METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 23 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tab. Aby bylo možné přiřadit jednotlivým jevům odpovída- jící úhrn, byla data jevy, zaznamenávaná minutovou přes- ností začátku konce výskytu, upravena desetiminuto- vé intervaly. období 2005–2014 dosaho- val šumavské stanici Churáňov průměrný roční počet dnů mlhou hodnoty téměř 150. 0 slabý 0,1 2,5 mm. Minimální hranice čtyř výskytů byla stanovena ohledem na četnost ostatních jevů, která pře- kračuje hodnotu více jak výsky- tů sledované období.h–1 . nejfrekvento- vanějším jevům patří déšť, sněžení dešťová přeháňka (obr.3.h–1 .ProlokalituKošetice je však pro účel tohoto porovnání příspěvek mlhy zanedbán, podob- ně jako studii Dohnala al. Table Shortened description the phenomena intensities used.h–1 .Meteorologické Zprávy, 69, 2016 117 V tomto příspěvku jsou označovány srážkové úhrny měře- né dle návodu pro pozorovatele meteorologických stanic jako srážky volné ploše nebo jako celkové srážky. Fig. Tab. Stanici Košetice charakterizuje stejném časovém období průměr- ně pouze necelých dní mlhou roce. Obr. Pro stanici Košetice jsou data automatické- ho měření srážkových úhrnů desetiminutových intervalech 62% 12% 21% 1% 1% DE DP SN SD MR SP E P N D R P 32% 62% 5% 1% 00 0 1 2 Obr. 5). 0 slabé Výška nově napadlého sněhu 0,5 cm. Detailním výzku- mem mlhy jejího vlivu srážkové množství porostech se zabýval také Krečmer.h–1 , dohlednost již mírně zhoršena. Odhad pří- spěvku mlhy méně než tři procenta dán odlišným typem lokality, protože nejedná horskou oblast. 0 slabé Méně než 0,1 mm. Jev Kód intenzity Význam kódu Slovní popis DE, DP, MD, SD 00 velmi slabý Neměřitelné množství. Déšť zdá padat pásech (vidíme pruhy deště, jednotlivé kapky nejsou rozeznatelné); kapky odrážejí mokrých dlaždic, střech a louží výšky několika centimetrů 3 velmi silný Více než 40,0 mm. V průběhu sledovaného období nejčastěji vyskytují srážkové jevy slabé velmi slabé intenzity. Zkratka Význam Pozorovaná intenzita DE Déšť 00, 3 DP Déšť, přeháňka 00, 2 MD Mrznoucí déšť 0 MR Mrholení 00, 1 SD Smíšené srážky 00, 1 SN Sněžení 00, 2 SP Sněžení, přeháňka 00, 0 a) b) . Jak uvádějí Tesař al.h–1 , neovlivňuje dohlednost.1. Padající déšť tvoří souvislou vodní clonu; voda nestačí odtékat vodorovného povrchu; dohlednost velmi zhoršena. Příspěvky srážkových jevů (a) (DE déšť, dešťová přeháň- ka, sněžení, smíšené srážky, mrholení, sněhová přeháňka) jejich intenzit (b) (00 velmi slabá, slabá, –mírná, 2 silná) celkovému srážkovému úhrnu měřicí lokalitě Observatoře Košetice (2005–2014). 2. 2 silné Výška nově napadlého sněhu více než cm. Contributions the precipitation phenomena types (a) (DE rain, DP rain shower, snow, mixed precipitation, drizzle, SP –snow shower) and intensities (b) (00 very light, light, moderate, 2 heavy) the rainfall totals the Košetice Observatory measurement locality (2005–2014). (2004) práci hodnotící usazené srážky Šumavě, odhad příspěv- ku roční depozice mlhy větrem hnané nízké oblačnosti vegeta- ci tvoří ročního úhrnu srá- žek.h–1 . Zpracování srážkových jevů Ze srážkových jevů byly vybrá- ny pouze jevy vyskytující více než čtyřikrát během desetileté- ho období. Table List abbreviations used for precipitation phenomena, their meaning and observed intensity. Ojedinělé kapky, které nesmočí souvisle celý exponovaný povrch (země, chodníky, střechy apod. Jednotlivé kapky deště dají snadno rozeznat, avšak neodrážejí dlaždic, střech apod.3 Metodika zpracování dat 2.h–1 . 1 mírné 0,1 0,2 mm. Srážkové úhr- ny ovlivňují horizontální srážky, zejménamlha. Souhrn jevů použitých pro zpracování uvá- dí tab. 1979). Jeho studie potvrzují rámci této problematiky významnou roli mlhy horských oblastech (Krečmer 1973; Krečmer al. Fig. (2014). SN, SP 00 velmi slabé Jednotlivé vločky, které nepokryjí exponovaný povrch bez ohledu dobu trvání. Pohled měřicí pozemek meteorologické stanice Košetice, váho- vý srážkoměr MRW500, člunkový srážkoměr MR3H klasické srážkomě- ry pro manuální měření srážek. 1 mírný 2,6 8,0 mm. Zkratky zpracovávaných srážkových jevů, jejich význam pozo- rovaná intenzita. Zkrácenou charakteristi- ku intenzity jevů dle Lipiny, Židka (2014) shrnuje tab. 1 mírné Výška nově napadlého sněhu 0,6 cm. Jednotlivé kapky již nedají jasně rozeznat; nad střechami, dlaždicemi podobným tvrdým povrchem vidíme odskakující kapky deště 2 silný 8,1 40,0 mm. View the Košetice meteorological site MRW500 rain gauge, MR3H tipping rain gauge, and classic rain gauges for manual precipi- tation measurement.h–1 .) bez ohledu dobu trvání.h–1 , dohlednost může být zhoršena až 500 m. MR velmi slabé Jednotlivé kapičky, množství neměřitelné bez ohledu dobu trvání. Zkrácený slovní popis intenzity použitých jevů. Přispění mlhy cel- kovému ročnímu úhrnu bylo lokalitě Observatoře Košetice odhadnuto maximálně třetinovou hodnotu příspěvku mlhy k ročnímu úhrnu uvedenému pro území Šumavy