METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 31 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
-Kočkov 375 278 781 111 5 Ústí L. Stanice Nadmořská výška [m] Nejnižší minimum Nejvyšší minimum Nejnižší maximum Nejvyšší maximum Doksany 158 289 327 390 Tušimice 322 166 263 60 Kopisty 240 292 393 Smolnice 345 174 279 393 28 Strojetice 372 659 170 549 115 Teplice 236 549 107 Ústí L.-Vaňov 150 682 683 Žatec 210 988 167 350 Děčín 172 533 654 Varnsdorf 367 065 242 1396 165 . stej- ného důvodu mají často nejvyšší minimum další nízko položené stanice Teplice Děčín. vidět, nejvyrovnanější zastou- pení jednotlivých stanic nejvyššího minima. Proto nejčastěji nej- vyšší minimum stanice Ústí nad Labem-Kočkov, která leží kop- ci nad údolím Labe velice čas- to zůstává nad nejvýraznější částí ranní inverze, ale hned druhém místě stanice Ústí nad Labem- Vaňov, která všech sledova- ných stanic nejnižší nadmořskou výšku, zřejmě proto mívá nej- vyšší minimum naopak při cyk- lonálním počasí, kdy nevytvá- ří inverze teplota rozložena podle nadmořské výšky. Jak již bylo zmíněno, jak teplotních minimech, tak tep- lotních maximech roli nejteplejší nejchladnější stanice vystřídalo všech zkoumaných stanic, když různou čet- ností. Nejchladnější stanicí byl nejčastěji Varnsdorf, dále Žatec Strojetice. Roční chod četnosti překročení rozmezí teplotních minim. Četnosti dnů, kdy daná stanice nejteplejší nejchladnější zkoumaného výběru stanic.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 125 na severním závětří Lužických hor. Fig. teplé polovině roku byl zjištěn největší rozdíl teplotních maxim 10,5 °C, květ- na 2014, kdy maximální teplota dosáhla Doksanech 20,4 °C a Varnsdorfu 9,9 °C. Roční chod četnosti překročení rozmezí teplotních maxim. Nejméně často měly nej- nižší minimum stanice Teplice Ústí nad Labem-Vaňov leží- cí nízké nadmořské výšce. V roli stanice nejnižším mini- mem rovněž vystřídaly všech- ny stanice, ale jejich zastoupe- ní již není tak vyrovnané. Obr. Ústeckém kraji se nevyskytuje tak velké koncentrované město jako Praha, ale jsou zde městské aglomerace značná koncentrace průmyslu a povrchové těžby, takže teplotní rozdíly mohou tyto sku- tečnosti také mít jistý vliv. Nejvyšší maximum zdaleka nejčastěji sta- nice Doksany, která druhou nejnižší nadmořskou výšku, na druhém místě, ale značným odstupem, stanice Ústí nad Labem-Vaňov, která sice nejnižší nadmořskou výšku, ale leží úzkém labském údolí, takže proti stanici Doksany má menší možnosti slunečního svitu. Přitom tab. Fig. Tehdy přes území velmi poma- lu přecházela výrazná studená fronta severu, takže sever- ní část Ústeckého kraje, zejména Šluknovský výběžek, byla přes den již studeném vzduchu frontou, jižní část kra- je ještě teplém vzduchu před frontou. Celodenní inverze Měsíc Month VII VI V IV III II I VIII XII 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Relativní četnost – Relative frequency Četnost překročení rozmezí °C Četnost překročení rozmezí °C Měsíc Month VII VI V IV III II I VIII XII 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Relativní četnost – Relative frequency Četnost překročení rozmezí °C Četnost překročení rozmezí °C Obr. Annual cycle maximum temperature range exceedance frequency. Příčinou mohlo být to, že ochlazení, advekční, nebo radiační vyjasněním, často přichází severovýchodu nebo jihozápadu, nejdříve zasáh- ne tyto okrajově položené stanice. Jak popisuje např. Tab. Beranová Huth (2003), Praze okolí jsou teplotní rozdíly rámci nepříliš velké oblasti způsobeny mimo jiné tepelným ostrovem města. Nicméně výskyt teplotních maxim mají vliv inverze, což projevuje tím, že všech stanic mělo jak nejvyšší, tak nejnižší maximum ze všech stanic průběhu zkoumaných let. Table Frequencies days when particular station the warmest and coldest the selected survey stations. U maximální teploty již projevuje velmi silná závis- lost nadmořské výšce. Nejnižší maximum nejčastěji vyskytuje stanici Varnsdorf, která třetí nejvyšší nad- mořskou výšku leží nejdál severovýchodě, sta- nici Ústí nad Labem-Kočkov, která nejvyšší nadmoř- skou výšku. Při cyklonálním počasí zůstávají teplé, při anticyklonálním počasí nejspíš jiných stani- cích ochlazuje rychleji. Annual cycle minimum temperature range exceedance frequency. Případně těchto stanicích mohl aspoň částečně projevovat zmíněný tepelný ostrov města. způsobe- no tím, právě teplotních minim nejvíce projevuje vliv teplotní inverze, ale při cyklonálním počasí naopak vliv nad- mořské výšky, takže závislosti tom, kde noci protr- há nebo udrží oblačnost, může nejteplejší stanicí být zásadě kterákoli