METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 3 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
3. 2. storočia. Po preskoku elektrickej iskry dôjde vyrovnaniu, kompenzá- cii elektrických nábojov platniach kondenzátora býva- lý plazmový kanál skladá neutrálnych molekúl, teda už rekombinácii nábojov neexistuje.6). The aim this analysis provide conceptual basis for the numerical calculation the planetary circulation electrical charges from position electrodynamics, plasma physics and atmospheric physics lightning structure. Tu, rozpade plazmového kanálu iskry, funkciu vyrovnania elektrických nábojov plní kompenzač- ný mechanizmus (kap. The sole task lightning structure analysis analyse the spatial equaliza- tion (compensation) electric charge and thus the electrical potential difference between two regions space.2), aby vyrovnal priestorový náboj (kap. Tieto nové náboje stanú predmetom triediaceho mechanizmu pri inicializácii blesku (kap. SRPNA 2016 ČÍSLO 4 TVORBA BLESKOVÝCH KANÁLOV PRIESTOROVÉ VYROVNANIE NÁBOJOV Jaroslav Patúc, Žilina, Slovenská republika, jaropat@gmail. This analysis deals with the physical mechanisms for the initialization lightning inside thunderclouds and after reaching sufficient size the electric field (electric voltage background), its visibility, and its spread for many tens kilometres. For creating the electrical potential difference, other processes may used, our case „Atmospheric Dynamics“. 3.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 97 METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY Meteorological Bulletin ROČNÍK (2016) PRAZE DNE 31. Kladné a záporné náboje (ióny) prejavujú elektrickým potenciá- lom U1pn U2pn bodoch priestoru (princíp superpo- zície) potenciálnou energiou Wppn. Proces zrušenie elektrických nábojov ovzduší odo- hráva medzi dvoma oblasťami oblaku rozdielnymi nábojmi, ktoré pôsobia seba silovo (Gaussov Coulombov zákon) (Červeň 2005).(Qm /R1m). Vlastnosti molekulárneho sveta stávajú zrejmými pri sledovaní pohybu elektrických nábojov. Although the mechanism the Transient Luminous Events (TLEs) applies, the same rules also apply electrodynamics environment the increasing ionization air height increases.r1m km. Townsend (1915) vykonal pokusy vzduchovým kondenzátorom. 3. Spotrebuje sa energia, ktorú vykonal tej chvíle pohyb vzduchu (atmo- sférická dynamika (Baťka 2014)) pri premiestňovaní elektric- kých nábojov, molekúl vzduchu. Možno konštatovať, kanálom výboja sa v zlomku sekundy premiestnia kompenzačné elektrické nábo- je bez praktickej zmeny polohy molekúl vzduchu.3), usporiadanie aniónov katiónov pozdĺž kanálu iskry podľa zákonov elektrodynamiky (Červeň 2005; Jirků 2010).2). 2. Inak ovzdu- ší pri preskoku elektrickej iskry medzi dvoma oblasťami roz- dielnych nábojov. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: balík bleskov (koherentná množina elektrických výbojov) mechanizmus kompenzačný inicializácia balíka bleskov kanál blesku iónový vzdialenosť iskry preskoková blesk temný elektrické napätie pozadia ohnisko blesku KEYWORDS: Package flashes (coherent set electrical discharges) compensation mechanism initialization package of lightning lightning ion channel flashover distance sparks dark lightning electrical voltage background lightning-centre 1. Rozdiel elektrických potenciálov, vektor Upn medzi bodmi pre budúci n-tý preskok iskry (6) potenciálny (náhradný) elektrický náboj Qppn (nahrádza silový účinok bodových nábojov Qm) je: Upn U1pn U2pn = =Σkm . ZÁKLADNÝ PRINCÍP ANALÝZY, KOMPENZAČNÝ MECHANIZMUS Vedecký záujem blesky, tým spojený výskum sa začal omnoho skôr než polovici 20.(Qm R2m ).1) vzniku podmienky preskoku ďalších iskier (kap.com Creation lightning channels and spatial settlement charges. Tak vzrastá množstvo nábojov pri búrke dôjde vzni- ku rozsiahlej viditeľnej bleskovej aktivity oblohe (kap.r2m (1)