METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 28 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Rozmezí teplotních minim [°C] Absolutní četnost Relativní četnost [%] ≤ 0,00 1,1–2 255 6,98 2,1–3 937 25,66 3,1–4 908 24,86 4,1–5 690 18,89 5,1–6 438 11,99 6,1–7 210 5,75 7,1–8 128 3,50 8,1–9 1,37 9,1–10 0,52 10,1–11 0,27 11,1–12 0,11 12,1–13 0,05 13,1–14 0,03 Celkem 652 Tab. teplé polo- vině roku byl největší rozdíl 10,5 °C, května 2014, kdy maximální teplota dosáhla Doksanech 20,4 ve Varnsdorfu 9,9 °C. Teplotní rozmezí [°C] Počet překročení Relativní četnost [%] 4 259 34,47 6 162 4,44 8 0,58 10 0,16 . Rozmezí minimální teploty uvedené desetileté období na vymezeném souboru stanic dosáhlo průměrně 4,0 °C, se směrodatnou odchylkou 1,7 °C. 2. uvedena průměrná maximální roční hodnota Tab. Rozmezí denních teplotních maxim uvedené období sle- dované oblasti dosáhlo průměrně 3,9 směrodatnou odchylkou 1,1 °C, medián 3,7 °C. Table Frequencies exceedance individual maximum temperature ranges.122 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 Jak již uvedli Vojvodík (1984, 1986, 1987, 1996) Kři- vancová (1991), některých místech, zejména takzvaných horských mrazových kotlinách, dochází často velkým výky- vům minimální teploty značným rozdílům teploty mezi stanicemi. Četnosti jednotlivých hodnot rozdílů mezi nejvyšším nejniž- ším minimem daný den vyme- zené oblasti jsou uvedeny tab. Table Frequencies exceedance individual minimum temperature ranges. Četnosti rozmezí denních teplotních maxim v nižších polohách Ústeckého kraje. Četnosti překročení jednotlivých hodnot rozmezí teplotních minim. Prostorová proměnlivost týká maximální tep- loty, jak poukazuje například Kyselý (2006), který zabý- vá prostorovou proměnlivostí maximální teploty rámci celé ČR, zejména období tzv. 42,5 případů, byl rozdíl nejvyš- ší nejnižší minimální teploty vět- ší než °C, toho 424 dnech, tj. zbý- vajících 259 dnech, tj. čtyřstupňového rozmezí maxima teploty vešla 2393 dnech, což 65,53 případů. Četnosti případů překročení jed- notlivých hodnot jsou uvedeny v tab. V tab. Rozmezí teplotních maxim [°C] Absolutní četnost Relativní četnost [%] ≤ 0,00 1,1–2 1,42 2,1–3 810 22,18 3,1–4 531 41,92 4,1–5 839 22,97 5,1–6 258 7,06 6,1–7 104 2,85 7,1–8 1,01 8,1–9 0,33 9,1–10 0,52 10,1–11 0,27 11,1–12 0,11 Celkem 652 Tab. Jak však uka- zuje, mimo hory, pouze nižších polohách, jen rámci jed- noho kraje, stanicích, nichž žádná nemá vyhraně- né vlastnosti mrazové kotliny, také občas vyskytují znač- né teplotní rozdíly. 0,58 případů, přesáhl °C. Četnosti rozmezí denních teplotních minim v nižších polohách Ústeckého kraje. horkých vln. čtyřstupňového roz- mezí minimální denní teploty vešly 100 dnech, což 57,5 %. ledna 2013, kdy minimál- ní teplota dosáhla Doksanech hodnoty –9,9 Tušimicích +2,2 °C. Četnosti jednotlivých hodnot rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším maximem daný den vymezené oblasti jsou uvedeny tab. 34,47 případů, byl rozdíl nej- vyššího nejnižšího maxima vymezené oblasti větší než 4 °C, toho 162 dnech, tj. Table Frequencies diurnal maximum tempe- rature ranges the lower elevations the Ústí nad Labem Region. Ve zbývajících 1552 dnech, tj. listopa- du 2011, kdy maximální teplo- ta dosáhla Doksanech –1,2 Varnsdorfu +10,8 °C. 3. října 2012, kdy maximální teplota byla Varnsdorfu 20,8 Ústí nad Labem-Kočkově 9,5 °C. Druhý největší rozdíl 11,3 byl zaznamenán 20. 4,44 případů, přesáhl °C, a dnech, tj. Bylo zpracováno celé uvedené období, přestože prvních několika měsících ještě neměřila stanice Strojetice. Největší rozdíl mezi maximální teplotou nejteplejší nejchladnější stani- ce činil 12,0 °C, 14. 1. Relativní četnosti počtu dnů s příslušným rozmezím teplotních minim maxim jsou zob- razeny obr. Teplotní rozmezí [°C] Počet překročení Relativní četnost [%] 4 552 42,50 6 424 11,61 8 2,35 10 0,47 12 0,08 Tab. Druhý největší rozdíl byl o den dříve, ledna 2009, kdy stanice Strojetice naměřila rov- něž –8,8 stanice Doksany a Varnsdorf –21,3 °C. obou případech jedna- lo anticyklonální počasí slabou jižní složkou proudění, kdy Šluknovském výběžku přes den inverze rozpusti- la, zatímco Polabí udržela celý den. Četnosti případů překročení jednotlivých hodnot jsou uvedeny tab. 1. Třetí nej- větší rozdíl dosáhl 12,1 °C, to dne 29.1 Celoroční výsledky Za sledovaných let roku 2005 roku 2014 jsou k dispozici údaje denních teplotních minimech maxi- mech 652 dnů. 2,35 případů, přesáhl °C. Četnosti překročení jednotlivých hodnot rozmezí teplotních maxim. 11,61 případů, přesáhl °C, a dnech, tj. Medián dosáhl 3,7 nej- větší rozdíl mezi minimální teplo- tou nejteplejší nejchladnější sta- nice sledovaného souboru byl 13,6 °C, ledna 2009, kdy stanice Strojetice naměřila mini- mum −8,8 stanice Varnsdorf –22,4 °C. Table Frequencies diurnal minimum tempera- ture ranges the lower elevations the Ústí nad Labem Region