METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 18 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2015). Klesající trend emisí NOx očekáván následují- cích letech díky dalšímu zpřísnění emisních limitů postupné obnově vozového parku. NOx NH3 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 emise [kt/rok] y 0,0202x 0,445 R2 = 0,8868 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 poměr N−NH 3 / N−NO x Obr. Mezi roky 1990 2013 poklesly emise NOx 80,3 % (obr. 2009). devadesátých let dvacátého sto- letí poměr N−NHx/N−NOy atmosférické depozici Evropě roste (Fagerli, Aas 2008) to, mnoha dalších regio- nech světa anorganických iontů zvyšuje význam NH4 + ve srážkách, potvrzují své rozsáhlé studii např. Overall NH3 and NOx emissions the Czech Republic from 1990–2013. 2014). největšímu poklesu emisí NH3 došlo letech 1990–1994 vlivem výrazného útlumu zeměděl- ské výroby. následují- cích letech očekáván mírný nárůst emisí NH3 vlivem zvýše- ní počtů chovaných zvířat, který dnes historickém minimu (Dědina, 2013). Fig. Ratio N–NH3 /N–NOx total emissions the Czech Republic. Odhad emisí obecně zatížen řadou nejistot (Reis et al. Snížení emisí NH3 srovnání NOx nebylo před- chozích letech tak výrazné. nej- většímu snížení emisí NOx mezi roky 1990–2000 došlo vli- vem zavedení emisních limitů, které vstoupily platnost v roce 1998. Emise NOx těchto zdrojů jsou do ovzduší vnášeny vyšších výškových hladinách (do 300 m) a podílejí především dálkovém přenosu znečištění. Obr. toho důvodu jsou celkové emise NOx zatíženy nižší nejistotou, která může pohybovat inter- valu 10–40 %. Fig. Fig. Klesající trend emisí NOx pokračoval roce 2000. Emise NH3 jsou rozdíl NOx převážně fugitivního charakteru ovlivňují receptory blízkém okolí zdroje. Vyšší emisní toky NH3 jsou soustředěny lokalitách, kde se nacházejí zemědělské velkochovy, zejména Vysočině, v Jihomoravském kraji Pardubickém kraji (Maršák al. Poměr celkových emisí N−NH3/N−NOx pro ČR. Prostorové rozlo- žení emisí NH3 porovnání emisemi NOx rovnoměrněj- ší. Emise NOx veřejné energetiky výroby tepla jsou oproti tomu koncentrovány několika desítkách významnějších ener- getických výroben, které nacházejí zejména Ústeckém a Moravskoslezském kraji.112 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 Zhodnotit prostorové časové rozložení poměru N−NH4 + / N−NO3 − v českých lesích kontextu emisí velice obtížné, protože závisí mnoha parametrech. Výsledky inventarizace celkových emisí NH3 jsou v porovnání emisemi NOx zatíženy vyšší nejistotou, která se může pohybovat intervalu 50–200 Vysoká nejistota inven- tury způsobena tím, emise NH3 sektoru zemědělství jsou zjišťovány výhradně prostřednictvím statistických úda- jů emisních faktorů, které byly získány základě omeze- ného počtu provedených měření. Obdobně jako roste poměr NO3 − /SO4 2− ve srážkách (Hůnová al.Vet al. 2014) Evropě (Waldner al. Emise NOx z těchto zdrojů ovlivňují receptory svém nejbližším oko- lí. Proti klesajícímu trendu emisí chovů hospodář- ských zvířat, který byl způsoben účinnými legislativními opat- řeními dalším poklesem výroby, působil mírný nárůst emi- sí NH3 aplikace minerálních dusíkatých hnojiv. 2014) vzhledem razantní- mu snížení emisí SO2, naše výsledky ukazují rostoucí trend poměru N−NH4 + /N−NO3 − .V kontextu poškození ekosystémů NOx NH3 udávají, kromě O3, jako nejškodlivější polutanty Evropě (EEA 2015). poměr N−NH 4 + / N−NO 3 − 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 y 0,0275x 1,0709 R2 = 0,6259 y 0,0287x 1,0581 R2 = 0,6674 celá ČR lesy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 . 5). 5). V roce 2013 celkových emisích NH3 podílely chovy hospodářských zvířat 70,3 aplikace minerálních dusíkatých hnojiv 26,1 silniční automobilová doprava 3,0 (ČHMÚ 2015). Prostorové rozložení emisí NOx sil- niční dopravy soustředěno podél dálnic, dalších významněj- ších dopravních komunikací velkých městech. Celkové emise NH3 NOx pro Českou republiku období 1990 až 2013. Emise NH3 mezi roky 1990 2013 klesly 57,9 (obr. Metodika inventarizace emisí NOx vyjmenovaných stacionárních spalovacích zdrojů, které v roce 2013 představovaly 53,4 celkových emisí NOx, vychá- zí výsledků kontinuálních měření nebo měření jednorázových, které pravidelně opakují. Nárůst emisí NH3 může ovlivnit zvyšování počtu motorových vozidel katalyzátory aplikace denitrifi- kačních technologií stacionárních zdrojů. Obr. Tato skutečnost souvisí globálním měřítku určitým pokle- sem emisí NOx, zatímco emise NH3 významně nesníži- ly, naopak některých oblastech dokonce vzrostly (Vet al. Výše uvedené emise jsou antropogenního původu. Trend poměru N−NH4 + /N−NO3 − v mokré atmosférické depozici pro celou pro lesy období 2004–2014, spočteno GIS. (2014). Emise z přírodních zdrojů nemohou být zohledněny důvodu nedo- poměru koncentrací některých iontů atmosférických sráž- kách odráží trendy měnící podíly emisí zdrojů znečiš- ťujících látek změny chemickém klimatu Země. Trend the wet atmospheric deposition the N−NH4 + /N−NO3 − vratio over the entire territory and over the forested area the Czech Republic from 2004–2014, calculated the GIS platform. Nejdůležitější nich jsou rozptylové podmínky další klimatologické charakteris- tiky během roku, prostorové rozmístění zdrojů, výšková hladi- na vypouštění emisí nejistota emisních inventur. roce 2013 se celkových emisích NOx nevíce podílela veřejná ener- getika výroba tepla 32,8 silniční doprava 19,7 nesil- niční zemědělské lesní stroje 19,3 (ČHMÚ 2015)