Ochrana pred bleskom a prepätím

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Charakteristickou črtou súčasného sveta je technický pokrok vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Medzi tie, ktoré dosiahli mimoriadny rozmach patrí nesporne aj elektrotechnika všeobecne a elektronika zvlášť. V rámci týchto technických disciplín môžeme konštatovať významné zmeny aj v zariadeniach na ochranu pred bleskom a prepätím. Dôkazom toho je aj táto kniha, doslova nabitá najnovšími odbornými poznatkami, ktorú predkladáme odbornej verejnosti.


Jak získat tento dokument?