Nauka o podniku II

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

PublikaceNauka o podniku II bezprostrˇedneˇ navazuje na vstupnı´ cˇa´st vy´uky za´kladu°podnikove´ ekonomiky v ra´mci prˇedrˇazene´ publikace Nauka o podniku I. Uva´dı´ doproblematiky podnikovy´ch funkcı´ a hlavnı´ch cˇinnostı´, vysveˇtluje typologii podnikovy´ch cˇinnostı´ a seznamuje jejich obsahem. Objasnˇuje obsah vy´roby a odbytujako hlavnı´ch funkcı´ podniku, vztah odbytu a marketingu a na´stroje odbytove´ politiky.Vysveˇtluje za´klady investic a financova´nı´: objasnˇuje rozdı´ly mezi hmotny´m afinancˇnı´m procesem hospodarˇenı´. Seznamuje s prova´zanostı´ s podnikovy´m pocˇetnictvı´m a financˇnı´ analy´zou. Zameˇrˇuje se na obecne´ ota´zky hospodarˇenı´ podnikubez ohledu na jeho prˇı´slusˇnost ke konkre´tnı´mu oboru nebo odveˇtvı´, cˇi na jeho ziskovoucˇi neziskovou orientaci. Spolu s prˇedrˇazenou publikacı´ Nauka o podniku I, kdeprˇedmeˇtem vy´kladu jsou prˇedevsˇı´m cı´le a vy´stavba podniku, poskytuje komplexnı´pohled na podnik a jeho funkce.


Jak získat tento dokument?