METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 10 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Celková statická energia Wpic zmenila dynamickú Wpic preniesol sa celkovo náboj Qppc (7): Wpic Wpp1 Wpp2 +. Tak to sú súčasťou „globálneho atmosférického elektrického obvo- du“ nadoblačné elektrické výboje, výboje búrkových obla- koch obvod uzatvárajú údery bleskov zeme. – Pulzné zmeny elektrickom poli, dôsledku kmitavých zmien elektrických prúdov výbojových kanáloch v búrkovom oblaku pod nad ním, indukujú ionosfére (okolo 100 km) pulzné elektrické napätie zmenu spá- du elektrického potenciálu ďalšiu ionizáciu vzduchu vo vodorovnom smere.1) den- nom chode nezávislom polohe zemi. 2. 1.Ak spád dostatočný, produkuje čer- vené halo (Elves) tvare kruhov. Pri výboji bleskov vznikajú tiež elektromag- netické vlny, ktoré prejavujú ako atmosférické poruchy pri rádiovom prenose. začiatok nového balíka bleskov (kap. Následne, dôsledku usporiadania elektrických nábojov kanáli (kap.2 až 3.. stane táto oblasť dostatočne elektricky kladnejšia ako oblasť globálneho zemského kondenzátora v ionosfére (kap. Na celej zemeguli prebehne rok miliónov búrok, teda asi 200000 denne.+ Qppn (17) Premiestnil celkový kompenzačný ekvivalentný náboj Qpce (10) Qpce Qp1e Qp2e +... Oblasť bývalého ohniska blesku spodnej časti búrkové- ho oblaku dôsledku kompenzačného mechanizmu sta- la relatívne kladnejšou voči nákove voči okolitej spodnej časti búrkového oblaku. Prebehol pohyb elektrických nábojov. Pri údere bles- ku zeme presunula časť záporného náboja oblaku do zeme časť záporného náboja počas nadoblačných bleskov z ionosféry priestoru nad vrchnou časťou búrkového obla- ku. 4), vytvorí „Spirites halo“, cez ktoré dôjde presunu záporného náboja (elektrónov) ionosfé- ry spodnej časti „Spirites halo“ elektrické potenciály sa tým vyrovnávajú, ohraničuje dobu trvania hala. Ionosféra pri- tom neustálom pohybe, pôsobia kozmické vplyvy, vanie nej ionosférický vietor tento jej nepokoj prejavu- je rádiovými signálmi poruchami šírenia rádiových vĺn. Možno konštatovať, že počas búrok možno slabšej miere počas prehánok tiež aj pri frontálnych oblakoch, kde pri vertikálnych pohyboch . Vyzerá to, akoby niektorá vetva vnútro-oblačného blesku pokračovala vetvení nad búrkovým oblakom.3).5 kA), ktorým „zemský kondenzátor“ vybíja, musí sa rovnať priemernému prúdu, ktorým „zemský konden- zátor“ dobíja pri búrkovej činnosti celej zemeguli. Modré sfarbenie feno- ménu ionizovaných molekúl dusíka pri prechode elektrického prúdu. Napätie medzi ionosférou zemským povr- chom kolíše medzi 150 400 (napätie obr. 2. Vodivosť vzduchu (Hippel 1963) mení silne výškou...3), vytvára vyššie nad oblakmi oblasť záporného náboja. Vybudovanie nových iónových kanálov temného bles- ku viditeľnej bleskovej činnosti môže nastať novom dosiahnutí hodnoty elektrického napätia pozadia, hodno- ty inicializačného napätia pozadia Upi (5). Oproti minulosti vieme, nadoblačné elektrické výboje, ktoré podie- ľajú zvýšenej priemernej elektrickej vodivosti vzduchu nad búrkovými oblakmi.1).104 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 – Počasdobytrvaniačervenéhoškriatka(škriatkov)savytvá- ra pri tlmenom kmitaní elektrónov výbojových kaná- loch červeného škriatka nad búrkovým oblakom dôsled- ku usporiadania elektrických nábojov kanáli (kap. Pokiaľ by neelektrické mechanizmy separácie nábojov (prevažne tro- posfére), tým búrková činnosť, prestali fungovať, behom charakteristického času rádu minút akákoľvek elektrická aktivita ustala. GLOBÁLNY ZEMSKÝ KONDENZÁTOR Zemský povrch (Ondrášková 2008) tvorený prevažne výborne vodivou morskou vodou ionosféra predstavujú dve sústredné guľové plochy, ktoré tvoria elektródy obrovského sférického kondenzátora hľadiska šírenia elektromagne- tických vĺn vlastne sférický vlnovod.5) bolo oblohe vytvorené veľké množstvo nových (ústretových) kanálov elektrických výbojov. V knihe Hippel (1963) tiež zmienka, príspevok prú- dov bleskov udierajúcich zeme menší priemernej hodnote prúdu, ktorým „zemský kondenzátor“ dobíja pri búrkovej činnosti celej zemeguli. Pri poklese hodnoty elektrického napätia pozadia |Up| pod určitú prahovú úroveň Upf (13) všetky vybudované ióno- vé kanály výboja búrkovom oblaku rozpadnú dôsled- ku pohybu vzduchu.+ Qpne (18) a zabezpečil búrkovom oblaku zlomku sekundy proces pre priestorové vyrovnanie (vybitie) nábojov, usporia- daním aniónov katiónov pozdĺž každého n-tého kanálu blesku (kap. 3. 4.+ Wppn (16) Qppc Qpp1 Qpp2 +…. ohniska blesku (miesta, kde začalo spo- jité vetvenie) presunul celkový náboj Qst (15)..Vzniká otázka, aj tu nevzniká nejaké „Spirites halo“.2). Tieto atmosférické poruchy môžu nastať i prípade dažďa bez výskytu bleskov. 2. Dĺžka trvania červeného hala menšia ako trvanie ostatných nadoblačných javov. Existuje synchronizácia medzi opakovaním výbojov pod nad búrkovým oblakom.3) oblasť záporného náboja (dolná hranica škriatka) pod hranicou asi (horná hranica škriatka) oblasť klad- ného náboja. 1. Zhruba rády väčšia výške 000 oproti zemi, aby tiekol priemerný konštantný vertikálny prúd medzi ionosfé- rou zemou oblasti búrok zemeguli. 3.05 F a rezistencie 150 (impedancia Zgg obr. Uvoľnila sa energia hlavne viditeľnej, tepelnej akustickej forme v podstate prechodom náboja Qst (Qst Qpce) kanálmi blesku. Príkladom opakovania elektrického výboja (Popek 2012): Red spirites vznikajú často rade sebou, pripomí- na mnohonásobný výboj hlavnom kanáli blesku, ale tento krát opačne hore vrchu oblakov (vizuálne tancujúci alebo pulzujúci červený škriatok). Podľa Kirchoffových zákonov priemerná hodnota prúdu (asi 1. – Príliv prúdu elektrónov koncov vetiev výboja hornej časti búrkového oblaku (zvyšuje tam podiel záporného náboja) vytvára spád elektrického potenciálu, ktorý ak je dostatočný, evokuje vytváranie výbojových kanálov (ďalších elektrických dipólov) zvislom smere blízkej kladnejšej nehomogenite elektrického poľa nad búrkovým oblakom, nadoblačný modrý záblesk (Gnome) alebo modrý výtrysk (Blue jet).. Príčinou postupné slabnutie elektromagnetického poľa pri tlmenom kmitaní kanáloch bleskov. 3.6 Ukončenie balíka bleskov Počas „temného blesku“ trvania balíka bleskov (kap. Sústavu Zem–ionos- féra možno približne simulovať najjednoduchším náhradným obvodom, tvoreným paralelnou kombináciou kapacity 0