Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 24 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
• Vysvětlete funkci osciloskopu, vyjmenujte kterých hlavních částí skládá objasněte zásady práce osciloskopem. . MALINA, Poznáváme elektroniku České Budějovice: Kopp, 1995. Literatura BASTIAN, KOL. • Jaké příčiny mají chyby měření?Vyjmenujte popište. Praha: Sobotáles, 2004. • Jaké máme chyby měření? Vyjmenujte popište je. TKOTZ, KOL.Otázky úkoly • Objasněte pojmy: měření, elektrické měření, měřicí přístroje, přesnost měření, analogový digitální měřící přístroj, citlivost měřicího přístroje, rozlišovací schopnost, měřicí rozsah. • Popište správný postup při měření univerzálními měřicími přístroji. ISBN 80-85828-25-1. ISBN 80-86706-00-1. Nakreslete příslušná zapojení pro měření. • Vysvětlete správně měření diod, tranzistoru, tyristorů triaků. Praktická elektrotechnika. ISBN 80-86706-07-9. Praha: Sobotáles, 2002. • Objasněte postup pří měření těchto veličin: elektrické napětí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátorů. Příručka pro elektrotechnika