METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 10 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
GLOBÁLNY ZEMSKÝ KONDENZÁTOR Zemský povrch (Ondrášková 2008) tvorený prevažne výborne vodivou morskou vodou ionosféra predstavujú dve sústredné guľové plochy, ktoré tvoria elektródy obrovského sférického kondenzátora hľadiska šírenia elektromagne- tických vĺn vlastne sférický vlnovod. Napätie medzi ionosférou zemským povr- chom kolíše medzi 150 400 (napätie obr.. Vybudovanie nových iónových kanálov temného bles- ku viditeľnej bleskovej činnosti môže nastať novom dosiahnutí hodnoty elektrického napätia pozadia, hodno- ty inicializačného napätia pozadia Upi (5).. Pri údere bles- ku zeme presunula časť záporného náboja oblaku do zeme časť záporného náboja počas nadoblačných bleskov z ionosféry priestoru nad vrchnou časťou búrkového obla- ku. 4.Vzniká otázka, aj tu nevzniká nejaké „Spirites halo“. Vodivosť vzduchu (Hippel 1963) mení silne výškou. Na celej zemeguli prebehne rok miliónov búrok, teda asi 200000 denne. – Pulzné zmeny elektrickom poli, dôsledku kmitavých zmien elektrických prúdov výbojových kanáloch v búrkovom oblaku pod nad ním, indukujú ionosfére (okolo 100 km) pulzné elektrické napätie zmenu spá- du elektrického potenciálu ďalšiu ionizáciu vzduchu vo vodorovnom smere.3). V knihe Hippel (1963) tiež zmienka, príspevok prú- dov bleskov udierajúcich zeme menší priemernej hodnote prúdu, ktorým „zemský kondenzátor“ dobíja pri búrkovej činnosti celej zemeguli.Ak spád dostatočný, produkuje čer- vené halo (Elves) tvare kruhov. Sústavu Zem–ionos- féra možno približne simulovať najjednoduchším náhradným obvodom, tvoreným paralelnou kombináciou kapacity 0. Pokiaľ by neelektrické mechanizmy separácie nábojov (prevažne tro- posfére), tým búrková činnosť, prestali fungovať, behom charakteristického času rádu minút akákoľvek elektrická aktivita ustala.+ Qppn (17) Premiestnil celkový kompenzačný ekvivalentný náboj Qpce (10) Qpce Qp1e Qp2e +. Oblasť bývalého ohniska blesku spodnej časti búrkové- ho oblaku dôsledku kompenzačného mechanizmu sta- la relatívne kladnejšou voči nákove voči okolitej spodnej časti búrkového oblaku.05 F a rezistencie 150 (impedancia Zgg obr. Príkladom opakovania elektrického výboja (Popek 2012): Red spirites vznikajú často rade sebou, pripomí- na mnohonásobný výboj hlavnom kanáli blesku, ale tento krát opačne hore vrchu oblakov (vizuálne tancujúci alebo pulzujúci červený škriatok).3) oblasť záporného náboja (dolná hranica škriatka) pod hranicou asi (horná hranica škriatka) oblasť klad- ného náboja. Tieto atmosférické poruchy môžu nastať i prípade dažďa bez výskytu bleskov.104 Meteorologické Zprávy, 69, 2016 – Počasdobytrvaniačervenéhoškriatka(škriatkov)savytvá- ra pri tlmenom kmitaní elektrónov výbojových kaná- loch červeného škriatka nad búrkovým oblakom dôsled- ku usporiadania elektrických nábojov kanáli (kap.. 2. Zhruba rády väčšia výške 000 oproti zemi, aby tiekol priemerný konštantný vertikálny prúd medzi ionosfé- rou zemou oblasti búrok zemeguli.5 kA), ktorým „zemský kondenzátor“ vybíja, musí sa rovnať priemernému prúdu, ktorým „zemský konden- zátor“ dobíja pri búrkovej činnosti celej zemeguli. 3. Celková statická energia Wpic zmenila dynamickú Wpic preniesol sa celkovo náboj Qppc (7): Wpic Wpp1 Wpp2 +. Podľa Kirchoffových zákonov priemerná hodnota prúdu (asi 1. 1.5) bolo oblohe vytvorené veľké množstvo nových (ústretových) kanálov elektrických výbojov. 2.3), vytvára vyššie nad oblakmi oblasť záporného náboja. 3. Následne, dôsledku usporiadania elektrických nábojov kanáli (kap.6 Ukončenie balíka bleskov Počas „temného blesku“ trvania balíka bleskov (kap.+ Wppn (16) Qppc Qpp1 Qpp2 +…. Pri výboji bleskov vznikajú tiež elektromag- netické vlny, ktoré prejavujú ako atmosférické poruchy pri rádiovom prenose.1) den- nom chode nezávislom polohe zemi. stane táto oblasť dostatočne elektricky kladnejšia ako oblasť globálneho zemského kondenzátora v ionosfére (kap. 3. Vyzerá to, akoby niektorá vetva vnútro-oblačného blesku pokračovala vetvení nad búrkovým oblakom. ohniska blesku (miesta, kde začalo spo- jité vetvenie) presunul celkový náboj Qst (15). 1. 2. Existuje synchronizácia medzi opakovaním výbojov pod nad búrkovým oblakom.2 až 3. Príčinou postupné slabnutie elektromagnetického poľa pri tlmenom kmitaní kanáloch bleskov. Tak to sú súčasťou „globálneho atmosférického elektrického obvo- du“ nadoblačné elektrické výboje, výboje búrkových obla- koch obvod uzatvárajú údery bleskov zeme. 4), vytvorí „Spirites halo“, cez ktoré dôjde presunu záporného náboja (elektrónov) ionosfé- ry spodnej časti „Spirites halo“ elektrické potenciály sa tým vyrovnávajú, ohraničuje dobu trvania hala.2). Pri poklese hodnoty elektrického napätia pozadia |Up| pod určitú prahovú úroveň Upf (13) všetky vybudované ióno- vé kanály výboja búrkovom oblaku rozpadnú dôsled- ku pohybu vzduchu...1). Možno konštatovať, že počas búrok možno slabšej miere počas prehánok tiež aj pri frontálnych oblakoch, kde pri vertikálnych pohyboch .. Ionosféra pri- tom neustálom pohybe, pôsobia kozmické vplyvy, vanie nej ionosférický vietor tento jej nepokoj prejavu- je rádiovými signálmi poruchami šírenia rádiových vĺn. Uvoľnila sa energia hlavne viditeľnej, tepelnej akustickej forme v podstate prechodom náboja Qst (Qst Qpce) kanálmi blesku.. Modré sfarbenie feno- ménu ionizovaných molekúl dusíka pri prechode elektrického prúdu. začiatok nového balíka bleskov (kap. Oproti minulosti vieme, nadoblačné elektrické výboje, ktoré podie- ľajú zvýšenej priemernej elektrickej vodivosti vzduchu nad búrkovými oblakmi.+ Qpne (18) a zabezpečil búrkovom oblaku zlomku sekundy proces pre priestorové vyrovnanie (vybitie) nábojov, usporia- daním aniónov katiónov pozdĺž každého n-tého kanálu blesku (kap. – Príliv prúdu elektrónov koncov vetiev výboja hornej časti búrkového oblaku (zvyšuje tam podiel záporného náboja) vytvára spád elektrického potenciálu, ktorý ak je dostatočný, evokuje vytváranie výbojových kanálov (ďalších elektrických dipólov) zvislom smere blízkej kladnejšej nehomogenite elektrického poľa nad búrkovým oblakom, nadoblačný modrý záblesk (Gnome) alebo modrý výtrysk (Blue jet). Dĺžka trvania červeného hala menšia ako trvanie ostatných nadoblačných javov. Prebehol pohyb elektrických nábojov