíly. Rozmezí teplotních maxim [°C] Absolutní četnost Relativní četnost [%] ≤ 0,00 1,1–2 1,42 2,1–3 810 22,18 3,1–4 531 41,92 4,1–5 839 22,97 5,1–6 258 7,06 6,1–7 104 2,85 7,1–8 1,01 8,1–9 0,33 9,1–10 0,52 10,1–11 0,27 11,1–12 0,11 Celkem 652 Tab. Rozmezí teplotních minim [°C] Absolutní četnost Relativní četnost [%] ≤ 0,00 1,1–2 255 6,98 2,1–3 937 25,66 3,1–4 908 24,86 4,1–5 690 18,89 5,1–6 438 11,99 6,1–7 210 5,75 7,1–8 128 3,50 8,1–9 1,37 9,1–10 0,52 10,1–11 0,27 11,1–12 0,11 12,1–13 0,05 13,1–14 0,03 Celkem 652 Tab. horkých vln. 2,35 případů, přesáhl °C. 1. Relativní četnosti počtu dnů s příslušným rozmezím teplotních minim maxim jsou zob- razeny obr. 4,44 případů, přesáhl °C, a dnech, tj. Medián dosáhl 3,7 nej- větší rozdíl mezi minimální teplo- tou nejteplejší nejchladnější sta- nice sledovaného souboru byl 13,6 °C, ledna 2009, kdy stanice Strojetice naměřila mini- mum −8,8 stanice Varnsdorf –22,4 °C. 3. Druhý největší rozdíl byl o den dříve, ledna 2009, kdy stanice Strojetice naměřila rov- něž –8,8 stanice Doksany a Varnsdorf –21,3 °C. 2. Četnosti překročení jednotlivých hodnot rozmezí teplotních maxim