METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 29 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Table Annual average and maximum values minimum and maximum temperature ranges the lower elevations the Ústí nad Labem Region. Rok Denní minima Denní maxima Průměrné rozmezí [°C] Maximální rozmezí [°C] Průměrné rozmezí [°C] Maximální rozmezí [°C] 2005 4,3 11,2 3,5 7,6 2006 4,4 11,2 3,8 10,4 2007 3,9 10,0 3,5 7,2 2008 4,2 9,6 3,6 9,7 2009 3,8 13,6 3,8 8,0 2010 4,0 11,7 4,0 8,9 2011 3,8 10,1 4,1 12,0 2012 4,0 11,0 4,1 11,3 2013 3,7 12,1 4,0 10,2 2014 3,8 11,5 3,9 10,5 . Nejnižší denní mini- mum sledovaných stanic měla nejčastěji stanice Varnsdorf, a 065, stanice Žatec 988 dnech, nejméně často se prvenství minimální teplotě dočkala stanice Teplice, to v dnech. Výsledky jsou uvedeny tab. teplotních maxim není roční chod rozmezí příliš výrazný, tab. Roční průměrné maximální hodnoty rozmezí teplotních minim a maxim nižších polohách Ústeckého kraje. Z tabulky vidět, roli nejteplejší nejchladnější stani- ce maximální minimální teploty vystřídalo všech sle- dovaných stanic nižších poloh Ústeckého kraje. V zimním období dubna nezanedbatelná četnost dnů, kdy rozmezí denních teplotních minim přesahuje °C, jedná cca dnů. tabulky vidět, sledovaném desetiletí rozmezí denních minim teploty nižších polohách Ústeckého kraje průměru něco menší letních měsí- cích největší zimě začátkem jara, největší průměrnou hodnotu toto teplotní rozmezí měsíci dubnu. letních měsících, jak uka- zuje tab. Relativní četnosti počtu dnů příslušným rozmezím teplotních minim maxim. Tabulka ukazuje, že mezi hodnotami jednotlivé roky nejsou nějaké zásadní nebo systematické rozdíly. vidíme, rozmezí teplotních maxim většině měsíců přesahuje zhruba třetině případů, jen říjnu něco víc naopak listopadu prosin- ci méně. Některé sta- nice role nejteplejší nejchladnější stanice dostávají častěji některé méně často, ale není tam žádná stanice, kte- rá byla vždy nejteplejší nebo vždy nejchladnější.2 Výsledky jednotlivé měsíce Pro úplnost byly zpracovány údaje rozmezí denních minim maxim teploty jednotlivé měsíce roce. Četnosti překročení jednotlivých hodnot rozmezí minim a maxim jsou uvedeny tab. Asi nej- vyrovnanější výsledek případě nejteplejší stanice podle minimální teploty nejčastěji měla nejvyšší minimum stani- ce Ústí nad Labem-Kočkov, 781 dnech, nejméně čas- to stanice Kopisty, ale prvenství nejvyšším denním teplotním minimu dočkala dnech. Nejméně často měla nejnižší maximum stanice Děčín, dnech, a další stanice nízkou nadmořskou výškou Doksany, Četnost rozmezí minim Četnost rozmezí maxim 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ≤ 1 °C 1,1–2 °C 2,1–3 °C 3,1–4 °C 4,1–5 °C 5,1–6 °C 6,1–7 °C 7,1–8 °C 8,1–9 °C 9,1–10 °C 10,1–11 °C 11,1–12 °C 12,1–13 °C 13,1–14 °C Obr. Zajímavá situace právě listopadu, kdy četnost překročení teplotního rozmezí téměř nejnižší celé- ho roku, zatímco četnosti překročení větších rozmezí den- ních teplotních maxim, °C, patří listopad naopak mezi měsíce největší četností. 3. Největší četnost překročení teplotního rozmezí byla zaznamenána případě minim teploty dubnu, kdy byla překročena případů. Fig. případě maximální teploty četnost výrazně- ji rozložena podle nadmořské výšky. Nejnižší maximum se vyskytlo nejčastěji stanici Varnsdorf, 396 dnech, a stanice Ústí nad Labem-Kočkov 111 dnech. Roční chod relativní četnosti překročení rozmezí minim teploty zobrazen obr. Proto bylo zkoumá- no, zvlášť pro denní minimální teplotu zvlášť pro den- ní maximální teplotu, kolikrát zkoumaných let která stanice stala daný den nejteplejší stanicí kolikrát nej- chladnější. Jinými slovy, dubnu nadpoloviční většině dnů rozmezí den- ních teplotních minim nevejde čtyřstupňového rozmezí. této souvislosti bude užitečné zjistit, zda jaké míry roli nejteplejší nejchladnější stanice oblasti opa- kují stejné stanice, nebo zda střídají. Tab. která převzata z internetové stránky ČHMÚ, posuzované stanice jsou ozna- čeny modrým písmem.3 Nejteplejší nejchladnější stanice Článek zabývá teplotním rozmezím rámci nižších poloh Ústeckého kraje, tedy rozdílem mezi nejvyšší nejniž- ší hodnotou teplotního minima teplotního maxima dané oblasti.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 123 rozmezí maximální teploty minimální teploty jednotlivé kalendářní roky roku 2005 roku 2014. Celkově říci, roční chod teplotního rozmezí v rámci nižších poloh Ústeckého kraje výraznější teplot- ních minim než maxim. roční chod relativ- ní četnosti překročení rozmezí maxim teploty je zobrazen obr. rozmezí maximální teploty dosáhlo maximálně 6,5 °C. Neoznačené stanice jsou stanice ČHMÚ, kterých toto zpracování netýká, tedy stanice ve větší výšce než 400 stanice umístěné mimo Ústecký kraj. Relative frequencies the number days with relevant mini- mum and maximum temperature range. Posuzované sta- nice jsou zobrazeny mapce obr. Průměr, medián maximální hodnota pro jednotlivé měsí- ce jsou uvedeny tab. Pro každý měsíc byl pro rozmezí minim maxim nižších polo- hách Ústeckého kraje spočítán průměr, medián maximální hodnota, také třídy četnosti četnost překročení některých hodnot. 3. Rozmezí denních maxim průběhu roku velmi vyrovnané, poněkud vyšší průměrná hodnota tohoto rozmezí říjnu poněkud nižší prosinci. 3