Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA

A P C B Projekt výuky odborného výcviku a hlavních odborných předmětů zvoleného učebního oboru Elektro MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA (2008)

Pracuji jako učitel odborného výcviku obor elektromechanik se zaměřením nasilnoproud na Střední Polytechnické škole v Brně na Jílové ulici.V letošním roce mi byli přiděleni žáci druhého a třetího ročníku. Žáci absolvovali užobor instalatér, na který navazují oborem elektrikář.Žáci musí ovládat znalosti, kterým se učí v teoretické výuce. V praktické výuce siopakují teoretické znalosti a převádějí do praktických dovedností, které by časemzískáváním více zkušeností měli měnit v návyky. Během celého studia žáci musízvládat mnoho pracovních úkonů, které se učí dle daných osnov. Profil absolventazvoleného oboru je formulován v platném učebním dokumentu, stanoveným MŠMT.Na každý vyučovací proces je třeba odpovědná příprava, hlavně ze strany učitele, kterýžáky musí nejenom vzdělávat, ale i vychovávat. Učitel musí předstupovat před žáky sestoprocentní připraveností a zodpovědností ...

A P C B Měření v elektronice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA (2007)

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

A P C B Nauka o podniku II MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA (2007)

PublikaceNauka o podniku II bezprostrˇedneˇ navazuje na vstupnı´ cˇa´st vy´uky za´kladu°podnikove´ ekonomiky v ra´mci prˇedrˇazene´ publikace Nauka o podniku I. Uva´dı´ doproblematiky podnikovy´ch funkcı´ a hlavnı´ch cˇinnostı´, vysveˇtluje typologii podnikovy´ch cˇinnostı´ a seznamuje jejich obsahem. Objasnˇuje obsah vy´roby a odbytujako hlavnı´ch funkcı´ podniku, vztah odbytu a marketingu a na´stroje odbytove´ politiky.Vysveˇtluje za´klady investic a financova´nı´: objasnˇuje rozdı´ly mezi hmotny´m afinancˇnı´m procesem hospodarˇenı´. Seznamuje s prova´zanostı´ s podnikovy´m pocˇetnictvı´m a financˇnı´ analy´zou. Zameˇrˇuje se na obecne´ ota´zky hospodarˇenı´ podnikubez ohledu na jeho prˇı´slusˇnost ke konkre´tnı´mu oboru nebo odveˇtvı´, cˇi na jeho ziskovoucˇi neziskovou orientaci. Spolu s prˇedrˇazenou publikacı´ Nauka o podniku I, kdeprˇedmeˇtem vy´kladu jsou prˇedevsˇı´m cı´le a vy´stavba podniku, poskytuje komplexnı´pohled na podnik a jeho funkce.