METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 19 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2000). S. 368, 20130116. VúvahubylyvzatypouzeemisezezdrojůvČR,ačkolivjsme si vědomi toho, pro depozici našem území mají význam i emisní zdroje situované mimo území ČR. ERISMAN, W., CANULLO, al., FALKOWSKI, G. 095004. 30, 1–67. DĚDINA, M., PER- SONNE, E. 2000). Consequences of human modification global nitrogen cycle. 177, 1–3. EEA Report No., III. ČHMÚ, 2015. Poděkování: Tato studie byla podpořena Grantovou agenturou České republiky (projekt 14-12262S)., BLEEKER, A. Ecological Applications, Vol., GLAZER, N. tohoto hlediska jeví jako zajímavý námět pro další studium mezioborová syntéza poznatků měnícím chemickém složení srážek výsled- ků geobotanických šetření zabývajících změnami rozšíře- ní rostlinných druhů. Forest floor vegetation response nitrogen deposition in Europe. Autoři děkují oběma recenzen- tům podnětné připomínky, které přispěly zkvalitnění rukopisu. Reduced nitrogen ecology and the environ- ment. 2016)., GRANDIN, U.-S., MASSAD, R., DISE, al. 97/101/EC: Council Decision January 1997 establishing reciprocal exchange information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States. Změny biogeochemickém cyklu dusíku žádoucí studovat zejména kontextu postupující kli- matické změny souvislosti jinými látkami, zejména uhlí- kem (Hungate al. . Ecological sig- nificance and complexity N-source preference plants., BRAY, D., GALLOWAY, N. New York: Garland Science, Taylor Francis Group, LLC. DU, E., 2014., CHAPIN, S., VRIES, W., BERNHARDT-RÖMER- MANN, M. ProAnglii např. Environmental Pollution, Vol., BLEEKER,A. Essential Cell Biology. Official Journal of European Communities 035, 05/02/1997, 0014–0022., 2015. 334, 1504–1505. 5/2015., SIMPSON, al. ZÁVĚR Článek předkládá výsledky analýzy trendu redukova- ných (NH4 + ) oxidovaných (NO3 − ) forem dusíku atmosfé- rických srážkách depozice českých lesích období 1990 až 2014., 2013., 2013. Environmental Research Letters, Vol. BRITTO, T. The mineral nutrition of wild plants revisited: re-evaluation processes and patterns., HU, X., SUTTON, M., JOHNSON, A. Literatura: AERTS, R. Oecologia, Vol. verifikaci slou- ží jako cenný zdroj informací časových trendech změnách v prostorovém rozložení, odrážejících měnící chemické kli- ma změny absolutním množství emisí relativním zastou- pení emitovaných látek. Global Change Biology, Vol. 2003)., LOUBER, B. Vezmeme-li v úvahu časový trend územního poměru N−NH4 + /N−NO3 − je zřejmé, dochází pozvolnému, ale přesvědčivému nárůs- tu 1,05 2004 1,42 2014, obdobně českých lesích celém území ČR. Science, Vol., LEWIS, J. uvažuje asi 10% podíl přírodních emisních zdrojů NH3 (Sutton al. Výsledky měření ČHMÚ dalších organizací (ČGS, VÚLHM, ČR) jsou shromažďovány databázi Informačního systému kvali- ty ovzduší (ISKO) ČHMÚ (ČHMÚ 2015). et al. Vývoj prachových částic zemědělství do roku 2020 roku 2040. Podle modelu EMEP s meteorologickými emisními vstupy pro rok 2010 mají domá- cí zdroje depozici oxidovaného pouze 15% podíl, zdroje německé přispívají polské rakouské %, francouzské maďarské ostatní redukčního Nr je podíl českých zdrojů větší, činí plných německé zdroje přispívají polské rakouské maďarské fran- couzské ostatní (Gauss al., HOPKIN, K., 2008., 2007. Copenhagen: European Environment Agency. Philosophical transactions the Royal Society Vol. 20, 30–59., 2013. Annals Botany, Vol. Global Assessment Nitrogen Deposition Effects Terrestrial Plant Diversity: Synthesis. 150, 140–149. BRUCE, A. 2012). Statisticky významný pokles NO3 − byl zjištěn na dvanácti, NH4 + na pěti, pokles poměru N−NH4 + /N−NO3 − na jedné naopak statisticky významný nárůst poměru N−NH4 + / N−NO3 − na pěti celkem patnácti stanic ČHMÚ. 10, 5183–5225. World Awash with Nitrogen. Naše výsledky ukazují, stejně tak jako řadě jiných regionů světa poměr redukovaných oxidovaných forem anorganických iontů srážkách postupně mění pro- spěch NH4 + . 112, 957–963. Ty sice nemusejí hrát roli celkové bilanci ale lokálním měřítku, zejména čistých oblastech, kde antropogenní zdroje prakticky chybějí, svůj význam mít mohou., 2000., FANG, J., 2013. Vstupní data byla poskytnuta Českým hydro- meteorologickým ústavem., BEUDERT, B. Environmental Pollution, Vol. FAGERLI, H., SPRANGER, T., KRONZUCKER, J. Některé práce dokonce uvádě- jí, relativní zastoupení anorganických forem srážkách může mít závažnější důsledky než absolutní množství (van den Berg al. EEA, 2015. ELSER, J. Consequences atmospheric nitrogen deposition terrestrial ecosystems: old questions, new per- spectives. Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 154, s., GALLOWAY, N. Prezentovaná studie příkladem analýzy, kterou neby- lo možné provést bez spolehlivých dat dlouhodobého moni- toringu. Praha: VÚZT.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 113 statku informací., GALLOWAY, J. Science, Vol. Pro vytvoření map byla kromě vlastních dat ČHMÚ použita data měření ČGS,VÚLHM uložená v národní databázi ISKO ČHMÚ. EC, 1997. Advances under- standing, models and parameterizations biosphere-atmo- sphere ammonia exchange. BASSIRIRAD, H. 5., 2010., AAS, W. Je dobře známo, pro řadu ekosystémů škodlivá vyso- ká depozice Nr, ale skutečnost, záleží poměru oxi- dovaných redukovaných složek začalo upozorňovat tepr- ve nedávno (BassiriRad 2015). Nicméně základě dostupných publikací z jiných regionů nemusí být přírodní zdroje NH3 zanedbatelné (Sapek 2013; Sutton al., HICKS, K. Růst poměru N−NH4 + /N−NO3 − v atmosférických srážkách mokré atmosférické depozici lesích může mít budoucnu závažné implikace pro ekosystémy, potře- ba touto problematikou zabývat., 2014. 448−461. BOBBINK, R., 2014. Znečištění ovzduší území České republiky v roce 2014. Changes wet nitrogen deposition the United States between 1985 and 2012. 20, 429–440. FLECHARD, R., SEITZINGER, S. Advances Ecological Research, Vol. Trends nitrogen air and precipitation: Model results and observations EMEP sites in Europe, 1980–2003. DIRNBÖCK, T. Výzkumná zpráva pro ČR TA01020500 Podrobný emisně-imisní model pro součas- ný stav výhled roku 2030 nástroje pro podporu rozho- dování oblasti ochrany ovzduší. The Evolution and future Earth´s Nitrogen Cycle. Data chemického složení atmosférických srážek jsou na našem území dlouhodobě pravidelně sledována. Air quality Europe. ERISMAN, W., 2011. 330, 192–196., 2010., ALKEMADE, al. Praha: ČHMÚ., GALLOWAY, N. CANFIELD, E