METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 23 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
1 mírné 0,1 0,2 mm.3 Metodika zpracování dat 2. Jeho studie potvrzují rámci této problematiky významnou roli mlhy horských oblastech (Krečmer 1973; Krečmer al.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 117 V tomto příspěvku jsou označovány srážkové úhrny měře- né dle návodu pro pozorovatele meteorologických stanic jako srážky volné ploše nebo jako celkové srážky. 0 slabé Méně než 0,1 mm. Minimální hranice čtyř výskytů byla stanovena ohledem na četnost ostatních jevů, která pře- kračuje hodnotu více jak výsky- tů sledované období. 1 mírné Výška nově napadlého sněhu 0,6 cm. Zkratka Význam Pozorovaná intenzita DE Déšť 00, 3 DP Déšť, přeháňka 00, 2 MD Mrznoucí déšť 0 MR Mrholení 00, 1 SD Smíšené srážky 00, 1 SN Sněžení 00, 2 SP Sněžení, přeháňka 00, 0 a) b) .h–1 .h–1 . Aby bylo možné přiřadit jednotlivým jevům odpovída- jící úhrn, byla data jevy, zaznamenávaná minutovou přes- ností začátku konce výskytu, upravena desetiminuto- vé intervaly. View the Košetice meteorological site MRW500 rain gauge, MR3H tipping rain gauge, and classic rain gauges for manual precipi- tation measurement. Jednotlivé kapky deště dají snadno rozeznat, avšak neodrážejí dlaždic, střech apod. (2004) práci hodnotící usazené srážky Šumavě, odhad příspěv- ku roční depozice mlhy větrem hnané nízké oblačnosti vegeta- ci tvoří ročního úhrnu srá- žek. nejfrekvento- vanějším jevům patří déšť, sněžení dešťová přeháňka (obr.h–1 . Zkrácenou charakteristi- ku intenzity jevů dle Lipiny, Židka (2014) shrnuje tab. Contributions the precipitation phenomena types (a) (DE rain, DP rain shower, snow, mixed precipitation, drizzle, SP –snow shower) and intensities (b) (00 very light, light, moderate, 2 heavy) the rainfall totals the Košetice Observatory measurement locality (2005–2014).h–1 . 2 silné Výška nově napadlého sněhu více než cm. 0 slabý 0,1 2,5 mm. Odhad pří- spěvku mlhy méně než tři procenta dán odlišným typem lokality, protože nejedná horskou oblast.3. Ojedinělé kapky, které nesmočí souvisle celý exponovaný povrch (země, chodníky, střechy apod. Tab. SN, SP 00 velmi slabé Jednotlivé vločky, které nepokryjí exponovaný povrch bez ohledu dobu trvání. Table Shortened description the phenomena intensities used.h–1 , neovlivňuje dohlednost. Příspěvky srážkových jevů (a) (DE déšť, dešťová přeháň- ka, sněžení, smíšené srážky, mrholení, sněhová přeháňka) jejich intenzit (b) (00 velmi slabá, slabá, –mírná, 2 silná) celkovému srážkovému úhrnu měřicí lokalitě Observatoře Košetice (2005–2014). Padající déšť tvoří souvislou vodní clonu; voda nestačí odtékat vodorovného povrchu; dohlednost velmi zhoršena. období 2005–2014 dosaho- val šumavské stanici Churáňov průměrný roční počet dnů mlhou hodnoty téměř 150. Jak uvádějí Tesař al. Zpracování srážkových jevů Ze srážkových jevů byly vybrá- ny pouze jevy vyskytující více než čtyřikrát během desetileté- ho období.1. Fig. Tab. Detailním výzku- mem mlhy jejího vlivu srážkové množství porostech se zabýval také Krečmer. Pohled měřicí pozemek meteorologické stanice Košetice, váho- vý srážkoměr MRW500, člunkový srážkoměr MR3H klasické srážkomě- ry pro manuální měření srážek. Souhrn jevů použitých pro zpracování uvá- dí tab.) bez ohledu dobu trvání. Srážkové úhr- ny ovlivňují horizontální srážky, zejménamlha. Table List abbreviations used for precipitation phenomena, their meaning and observed intensity. Fig. Obr. 2. (2014).h–1 , dohlednost může být zhoršena až 500 m.h–1 . MR velmi slabé Jednotlivé kapičky, množství neměřitelné bez ohledu dobu trvání. Přispění mlhy cel- kovému ročnímu úhrnu bylo lokalitě Observatoře Košetice odhadnuto maximálně třetinovou hodnotu příspěvku mlhy k ročnímu úhrnu uvedenému pro území Šumavy.h–1 , dohlednost již mírně zhoršena. Zkratky zpracovávaných srážkových jevů, jejich význam pozo- rovaná intenzita. Déšť zdá padat pásech (vidíme pruhy deště, jednotlivé kapky nejsou rozeznatelné); kapky odrážejí mokrých dlaždic, střech a louží výšky několika centimetrů 3 velmi silný Více než 40,0 mm. 0 slabé Výška nově napadlého sněhu 0,5 cm. 1 mírný 2,6 8,0 mm. V průběhu sledovaného období nejčastěji vyskytují srážkové jevy slabé velmi slabé intenzity. Jev Kód intenzity Význam kódu Slovní popis DE, DP, MD, SD 00 velmi slabý Neměřitelné množství. Jednotlivé kapky již nedají jasně rozeznat; nad střechami, dlaždicemi podobným tvrdým povrchem vidíme odskakující kapky deště 2 silný 8,1 40,0 mm. Zkrácený slovní popis intenzity použitých jevů. Stanici Košetice charakterizuje stejném časovém období průměr- ně pouze necelých dní mlhou roce.h–1 . Pro stanici Košetice jsou data automatické- ho měření srážkových úhrnů desetiminutových intervalech 62% 12% 21% 1% 1% DE DP SN SD MR SP E P N D R P 32% 62% 5% 1% 00 0 1 2 Obr.ProlokalituKošetice je však pro účel tohoto porovnání příspěvek mlhy zanedbán, podob- ně jako studii Dohnala al. 1979). 5)