METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 19 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, VRIES, W. The mineral nutrition of wild plants revisited: re-evaluation processes and patterns., FANG, J. 177, 1–3. Je dobře známo, pro řadu ekosystémů škodlivá vyso- ká depozice Nr, ale skutečnost, záleží poměru oxi- dovaných redukovaných složek začalo upozorňovat tepr- ve nedávno (BassiriRad 2015)., 2011. ČHMÚ, 2015.-S. Ty sice nemusejí hrát roli celkové bilanci ale lokálním měřítku, zejména čistých oblastech, kde antropogenní zdroje prakticky chybějí, svůj význam mít mohou. Science, Vol., III. 2000)., HOPKIN, K. 095004. 2012). 30, 1–67. The Evolution and future Earth´s Nitrogen Cycle. Environmental Pollution, Vol., 2010. CANFIELD, E. verifikaci slou- ží jako cenný zdroj informací časových trendech změnách v prostorovém rozložení, odrážejících měnící chemické kli- ma změny absolutním množství emisí relativním zastou- pení emitovaných látek. FAGERLI, H. Podle modelu EMEP s meteorologickými emisními vstupy pro rok 2010 mají domá- cí zdroje depozici oxidovaného pouze 15% podíl, zdroje německé přispívají polské rakouské %, francouzské maďarské ostatní redukčního Nr je podíl českých zdrojů větší, činí plných německé zdroje přispívají polské rakouské maďarské fran- couzské ostatní (Gauss al., JOHNSON, A., MASSAD, R. Ecological Applications, Vol. Trends nitrogen air and precipitation: Model results and observations EMEP sites in Europe, 1980–2003., 2008., 2014., CANULLO, al. Praha: VÚZT. Philosophical transactions the Royal Society Vol., 2014., HU, X. 448−461. 150, 140–149. Advances Ecological Research, Vol. FLECHARD, R. EC, 1997. 368, 20130116. Global Assessment Nitrogen Deposition Effects Terrestrial Plant Diversity: Synthesis. Růst poměru N−NH4 + /N−NO3 − v atmosférických srážkách mokré atmosférické depozici lesích může mít budoucnu závažné implikace pro ekosystémy, potře- ba touto problematikou zabývat. Vstupní data byla poskytnuta Českým hydro- meteorologickým ústavem. Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. DĚDINA, M. Copenhagen: European Environment Agency. Annals Botany, Vol., GRANDIN, U. 330, 192–196., 2013. 2003). Autoři děkují oběma recenzen- tům podnětné připomínky, které přispěly zkvalitnění rukopisu. Výzkumná zpráva pro ČR TA01020500 Podrobný emisně-imisní model pro součas- ný stav výhled roku 2030 nástroje pro podporu rozho- dování oblasti ochrany ovzduší., SEITZINGER, S. 10, 5183–5225. 2000)., BRAY, D. 5. uvažuje asi 10% podíl přírodních emisních zdrojů NH3 (Sutton al. Science, Vol. ERISMAN, W., BEUDERT, B. Změny biogeochemickém cyklu dusíku žádoucí studovat zejména kontextu postupující kli- matické změny souvislosti jinými látkami, zejména uhlí- kem (Hungate al. VúvahubylyvzatypouzeemisezezdrojůvČR,ačkolivjsme si vědomi toho, pro depozici našem území mají význam i emisní zdroje situované mimo území ČR., GALLOWAY, N. S. 2016)., CHAPIN, S. Air quality Europe., 2007. BRUCE, A. Praha: ČHMÚ. EEA Report No. BRITTO, T. BOBBINK, R., GLAZER, N., BERNHARDT-RÖMER- MANN, M. tohoto hlediska jeví jako zajímavý námět pro další studium mezioborová syntéza poznatků měnícím chemickém složení srážek výsled- ků geobotanických šetření zabývajících změnami rozšíře- ní rostlinných druhů., LOUBER, B., 2015. 97/101/EC: Council Decision January 1997 establishing reciprocal exchange information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States. DIRNBÖCK, T. BASSIRIRAD, H. Official Journal of European Communities 035, 05/02/1997, 0014–0022. ZÁVĚR Článek předkládá výsledky analýzy trendu redukova- ných (NH4 + ) oxidovaných (NO3 − ) forem dusíku atmosfé- rických srážkách depozice českých lesích období 1990 až 2014. ProAnglii např. Reduced nitrogen ecology and the environ- ment. 20, 429–440., GALLOWAY, N. Poděkování: Tato studie byla podpořena Grantovou agenturou České republiky (projekt 14-12262S). Nicméně základě dostupných publikací z jiných regionů nemusí být přírodní zdroje NH3 zanedbatelné (Sapek 2013; Sutton al., SUTTON, M., SPRANGER, T.Meteorologické Zprávy, 69, 2016 113 statku informací. Výsledky měření ČHMÚ dalších organizací (ČGS, VÚLHM, ČR) jsou shromažďovány databázi Informačního systému kvali- ty ovzduší (ISKO) ČHMÚ (ČHMÚ 2015)., GALLOWAY, J. Prezentovaná studie příkladem analýzy, kterou neby- lo možné provést bez spolehlivých dat dlouhodobého moni- toringu., 2010. Ecological sig- nificance and complexity N-source preference plants., 2013., AAS, W. Consequences of human modification global nitrogen cycle. et al., 2013., PER- SONNE, E. Statisticky významný pokles NO3 − byl zjištěn na dvanácti, NH4 + na pěti, pokles poměru N−NH4 + /N−NO3 − na jedné naopak statisticky významný nárůst poměru N−NH4 + / N−NO3 − na pěti celkem patnácti stanic ČHMÚ. Vývoj prachových částic zemědělství do roku 2020 roku 2040. Některé práce dokonce uvádě- jí, relativní zastoupení anorganických forem srážkách může mít závažnější důsledky než absolutní množství (van den Berg al. Znečištění ovzduší území České republiky v roce 2014. ELSER, J. Vezmeme-li v úvahu časový trend územního poměru N−NH4 + /N−NO3 − je zřejmé, dochází pozvolnému, ale přesvědčivému nárůs- tu 1,05 2004 1,42 2014, obdobně českých lesích celém území ČR. Pro vytvoření map byla kromě vlastních dat ČHMÚ použita data měření ČGS,VÚLHM uložená v národní databázi ISKO ČHMÚ. Environmental Pollution, Vol. . New York: Garland Science, Taylor Francis Group, LLC., GALLOWAY, N., 2000., SIMPSON, al. Literatura: AERTS, R., 2013., KRONZUCKER, J. Global Change Biology, Vol. Consequences atmospheric nitrogen deposition terrestrial ecosystems: old questions, new per- spectives., BLEEKER, A. Advances under- standing, models and parameterizations biosphere-atmo- sphere ammonia exchange. ERISMAN, W. 5/2015. Forest floor vegetation response nitrogen deposition in Europe. EEA, 2015. Environmental Research Letters, Vol., BLEEKER,A., HICKS, K. Naše výsledky ukazují, stejně tak jako řadě jiných regionů světa poměr redukovaných oxidovaných forem anorganických iontů srážkách postupně mění pro- spěch NH4 + ., LEWIS, J. Essential Cell Biology. Changes wet nitrogen deposition the United States between 1985 and 2012. 154, s. Data chemického složení atmosférických srážek jsou na našem území dlouhodobě pravidelně sledována., 2014. 20, 30–59., FALKOWSKI, G. DU, E., DISE, al. Oecologia, Vol. 334, 1504–1505. 112, 957–963. World Awash with Nitrogen., ALKEMADE, al