Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 17 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
zapnutí nastaví elektronový paprsek vertikálním horizontálním posuvem střed obrazovky. Stejnosměrné napětí změříme tak, vstupní volič nastavíme (Direct Current- stejnosměrný proud). Když objeví na obrazovce jen jeden stálý bod, zřejmě vypnuta časová základna (tlačítko přepnuto X – Y). Citlivost vertikálního zesilovače nastavíme velký rozsah (např. Pokud vychýlení paprsku přiliš malé, nastavíme napětí dílek na . Elektronový paprsek podle polarity vychýlí nahoru nebo dolů (obr. Obr. Panel dvoukanálového osciloskopu Pomocí dvoukanálového osciloskopu lze sledovat průběh dvou současných periodických signálů.Tato základní nastavení jsou pro všechny osciloskopy shodná. 82). 600V). Zaostřením elektronového paprsku vytvoříme nejtenčí stopu stínítku. Při měření napětí osciloskopem nesmí být překročeny mezní hodnoty osciloskopu, které jsou uvedené výrobcem. 20V/div{divit=dílek} nebo 20V/cm). Můžeme měřit stejnosměrné napětí, střídavé napětí, nesinusové napětí i vyšší napětí (např. Při práci třeba šetřit obrazovku pracovat malým jasem