METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 13 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
HIPPEL, R. [online]., 2014. 10.cz/clanky/ukazy/pozorovani-blesku-v-hor- nich-vrstvach-atmosfery., NOVÁK, P., 2007. 10.cz/teorie/vlna.CZ, 2014. Focus: Cosmic Rays Thunderstorm Probes., 2005. ONDRÁŠKOVÁ, A. 20110526Humlnet_Blesky-trutnov-2336 selc. Universum: Blesky plné energie [Universum: Lightning relo- aded] [dokumentární film]. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta university Karlovy. BAŤKA, M.aps.sk/books?id=TuMa5lAa3RAC&printsec=frontco- ver&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r#v=onepage&q&f=- false. PATÚC, J. Slovenská technická univerzita Bratislavě., SETVÁK, M. Dostupné z WWW: http://www.elektrika. 65, č. 10. [online]. [online]. 2015]. rozhlas.xf.sme. [cit. Veľké množstvo údajov meraní, podkladov vhodných pre numerický model výpočtu planetárnej cirkulácie elektric- kých nábojov, podarilo vedcom Floridy (Rakov, Uman 2003; Universum: Blesky plné energie), ktorí zaoberajú ochranou pred bleskom.Schumannoverezonancie–Elektromagnetické „zvonenie Zeme (1.html., ROSENBERG, L. [online]. GEMBEC, M. pdf. Fyzika kapitolách, elektrostatické pole., 2006.youtube. JIRKŮ, J. Jan Mikeš, Ph. Fakulta elektrotechniky informatiky. 10. Pozorování nadoblačných blesků roce 2012. Dostupné zWWW: http://sky-fire. Pozorování blesku horních vrstvách atmo- sféry.cz/wp- -content/uploads/2015/03/kniha. Dostupné také WWW: http://www. Dostupné WWW: http://www.D.html. [cit. [on- line].CZ. 2015].uniza. 10. google.kves. DWYER, J. Fakulta elektrotechniky informatiky., 2012. 2015] Dostupné také WWW: http://diplomovka. [cit., 2009. Praha: České vysoké učení technické.cz/ upload/20110526Humlnet_Blesky-trutnov-2336selc. Praha: Academia., 2015. UKAZY. Prvotné spracovanie údajov detekčného systému SAFIR využitím algoritmu TOA. 10. 10. Rakousko, 2010. 10. Diplomová práce. [online].astro. 2015]. Režie Alfred Vendl. [cit.cz/files/popek_bednar_1. Formát: 200 900. Dostupné WWW: http://www. 10.pdf. 168–173., 2004. [cit. Praha: Horizont. Priemyselné komnunikačné systémy.cz/view. 2005. 2015]. Fakulta matematiky, fyziky informatiky.CZ, 2013a. [online]. [cit.html. časť: História teória). [cit.pdf. Plazmový výboje zimní, letní, těle člo- věka kulový blesk.html.com/ watch?v=OnYbKsG5kD8.cz/leonardo/zpravy/_zprava/temny-blesk-predchazi- -viditelnemu--1206072. CHUM, J. RAKOV, A. Dostupné z WWW: http://files. 10. [online]. NOVINKY.wmmagazin.gamepub., 2003. RNDr. Lightning: Physics and Effects. 2015]. Vedoucí práce: Mgr.html., 2014. 10. Kulový blesk přišel velkou část svého tajemství. 2015] Dostupné také WWW: https://www.cz/book/rozbor-jednoho-uderu-blesku-do- -paneloveho-domu/. 2009 Žilina. Elektrotechnická fakulta. [cit. 534, Issue 147–241.amaterskameteorologie.astro. Laser ukáže cestu bleskům. 10. Dostupné také WWW: http://kfa., ŠEVČÍK, S.pdf. 10. Molekulová fysika hmoty. ISSN 0026-1173. Tajemství kulového blesku. 10. fma-research. Žilina: Vydavatelství EDIS 315 ISBN 978-80-5540-821-7. Sprites, Blue Jets, Elves and Superbolts [online]. Bratislava, 2007.org/articles/v8/37. Cambridge: Cambridge Univerzity Press [online]. 10. Physics, Vol., 2000. 2015]. Literatúra: BALL, P. 2015] Dostupné WWW: http:// zdroje., ADAMEC, B. 2015] Dostupné také WWW: https://books. 10. [cit.jpg [fotografie].php?cisloclanku =2009070003. The physics lightning. [online]. 10.ASTRO.CZ, 2013b. Katedra fyziky. 674 s. POPEK, M., 2012. 10. Poďakovanie: Ďakujem Bednařovi Hottmarovi cenné rady pripo- mienky. 37, Issue Dostupné také WWW: https://phy- sics. ISBN 978- 80-200-1505-1. 10. 2015] Dostupné také WWW: http://www. 10., KOSTE- CKÝ,P. ROZHLAS.sk/zdroj/3194.,2008. Šírení vln zemské magnetosféře. ŠTOLL, I.sk/kvesnew/dokumenty/ Materi%C3%A1ly%20pre%20techniku%20VN/Texty%20 MTVN/05%20Prep%C3%A4tia/Prev%C3%A1dzkov% C3%A9%20prep%C3%A4tia/ochrana%20konco- v%C3%BDch%20zariadeni. 10.cuni. Předpověď vývoje atmosféry objektivními metodami. [cit. [cit. [cit. Úvod teórie šírenia elektromagnetických vĺn, antén rádiových prijímačov.pdf., BEDNAŘ, J. . Vlnové pojetí elektromagnetického pole. HOTTMAR, V. 10. 192 ISBN 40-033-88. 10. 10. cz/backup/boure20050530. Sprite chasing from the back porch [online]. 10. SKY-FIRE. Přechodné světelné úkazy sou- visející bouřkovou činností. PATÚC, J. Dostupné WWW: http://novinky. tam rampy vypúšťanie koz- mických objektov, tak zdá, Florida centrom výsku- mu zhromažďovania údajov bleskoch celej zemegule.cz/dmlcz/141712. [cit. Rozbor jednoho úderu blesku panelového domu. ŘEZÁČOVÁ, D. Dostupné WWW: http://free-ener- gy. 2015]., UMAN, A. MÉRY, L.jpg.pdf., prof., 2007., 2012. 2015]. Marián Jurašek [online]. [online]. [online]. ROZHLAS.astro.rozhlas.htm. 10.cgi/spritesbluejetselves.sk/Bakalar/F2/!F2%20z%20 feinomore/Cerven/elektrostaticke_pole. POPEK, M., 2009. Lektoři (Reviewers): Ing. [online]., 2014.cz/veda-skoly/324654-kulovy-blesk-prisel-o- -velkou-cast-sveho-tajemstvi. 10. [cit. cz/leonardo/technologie/_zprava/laser-ukaze-cestu-bles- kum--1040361. 10. Slovenská technická univer- zita Bratislavě., KAŠPAR, M. 2015].com/Papers&presentations/spr-view-1., UMAN, M. Praha: SNKL. VAŇURA, J. Búrka 26. 2014]. Dizertační práce. Fyzika oblaků srážek. Pokroky matema- tiky, fyziky astronomie, Vol. BÉLAI, I., 2010.mff. [cit. Dostupné zWWW: http://ukazy. Temný blesk předchází viditelnému., 2014. 2015] Dostupné také WWW: http:// www. 10. Dostupné také WWW: http://dml. 10.TV, 2015. 89–104. Dostupné WWW: http://udalosti. POPEK, M.astronomy. Meteorologické zprávy, roč. Edice: Teoretická knižnice inženýra. ČERVEŇ, I., 1988., 1963. tv/index. [cit. 10. Dostupné z WWW: http://www. Physics Reports, Vol., 2005. 53, No. Univerzita Komenského Bratislave.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 107 sférickej dynamiky (Baťka 2014), elektrodynamiky (Červeň 2005), plazmovej molekulovej fyziky (Hippel 1963) na vznik štruktúru bleskových výbojov. LYONS, L. Dostupné WWW: http://www. 10. Bouře kroupami 30.cz/clanky/ukazy/pozorovani-nadoblacnych-bles- ku-v-roce-2012. Jan Bednář, CSc