METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 27 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
PROSTOROVÁ PROMĚNLIVOST MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ TEPLOTY VZDUCHU V NIŽŠÍCH POLOHÁCH ÚSTECKÉHO KRAJE Pavel Jůza, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 2699/18, poštovní schránka 2, 400 Ústí nad Labem-Kočkov, juzap@chmi.cz Spatial variability maximum and minimum air temperatures the lower elevations the Ústí nad Labem Region. This paper investigates how frequently the maximum minimum tempe- ratures the lower elevations one region fit into four-level range. nejvyšší nejnižší hodnota maximální teploty a nejvyšší nejnižší hodnota minimální teploty rámci zkou- maných stanic. ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY Jak již bylo uvedeno, všeobecné předpovědi počasí pro ČR většinou používá čtyřstupňové rozmezí teploty. the case larger regional differences, the forecast specifies part the area where the temperature will differ from the indicated range. Taková situace celostátní před- povědi řeší tím, uvede více hodnot pro jednotlivé čás- ti území pro přesnější předpověď počasí jednotlivých kra- jích vydávají regionální předpovědi počasí pro jednotlivé kraje. There are also cases where the minimum temperature range the lower elevations one region even exceeds °C. 2. roz- díl nadmořské výšky mezi Sněžkou Hřenskem bezmála 1 500 metrů, což při běžných vertikálních gradientech teploty samo znamená možný rozdíl teploty vysoko přes °C. ÚVOD Ve všeobecných předpovědích počasí, které vydávají pro území České republiky, minimální maximální teplo- ta vzduchu uvádí zpravidla rozmezí (např. Pro lepší upřesně- ní předpovědi vydávají regionální předpovědi pro jednotli- vé kraje ČR, které mohou zpřesnit predikci vývoje počasí pří- mo daném kraji. Tyto charakteristiky byly spočítány jak pro celé zkoumané období, tak pro jednotlivé měsíce roce. Takové rozmezí však nemůže postihnout celé území, když např. těchto teplotních rozmezí pak byly zjiště- ny průměrné maximální hodnoty také třídy četnosti. Byly tedy použity údaje následují- cích stanic: Doksany (U1DOKS01), Tušimice (U1KATU01), Kopisty (U1KOPI01), Smolnice (U1SMOL01), Strojetice (U1STRJ01), Teplice (U1TEPL01), Ústí nad Labem-Kočkov (U1ULKO01), Ústí nad Labem-Vaňov (U1ULMA01), Žatec (U1ZATE01), Děčín (U2DECI01) Varnsdorf (U2VARN01). pro nižší střední polo- hy (do 600 m. provide a more detailed specification, regional forecasts are issued for individual regions, which can capture regional differences in the weather particular region more accurately.), předpověď pro hory vydává zvlášť; v celostátní předpovědi uvádí předpokládaná přibližná maximální teplota horách výšce 000 pří- padě očekávaných větších rozdílů teplotě, např. Z uvedených stanic byly pro jednotlivé dny sledovaného období zjištěny hodnoty maximální teploty minimální tep- loty klimatologickém období hodin zvlášť u minimální zvlášť maximální teploty byl pro každý den stanoven rozdíl mezi nejvyšší nejnižší hodnotou dané- ho prvku, tj. Vzhledem vertikálnímu rozsahu území platí tato předpověď pro nižší polohy (do 400 m. výškách do 400 Jedná poměrně úzce vymezenou oblast, do které neměly zásadně promítnout jinak velké rozdí- ly mezi západními Čechami východní Moravou nebo mezi nížinami nejvyššími horskými vrcholy. Due to the large elevation differences the Czech Republic, these temperatures are indicated for lower elevations for lower and middle elevations, and the temperature forecasts for mountains are indicated separately. říjnu 2005 začala měřit stanice Strojetice (U1STRJ01), následujících let stanice nižších polohách Ústeckého kraje neměnily, srpnu 2014 začala měřit stanice Velké Chvojno (U7VCHV01). 3. Při větším horizontálním gradientu teploty, napří- klad při přechodu front, dochází rámci rovněž vel- kým rozdílům teploty, např.), tomu zvlášť doplňuje předpoklá- daná maximální teplota horách výšce 000 metrů nad mořem. Stanice Strojetice tedy prvních měsících sledovaného období chybí, stanice Velké Chvojno měřící konci období vyhodnocení zahrnuta nebyla, aby byla aspoň podle možností zachována kontinuita sledo- vaného souboru stanic. °C). Podíváme se, jakém roz- mezí pohybují naměřená teplotní minima teplotní maxi- ma zvoleném kraji, daném případě kraji Ústeckém, a pouze nižších polohách tohoto kraje, tj. Předložená práce zabývá tím, zda jaké míry sku- tečně naměřená teplota vejde rozmezí °C, které před- povědích počasí nejčastěji používá. létě, při pomalém přechodu zvl- něné studené fronty, není výjimkou, když východě maxi- mální teplota dosahuje přes °C, západních Čechách nedosahuje ani °C.), příp. pro nižší střední polo- hy (do 600 m.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 121 1. při přecho- du fronty, předpověď doplňuje další hodnotou pro určitou část území (např. POUŽITÉ ÚDAJE Pro zpracování byly použity údaje databáze ČHMÚ, a meteorologických stanic Ústeckém kraji, umístě- ných nadmořské výšce 400 Bylo zpracováno desetileté období 2005 2014, mimo jiné proto, tomto období soubor stanic vymezené oblasti byl poměrně stá- lý.), ev. shows that even such narrowly defined area, the measured maximum temperatures fit into the four-level range only 66% cases and the measured minimum temperatures only 58% cases.: „…na jihu °C…“). Proto se předpovědích teploty základní teplotní rozmezí uvádí pro nižší polohy (do 400 m. KLÍČOVÁ SLOVA: předpověď počasí teplota maximální teplota minimální rozdíl rozmezí prostorová variabilita KEYWORDS: Weather forecast maximum temperature minimum temperature difference range spatial variability . Weather forecasts for the Czech Republic mostly indicate maximum and minimum air temperatures range °C