Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 7 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Odečteme naměřenou hodnotu. Cílem studia chyb nalezení celkové chyby, jejich dílčích složek jejich příčin. statických chybách. V). Digitální přístroje ukazují naměřenou hodnotu přímo číslem. neurčitost měření. s x x X )( )( ∆ =δ 100 )( )( s x x X ∆ =δ (%) Podle toho jak chyby projevují při opakovaných měřeních, dělíme systematické a náhodné. analogových přístrojů případně přepneme na vhodný měřicí rozsah tak, aby naměřená hodnota byla horní třetině stupnice. Může také vyjádřit procentech. Vyjadřuje jako absolutní chyba nebo relativní chyba. Chyby měření Žádným měřením není možné získat zcela správnou hodnotu měřené veličiny. Jsou chyby pro . Relativní chyba bezrozměrné číslo. Každé měření zatíženo chybou. Jejími součástmi jsou velikost znaménko. Absolutní chyba měřené veličiny smx −=∆ )( Xm naměřená hodnota Xs- pravá(konvenčně pravá) hodnota Absolutní chyba vyjadřuje jednotkách měřené veličiny (např. Dále budeme této kapitole hovořit tzv. Analýza chyb základní podmínkou zvyšování přesnosti měření.3. Chyba charakterizuje přesnost měření. Výsledek měření neúplný, pokud neobsahuje možný rozsah chyb, neboli tzv. analogových přístrojů nastavíme největší měřicí rozsah. 1. Po ukončení měření odpojíme zdroj proudu vypneme přístroj. Chyba měření anglicky error measurement) odchylka naměřené hodnoty měřené veličiny správné hodnoty měřené veličiny