METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 25 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
).2). 4. půda, povrcho- vá podzemní voda. Zatímco některé studie používají pravidelné uspo- řádání vzorkovačů (např. Share differently intensive phenomena throughfall preci- pitation the Košetice Observatory measurement locality 2005–2014 (2 heavy, moderate, light, very light).1. Levia al. Tato hodnota představu- je významný deficit vody, který jsou ochuzeny další složky prostředí podílející koloběhu vody, např. Crockford, Richardson 2000; Dohnal al. Percentage share phenomena types throughfall precipitation at the Košetice Observatory measurement locality 2005–2014 (SN snow, MR drizzle, mixed precipitation, freezing rain, rain shower, rain). 2011; Lindroos al. 2003). Dále sto- jí úvahu uskutečnit experimentální měření smrkových stromech rostoucích monitorovací ploše TF. Druh jevů pro významný hlavně případech nízkého podílu celkovém úhrnu (kategorie pod %). Obr. 2014; Klimánková al. Dominantní vliv dešťových srážek vysoké intenzity potvr- zujestanovenoupracovníhypotézu. 10. Fig. Procentuální příspěvky srážkových jevů podkorunovým srážkám včetně intenzity jevu měřící lokalitě Observatoře Košetice 2005–2014 (SN2 silné sněžení, DP2 silná dešťová přeháňka, DE2 silný déšť, SN1 mírné sněžení, DP1 mírná dešťová přeháňka, DE1 mírný déšť, MR0 slabé mrholení, MD0 slabý mrznoucí déšť, SN0 slabé sněžení, SD0 slabé smíšené srážky, DP0 slabá dešťová přeháňka, DE0 slabý déšť, DE00 velmi slabý déšť). Tento výzkum se pracovníci observatoře pokusí zrealizovat nadcházejícím roce vzorkovací ploše Observatoře Košetice, kde jsou kolek- tory rozmístěny pravidelně (viz podkapitola 2. Hodnoty SF v celkovém množství srážek, které jsou ovlivněny druhem stro- mu, nejsou publikovaných studiích udávány zcela jednotně. DISKUZE Ztráty vody způsobené záchytem vegetací ovlivňují cel- kovou vodní bilanci, nejen hydrologického hlediska. V kategoriích jsou významnými přispěvateli jevy s intenzitou (DE0, DP0, SN0), které mají více jak 50% vliv na množství srážky. 10) zřejmé, úhrnů blízkých srážkám na volné ploše dosaženo případech, kdy roste příspěvek deště a dešťové přeháňky intenzitou (DE1, DE2, DP1, DP2). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pod 20-40 40-60 60-80 % podíl celkových srážkách [%] SN MR SD MD DP DE 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pod 20-40 40-60 60-80 % podíl celkových srážkách [%] 2 1 0 00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pod 20-40 40-60 60-80 % podíl celkových srážkách [%] SN2 DP2 DE2 SN1 DP1 DE1 MR0 MD0 SN0 SD0 DP0 DE0 DE00 Obr. Procentuální podíl intenzity jevů podkorunových srážkách na měřicí lokalitě Observatoře Košetice 2005–2014 silná, mírná, 0 slabá, velmi slabá intenzita). 8).3. Mrholení zajisté pozitivní vliv zvýše- ní intercepce, protože nejslabším srážkovým jevem (dosáh- ne-li mrholení intenzity hodnotí jako déšť). Např. 2003; Krečmer 1973). Právě tyto dva různé přístu- py podněcují otestování vlivu uspořádání kolektorů množ- ství zachyceného úhrnu pod korunami stromů. 2006; Ukonmaanaho al. 2012).Spojitostmeziintenzivními srážkami klesající hodnotou intercepce uvedena jiných pracích (např. Průměrná intercepce studované oblasti období 2005–2014 dosahuje (viz kapitola 2. Sezonní variabi- lita jehličnatých stromů nebyla prokázána (Levia al. Což zna- mená, přítomnost nejméně intenzivních jevů zvyšuje záchyt srážek povrchu stromů (intercepci). Hopp al. Obr. 9). Procentuální podíl druhu jevů podkorunových srážkách měřicí lokalitě Observatoře Košetice 2005–2014 (SN sněžení, mrholení, SD – smíšené srážky, mrznoucí déšť, dešťová přeháňka, déšť). Fig. Naopak minimální intercepce prokázána případech výskytu jevů intenzity 1 a které společně objasňují úhrnu (obr. Kromě deš- tě zde uplatňuje mrholení, mrznoucí déšť, dešťové přeháňky a sněžení (obr.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 119 Na množství podkorunových srážek intenzita srážek zásadní vliv. . 2016; Skeffington al. Percentage share precipitation phenomena throughfall pre- cipitation the Košetice Observatory measurement locality 2005–2014 (SN2 heavy snowfall, DP2 heavy rain shower, DE2 heavy rain, SN1 moderate snowfall, DP1 moderate rain shower, DE1 moderate rain, MR0 light drizzle, MD0 light freezing rain, SN0 light snowfall, SD0 light mixed precipitation, DP0 light rain shower, DE0 light rain, DE00 very light rain). Různými aspekty plynoucími rozmís- tění záchytných zařízení pro měření zabývali již Krečmer a Fojt (1981). (2011) uvádí příspěvek buku lesního pouze 6,4 předchozí práci roku 2003, která zabývá rozdíly SF během letní zimní sezony, uveden nárůst příspěvku SF u buku lesního zimě Zvýšený zimní příspěvek SF je ovlivněn ztrátou listí snížením vypařování. Fig. Nízké hodnoty úhrnů (kategorie pod %) mají téměř 30% podíl jevů velmi slabou intenzitou. Při celkovém pohledu strukturu srážkových jevů ovliv- ňující (obr. Záchyt vody kolektory umístěnými pod korunami stromů může být ovlivněn jejich pro- storovým uspořádáním. 2002), jiné realizují měření prostřed- nictvím náhodně umístěných odběrových soustav (Siegert et al