METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 13 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
89–104., 2000. 2015]. POPEK, M. Plazmový výboje zimní, letní, těle člo- věka kulový blesk.com/Papers&presentations/spr-view-1., 2012., KOSTE- CKÝ,P. Diplomová práce.cz/wp- -content/uploads/2015/03/kniha. Dostupné také WWW: http://kfa. Sprites, Blue Jets, Elves and Superbolts [online]. tv/index. 2015] Dostupné také WWW: https://www., 2014. 10. Poďakovanie: Ďakujem Bednařovi Hottmarovi cenné rady pripo- mienky. 10. Laser ukáže cestu bleskům. POPEK, M.,2008. [cit. Dostupné WWW: http://www. 10. MÉRY, L. VAŇURA, J. ROZHLAS. [online]. [online]. Jan Bednář, CSc.html.pdf.cz/veda-skoly/324654-kulovy-blesk-prisel-o- -velkou-cast-sveho-tajemstvi. Praha: Academia. 10. Meteorologické zprávy, roč.cz/teorie/vlna. 2015]. ROZHLAS. Dostupné také WWW: http://www. 10. Slovenská technická univer- zita Bratislavě. 10. RNDr. 10. 10.sk/Bakalar/F2/!F2%20z%20 feinomore/Cerven/elektrostaticke_pole.com/ watch?v=OnYbKsG5kD8. [cit.elektrika., ADAMEC, B. Katedra fyziky.php?cisloclanku =2009070003. Dostupné zWWW: http://sky-fire. Praha: České vysoké učení technické.ASTRO., SETVÁK, M. 10. Vedoucí práce: Mgr. [online]. Praha: Horizont. BAŤKA, M. 2015]. Sprite chasing from the back porch [online]. 2015]. Molekulová fysika hmoty. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta university Karlovy. Edice: Teoretická knižnice inženýra., 2003. ISSN 0026-1173. POPEK, M. [cit. [online]. 2015] Dostupné také WWW: http://diplomovka.html. 10. UKAZY. Dostupné WWW: http://www., 2014. 2009 Žilina. 37, Issue Dostupné také WWW: https://phy- sics. GEMBEC, M.kves. Focus: Cosmic Rays Thunderstorm Probes.cuni. [cit. 2015]. 10. 2015] Dostupné WWW: http:// zdroje. Praha: SNKL. Veľké množstvo údajov meraní, podkladov vhodných pre numerický model výpočtu planetárnej cirkulácie elektric- kých nábojov, podarilo vedcom Floridy (Rakov, Uman 2003; Universum: Blesky plné energie), ktorí zaoberajú ochranou pred bleskom. Úvod teórie šírenia elektromagnetických vĺn, antén rádiových prijímačov.TV, 2015. JIRKŮ, J.CZ, 2013b. 65, č. CHUM, J. 10.Schumannoverezonancie–Elektromagnetické „zvonenie Zeme (1., 2006. google. 2005. Dizertační práce.pdf. [cit. HIPPEL, R. [online]., 2015. 10. ŘEZÁČOVÁ, D.cgi/spritesbluejetselves. 20110526Humlnet_Blesky-trutnov-2336 selc. Lektoři (Reviewers): Ing. Pokroky matema- tiky, fyziky astronomie, Vol.pdf.pdf., 2009. 2015].CZ, 2014.mff. 168–173., 2005. ŠTOLL, I.jpg [fotografie]. Fyzika kapitolách, elektrostatické pole. [cit. 2015] Dostupné také WWW: http://www., ROSENBERG, L. [cit.cz/dmlcz/141712. PATÚC, J. PATÚC, J. Temný blesk předchází viditelnému.xf.CZ, 2013a. [on- line]. [cit., 1963. Vlnové pojetí elektromagnetického pole. 2015] Dostupné také WWW: http:// www.sk/zdroj/3194. 2015]. NOVINKY. 10. The physics lightning. 10. tam rampy vypúšťanie koz- mických objektov, tak zdá, Florida centrom výsku- mu zhromažďovania údajov bleskoch celej zemegule.cz/clanky/ukazy/pozorovani-nadoblacnych-bles- ku-v-roce-2012.amaterskameteorologie.sk/kvesnew/dokumenty/ Materi%C3%A1ly%20pre%20techniku%20VN/Texty%20 MTVN/05%20Prep%C3%A4tia/Prev%C3%A1dzkov% C3%A9%20prep%C3%A4tia/ochrana%20konco- v%C3%BDch%20zariadeni.htm. Slovenská technická univerzita Bratislavě., 2012. Marián Jurašek [online].cz/files/popek_bednar_1. Dostupné WWW: http://novinky. Búrka 26. [online]. Předpověď vývoje atmosféry objektivními metodami.html. Přechodné světelné úkazy sou- visející bouřkovou činností. Dostupné WWW: http://udalosti. Bouře kroupami 30. [cit. Elektrotechnická fakulta. 10.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 107 sférickej dynamiky (Baťka 2014), elektrodynamiky (Červeň 2005), plazmovej molekulovej fyziky (Hippel 1963) na vznik štruktúru bleskových výbojov. 10.sme. 10. 10. 53, No., ŠEVČÍK, S. [cit.aps. 10. Dostupné z WWW: http://www., NOVÁK, P. Rakousko, 2010. . 10. 2015]. Dostupné WWW: http://www.pdf. 534, Issue 147–241. 10. Universum: Blesky plné energie [Universum: Lightning relo- aded] [dokumentární film]. Dostupné z WWW: http://files.sk/books?id=TuMa5lAa3RAC&printsec=frontco- ver&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r#v=onepage&q&f=- false., 2012. HOTTMAR, V. Univerzita Komenského Bratislave. [cit., 2005. Dostupné zWWW: http://ukazy. 10. Dostupné z WWW: http://www.youtube.gamepub. Fyzika oblaků srážek., 2009. Rozbor jednoho úderu blesku panelového domu.cz/view.html. 10.astro. Physics, Vol. [online]. 2015] Dostupné také WWW: https://books., UMAN, A. 2014].cz/ upload/20110526Humlnet_Blesky-trutnov-2336selc. Jan Mikeš, Ph. [online]. 10. Kulový blesk přišel velkou část svého tajemství. 10., 2007. [online]. 10., BEDNAŘ, J. LYONS, L.D.cz/book/rozbor-jednoho-uderu-blesku-do- -paneloveho-domu/. SKY-FIRE. [cit. Literatúra: BALL, P. [cit.org/articles/v8/37. cz/leonardo/technologie/_zprava/laser-ukaze-cestu-bles- kum--1040361., 2004. [online]. 192 ISBN 40-033-88. 10. Fakulta matematiky, fyziky informatiky., 2014. Žilina: Vydavatelství EDIS 315 ISBN 978-80-5540-821-7., KAŠPAR, M. [cit. 10. 674 s. Formát: 200 900., 1988. časť: História teória)., 2014. cz/backup/boure20050530. 2015]. BÉLAI, I. Prvotné spracovanie údajov detekčného systému SAFIR využitím algoritmu TOA. Cambridge: Cambridge Univerzity Press [online].cz/leonardo/zpravy/_zprava/temny-blesk-predchazi- -viditelnemu--1206072. Priemyselné komnunikačné systémy.astro. 10.CZ. Režie Alfred Vendl.cz/clanky/ukazy/pozorovani-blesku-v-hor- nich-vrstvach-atmosfery. Bratislava, 2007. rozhlas. Lightning: Physics and Effects. 10. Fakulta elektrotechniky informatiky. [cit., 2007. ONDRÁŠKOVÁ, A.rozhlas. DWYER, J. RAKOV, A. Šírení vln zemské magnetosféře. Physics Reports, Vol., prof. [cit.wmmagazin. Pozorování blesku horních vrstvách atmo- sféry., UMAN, M.html. ČERVEŇ, I. Tajemství kulového blesku.uniza. [online]. Pozorování nadoblačných blesků roce 2012. Fakulta elektrotechniky informatiky. fma-research. 10., 2010.jpg. ISBN 978- 80-200-1505-1. pdf. Dostupné také WWW: http://dml.astronomy. Dostupné WWW: http://free-ener- gy.astro