METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 33 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
JŮZA, P. 2016]. ISBN 978-80-244-1626-7 (UP)., 2012. fakt, nejvyšší mini- mum bývá nejčastěji stanici Ústí nad Labem-Kočkov, kte- rá umístěna kopci nad městem, podrobnější rozbor toho- to jevu však bude předmětem jiné studie. 56, č. [cit. ČHMÚ, 2016. ISSN 0026-1173., 1986. Skutečností zůstává, když některých případech se velké rozdíly teploty dají předem odhadnout, vždy dá předpovědět, kde vysoké nebo nízké hodnoty vyskytnou, ale takových případech vždy lze všeobecné před- povědi srozumitelně formulovat., 2011. Meteorologické zprávy, roč., SKLENÁŘ, K. Sym- pozium koná jednou tři roky, předchozí ročníky proběh- ly Montreaux (2007), Bergenu (2010) Edinburgu (2013)., 2003. května 2016 Kongresovém centru Praze konalo Sympozium Living Planet, což je nejrozsáhlejší akce Evropské kosmické agentury (ESA – European Space Agency) oblasti pozorování Země., 1984. Meteorologické zprávy, roč. Cílem sympozia bylo představit výsledky misí ESA pro pozorování Země nejrůz- nějších oborech. VOJVODÍK,A. Zdroj: ESA/M. Akad, 2016. VOJVODÍK, A. Prostorová proměnlivost horkých vln České republice letní teplotní zvláštnost jihozápadních Čech. 40, 93. monitoring využití pokryvu území, zemědělství, sledování infrastruktury zastavěných území, monitoring životního prostředí, sledování atmosféry, vývoje klimatu, monitoring mimořádných událostí, jako jsou povodně, lesní požáry, zemětřesení aj. Meteorologické zprávy, roč. Luboš Němec SYMPOZIUM LIVING PLANET ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS Ve dnech 13. ISSN 0026-1173. Pražský tepelný ostrov růz- ných synoptických podmínek. Při inverzi závisí teplota jednotlivých stanicích tom, zda konkrétní sta- nice nad inverzí nebo pod inverzí, což záleží například na výšce inverze, vytvoření intenzita inverze pak může záviset například směru větru vztahu směru údolí, závě- trné návětrné poloze vztahu blízkým nevelkým kop- cům, svou roli může hrát koryto potoka řeky nebo stav porostu okolí zimním období stav sněhové pokrýv- ky. Teplotní kontrasty létě 1983 Šumavě., 1996. Další věcí je, teplota místech, kde není žádná meteorologická stanice, ale kde také žijí lidé nebo jsou provozovány jejich aktivity (např. Dostupné WWW: http://portal. Naměřená minima teploty vzduchu vybraných horských stanicích v Čechách. VOJVODÍK, A. ISSN 0026 –1173. případě uvedení tzv. Hlavním organizátorem symposia byla ESA, dalšími spolu- organizátory byla Ministerstvo dopravy, Minister-stvo život- ního prostředí Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy. 64, 10–17. menším počtu případů jsou teplotní rozdíly způsobeny pomalu postupující nebo stacionární frontou, která může rozdělit charakter poča- sí nejen rámci České republiky, ale rámci kraje. Nejnižší teploty naměřené letos Šumavě. Pozorování Země nachází uplatnění čím dál širším spektru oborů, jedná např. 49, 189. Atlas podnebí Česka, Praha, Olomouc: Univerzita Palackého 255 ISBN 978-80-86690-26-1 (ČHMÚ)., 2007. Meteorologické zprávy, roč. zemědělství), může někte- rých případech být mimo rozmezí naměřené meteorolo- gických stanicích, což sice nedá dokázat, ale dost prav- děpodobné. Meteorologické zprávy, roč. VOJVODÍK, A. . Léto 1986 Šumavě. INFORMACE RECENZE Sympozium Living Planet 2016 konalo Kongresovém centru Praze. KYSELÝ, J., 2006. Základní meteorologická terminologie. ISSN 0026-1173. 39, 123–124. ISSN 0026-1173. [online]. 137–142., 1991. 12. Literatura: BERANOVÁ, J. 65, 121–126. TOLASZ, al.chmi. 59, 183–189. ISSN 0026- 1173. 44, 143–150. let- ním období může rozložení teploty ovlivnit výskyt lokálních bouřek. tře- tí hodnoty většinou nebylo možné použít nějakou konkrét- ní specifikaci podle světové strany nebo nadmořské výšky, ale bylo nutno uplatnit všeobecné výrazy „místy“ „ojediněle“, v některých případech souvislosti vyjasněním nebo rozpuš- těním mlh apod., HUTH, R. 37, 77. ISSN 0026-1173. Meteorologické zprávy, roč.cz/ portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P3_0_ Informace_pro_Vas/P3_11_Terminologie&last=false. Lektoři (Reviewers): RNDr., 1987. Meteorologické zprávy, roč. ISSN 0026- 1173. Meteorologické zprávy, roč. výskytem inverzí souvisí např. Rozmezí teploty používané předpovědích tedy nelze považo- vat takové, kterém naměřené hodnoty daném úze- mí skutečně budou vyskytovat, ale spíše orientační rozme- zí, kterém bude vyskytovat většina naměřených hodnot nebo průměr naměřených hodnot. ISSN 0026-1173. KŘIVANCOVÁ, S. JŮZA, P. Meteo- rologické zprávy, roč. František Šopko, RNDr. Denní minima teploty vzduchu Jizerských horách. Zajímavosti léta 1996 Šumavě. Příčinou velkých teplotních rozdílů většině případů výskyt inverze, která často vyskytuje nočních ranních hodinách zimním období celodenně. Teplotní zvláštnosti Šumavy., STAROSTOVÁ, M.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 127 nevejde čtyřstupňového rozmezí používaného předpově- dích ani rámci pouze nižších poloh jediného kraje, kde další upřesnění lokalizace „třetí hodnoty“ dost dobře nejde použít