METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 26 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, AVILA, A.npsumava., WEILER, M. SKEFFINGTON, A. [cit., 1973. ICP FORESTS, 2011. Vol., 2005., FOTTOVÁ, D. Košetice Observatory – Years. Meteorologické podmínky výskytu kapal- ných srážek mlhy jejich význam pro intercepční proces ve středohorském lese. review and evaluation of stemflow literature the hydrologic and biogeochemical cycles forested and agricultural ecosystems. Vol.–7. KREČMER,V., FOJT, V.Kriticképoznámkykmetodologii měření kapalných podkorunových srážek. 544, 919–928. Horizontální srážky mlhy lesích jako položka vodní bilance horské krajině., 2001. VÁŇA, M. Rozdělení srážkových jevů jednotlivé druhy neproká- zalo jednoznačný vliv srážkové množství. 18–25. RNDr. LIPINA, P., AVILA, A. 27, 1, s. WHELAN, al. CROCKFORD, H. ISSN 0022-1694., WILCKE, W. Pavel Lipina . LEVIA, F. Atmospheric Environment, Vol.M. 32, 78–81.pdf KEIM, F.cz/sbornik03/ prispevky/Klimankova_Pokorny_Kulhavy. ISSN 0022-1694. Trends sulphate deposition on the forests and forest floor and defoliation degree 16 intensively studied forest stands Finland during 1996–2003., 2016. KLIMÁNKOVÁ, Z. VÁŇA, kol. STAELENS, al. Naopak zvýšení podílu mírných silných srážek přispívá zvýšení úhrnů měřených pod korunami stromů. Journal of Hydrology. 216. Vol., DVORSKÁ, al. Praha: ČHMÚ, ISBN 80-85813-20-3., KEIM, F. Small-scale topographic variabili- ty influences tree species distribution and canopy throughfall partitioning temperate deciduous forest.P., 2000.2015]. Vol. LINDROOS, al. [cit., Ing. FRASSON,R. Vol. Dostupné WWW: http://www. Throughfall and Stemflow Wooded Ecosystems., SKAUGSET, E. Při nízkých intenzitách srážek výrazně projevu- je záchyt vegetací dosahují méně než procent celko- vého úhrnu. 29, 148–164. ISSN 0026-1173. Praha: ČHMÚ, ISBN 978-80-87577-40-0. Science the Total Environment, Vol., 1979. 343, 80–96., STARR, M. org/pdf/FINAL_Depo. KREČMER, V. října 2004., 2007. případě úhrnů 120 tvoří jevy sla- bé intenzity alespoň polovinu přispívajících jevů. SIEGERT, al.120 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 5. Vol.pdf. Helsinki: Finnish Environment Institute.Characterization of the drop-size distribution and velocity-diameter relation of the throughfall under the maize canopy. Forest Hydrology and Biochemistry: Synthesis of Past Research and Future Directions. Dostupné WWW: http://www. Meteorologické zprávy, roč. Vol. Lektoři (Reviewers): doc. 32, 3493–3501., CARLYLE-MOSES, E. Konference aktuality šumavského výzkumu II, Srní 4. 2016]. Gross rainfall and its partitioning into throughfall, stemflow and evaporati- on intercepted water four forest ecosystems western Amazonia. Journal of Hydrology. Dostupné WWW: http://www. Výsledky ukazují, dominující vliv množství srážky má intenzita jevu srovnání jeho druhem. ISSN 0022-1694. Srážkoměr MRW500 [online]. Examining the role of throughfall patterns subsurface stormflow generation.11. e-ISBN 978-94- 007-1363-5., 2012. [cit. 237, 40–57. WILKS, S. UKONMAANAHO, L. Praha: ČHMÚ, ISBN 978- 80-87577-33-2. Vol.cbks. 274, 1–29. Temporal persistence spatial patterns throughfall. ISSN 0022-1694.cz/storage/str79-83., 2014. Na volné ploše roste vliv intenzivnějších jevů společně se srážkovým úhrnem, více tak uplatňují mírné, silné a velmi silné jevy. Kvalita přírodního prostředí České republiky regionální úrovni. Journal Hydrology and Hydromechanics., 2004., SEVINK, J. 2015]. Hydrol.icp-forests., 2016., TESAŘ, M. Forest Ecology and Management. DOHNAL, M.pdf RODRIGO, A., 2014.Secondedition,Academicpress. Spatial and temporal patterns throughfall quantity and quality tropical montane forest Ecuador. Meteorologické zprávy, roč. Vodohospodářský časopis, roč. Agricultural and forest meteorology. Usazené srážky na Šumavě. Science the Total Environment. Množství TF významně závislé intercepci, celkový úhrn srážky dopadající zem prokazatelně ovlivněn hlavně intenzi- tou srážek., ŽIDEK, D. E., FROST, 2003., KŘEČEK, J. [online]. TESAŘ, M. 409, 460–471. ISSN 0022-1694. Journal Hydrology.,1981. března 2003. METEOSERVIS, 2008., 2011. Influence sampling size in the estimation mean throughfall two Mediterranean holm oak forests. Journal of Hydrology., ŠÍR M. Vodní režim horské smrčiny srážky, intercepce. Seminář „Mikroklima porostů“, Brno, 26. Nicméně podob- ný charakter mají kategorie nízkých srážkových úhrnů pro oba typy měření (GF TF)., RICHARDSON, P. Vol., RODRIGO, A. 14, 2903–2920. Rainfall interception and spatial variability throughfall in spruce stand. Spatial variability and temporal sta- bility throughfall water under dominant beech (Fagus sylvatica L. LEVIA, F. 2016]. Science The Total Environment. Process. Vol. Tyto kategorie jsou reprezento- vány větším počtem jevů oproti kategoriím vysokými úhrny. Partitioning of rainfall into throughfall, stemflow and interception: effect of forest type, ground cover and climate. 359, 109–117.) tree relationship canopy cover. [cit. Literatura: AGUILLAUME, L., 2014., POKORNÝ, R., FROST, E. 5. ZIMMERMANN, A., 1998., 2000. 314, 263–274., 2002. 434, 28–38. Iva Hůnová, CSc. KREČMER, V., BOUTEN, W. Vol., Vol. ICP Forests monitoring manual [online]. HOPP, L.F., 2006. ZÁVĚR Cílem předkládané práce bylo zjistit, jak podílejí jed- notlivé typy padajících srážek jejich intenzita srážkovém úhrnu volné ploše množství podkorunových srážek. ISSN 0026-1173.,VOTRUBOVÁ, J. Journal Hydrology., 2011.pdf. [online]. Boreal environment research. 11, 451–461. Manual for Integrated Monitoring. Major nutrients and acidity: budgets and trends four remote boreal stands in Finland during the 1990s.,FOJT,V. Journal Hydrology. Statistical methods the atmospheric sci- ences. Dostupné WWW: www., ELSENBEER, H.meteoservis.ISBN9780080456225., 2006. ISSN 0022-1694. The effects chan- ging pollution climate throughfall deposition and cycling in forested area southern England., HILL, J. 4.,KRAJEWSKI,W. Vol., KULHAVÝ, J. ISSN 0022-1694. Vol. Návod pro pozorovatele meteo- rologických stanic ČHMÚ. 11. Spatial patterns throughfall and mineral ion deposition lowland Norway spruce (Picea abies) plantation the plot scale., 2006., 2003.cz/fotky/ fotos/_c_134MRW500_2015_2. 5. Journal of Hydrology, Vol. 330, 651–662. 297, 21–41. 151, 1244–1251. MARIN, T. MANUAL IM, 1998. Long- term effects changing atmospheric pollution throughfall, bulk deposition and streamwaters Mediterranean forest. 243, 216–227.,2011., MCDONNELL, J. 62, 277–284., 1995., ČERNÝ, T