METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 35 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
● Závěr zobecnění výsledků, stručné jasné vyjádření přínosu práce, možnost aplikace praxi, náměty další řešení problematiky ● Bibliografické citace abecedně seřazeny dle příjmení prvního autora, bez číslování OBRÁZKY Vyžadované jsou obrázky dodané přímo digitální podobě rozlišením nejméně 300 dpi při velikosti 1:1. Jednotky jsou uváděny popisu obrázku. °C).POKYNY PRO AUTORY V časopisu Meteorologické zprávy jsou publikovány původní odborné informativní články včetně recenzí. . Rukopis musí být úplný, včetně všech příloh. FORMÁLNÍ ÚPRAVA ROZSAH RUKOPISŮ Rukopis předkládán elektronické podobě (MS Word), věcně jazykově správně. normostrany osobní zprávy max. Rozsah článků pro časopis udává počtem normostran (normostrana definována jako 800 znaků, včetně mezer). vzorcích musí být přes- ně vyznačeny kurzíva, tučné písmo, verzálky, řecké písmo. odborný obsah článků odpovídají autoři. OBECNÉ INFORMACE ● Formát A4, nastavení okrajů 2,5 všech směrech ● Písmo Times New Roman, vel. slov nebo sousloví (řazených abecedně) ● Úvod obsahuje cíle práce, pracovní hypotézy, pracovní otázky ● Metodika, vstupní data způsob řešení ● Výsledky jejich zhodnocení prezentace vlastních výsledků práce ● Diskuze srovnání výsledků výsledky obdobných prací tuzemských zahraničních, zasazení výsledků širšího kontextu, slabé stránky metodiky apod. Při používání matematického aparátu nutné respektovat příslušné normy ISO nebo ČSN. uveřejnění článků rozhoduje redakční rada, zřetelem lektorským posudkům i předpokladu praktického uplatnění. ROVNICE Rovnice textu samostatných řádcích píší pomocí příslušného editoru rovnic programu Word. Obrázky ode- vzdávají některém běžných grafických formátů (EPS, JPEG, TIFF, PNG, WMF, BMP, AI, CDR); Grafy (XLS); pokud je třeba použít nějaký odlišný formát, nutné tuto věc konzultovat předem redakcí. Odborné statě max. normostrany. normostran, informativní články max. Obrázky musí mít přesně označené osy příslušnými symboly veličiny. Při zpracování počítači je třeba věnovat zvláštní pozornost vyznačení indexů, exponentů dalších znaků (např. Název, abstrakt, klíčová slova popisky obrázkům tabulkám musí být češtině angličtině. 11, řádkování 1,5 ● Členění textu kapitol (maximálně dvě číslované úrovně) DOPORUČENÁ OSNOVA ČLÁNKŮ ● Název práce výstižný stručný, nemá přesahovat znaků ● Autoři celá jména autorů (bez titulů), název adresa instituce, kde autoři působí ● Abstrakt časopisu maximálně 200 znaků (včetně mezer) ● Klíčová slova slouží indexaci dokumentu, max. Rovnice se číslují pravém okraji, pod vzorcem nebo rovnicí uvádí význam jednotlivých označení