METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 22 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
0 PČVtFURN 50 100 150 200 250 VUiåNRYê~KUQ>PP@ GF I Obr. 2014; Whelan al. Pro stanovení srážko- vého úhrnu použit výpočet (2), kdy lkového počtu 20 kolektorů používá objem srážkové vody pouze 16, jeli- kož vzorkovací láhve jsou určeny výhradně analýzu těž- kých kovů jejich objem není součástí výpočtu: úhrn = množství srážky [l] . Úhrny srážek jsou dle předpisů manuálně přeměřo- vány dvakrát denně pozorovatelem stanici (Lipina, Židek 2014). Polyuretanové vzorkova- cí láhve jsou vysoké sklá- dají trychtýře záchytnou plochou 113,5 cm2 a akumulační nádoby objemu jeden litr.2.116 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 2. 4). 2. Výjimku tvoří vzorkovací láhve určené na analýzu těžkých kovů srážce, ty jsou kvůli možné kontamina- ci vzorku bez kovového stínicího kroužku. Podkorunové srážky Monitorování bylo zahájeno roce 1990 dle metodic- kých pokynů uvedených manuálu pro integrovaný moni- toring roku 1989 (Váňa al.2. Plocha pod smrkovými korunami pro záchyt rozloze metrů opatře- na stojany vzorkovacími láh- vemi (kolektory). Manuál (1998) doporuču- je měření zejména pro typy stromů větvemi orientova- nými vzhůru, např. Tím elimi- nováno odpařování vody součas- ně nedochází degradaci vzorku. 1995). Měsíční sumy celkových podkorunových srážek intercepce měřicí lokalitě Observatoře Košetice (2005–2014). smrk ztepilý (Picea abies) s příspěvkem méně než Příspěvek smrku ztepi- lého menší než uveden jiných pracích (Dohnal al. rámci synoptického měření jsou také zaznamenává- ny meteorologické jevy jejich intenzita. 3a). Obr. a) b) . V letech 2005–2014 dosahoval zájmové lokalitě prů- měrný roční úhrn 686,2 411,1 mm, průměr- ná intercepce tvořila studovaném období dosáhly měsíční úhrny průměrně hodnoty 58,1 34,2 mm. Fig. Monthly sum total and throughfall precipitation and interception the Košetice Observatory measurement locality (2005–2014). přes drobné změ- ny během pravidelných revizí manuálu, probíhá měření TF v souladu jeho předpisy dodnes. Stojany jsou ve dvou protínajících diagonálách (obr. Minimální sráž- kový úhrn 0,9 byl zaznamenán listopadu 2011 (obr. Téhož roku byl stanici umístěn plně zprovozněn váhový srážkoměr MRW500, měřící přesností 0,1 (Meteoservis 2008).2. 1998), kde objem taktéž zanedbán. 2). (2) 16× záchytná plocha kolektoru [m2 ] 2. 3b). Základní bilanci srážek lze vyjádřit vztahem: GF SF+ (1) Množství vzorkovací lesní ploše Observatoře Košetice neměří souladu doporučením manuálu pro integrovaný monitoring (IM). (a) Schéma rozložení kolektorů měřicí lokalitě Observatoře Košetice, plocha zelená kolečka normální odběr, fialová kolečka odběr analýzu těžkých kovů. buk lesní (Fagus sylvatica) příspěvkem SF 10–40 celkových srážek, rozdíl stromů vět- vemi orientovanými dolů, např. Nejvyšší měsíční úhrn byl změřen srpnu 2010 měsíční suma srážek volné ploše činila 245,5 mm. Srážky volné ploše Profesionální meteorologická stanice Košetice vyba- vená nejmodernější měřicí technikou.1.2 Charakteristiky způsob měření srážek Celkové množství srážek (GF), které zapojuje do koloběhu vody lesním ekosystému lze rozdělit tři kom- ponenty: a) podkorunové srážky (TF) srážky propadající korunami stromů, které dosáhnou povrchu země, b) stok kmenů (SF) srážky dosahující povrchu země prostřednictvím stékání kmeni, c) intercepce (I) srážky, zachytávané vegetací, které buď v průběhu, nebo srážce vypaří, nedosahují povrchu země (Crockford, Richardson 2000). Dle doporučení manuálu IM jsou vzorky odebírány jedenkrát měsíčně, zpravidla první den měsíci. (b) Ukázka designu odběrové soustavy pro (ICP Forests 2011). Vzorkovací láhve jsou do stojanu zasazeny tak, aby nedochá- zelo průniku slunečních paprsků ke vzorku (obr. Jako záložní srážkoměr, pro pří- pad dlouhodobé poruchy, slouží člunkový srážkoměr MR3H (obr. roku 2001 stani- ce změnila status manuální stanice stanici poloautoma- tickou, tedy stanici automaticky měřícími čidly senzory s lidskou obsluhou. Fig. mís- tě spojení trychtýře záchytné nádoby umístěna separační tex- tilie, sloužící zadržení pevných částic, stínicí kroužek. (b) Example of samplers design (ICP Forests 2011). (a) Diagram collectors arrangement the Košetice Observatory measurement locality, plot area green circles – normal sampling, purple circles heavy metals sampling