Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 19 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Křivka průběhu napětí zobrazuje průběh proudu. Kmitočet osciloskopem měří nepřímo. Pokud nastaví „AC“, měří střídavá složka napětí. Dvoukanálovým osciloskopem lze změřit fázový posun mezi dvěma napětími nebo proudy (např. proud. 0,1V/div). mezi vstupním výstupním napětím nízkofrekvenčního zesilovače nebo mezi proudem . Měření kmitočtu Osciloskopem lze nepřímo měřit el. Pokud osciloskop nastaví „DC“, měří se celkové nesinusové napětí. U střídavého proudu musíme dosadit efektivní hodnotu napětí. Aby bylo možné střídavé napětí dobře změřit, nutné nastavit napětí jeden dílek menší hodnotu (např. Nejdříve musíme změřit délku periody potom se kmitočet vypočte podle vztahu: T f 1 = [Hz,sec] Příklad výpočtu máme obrázku (obr. 1Ω) hodnot napětí odporu podle Ohmova zákona vypočítá proud.Nesinusové napětí třeba měřit hlavně usměrňovačů. Elektricky obě složky oddělí vstupním děličem. Postupuje tak, měří úbytek napětí na známém malém odporu měřicím obvodu (např. tomto případě jedná napětí, které složenou dvou složek stejnosměrné složky střídavé složky. Pokud nastaví „AC“, vstupu osciloskopu uzavřena cesta stejnosměrné složce napětí. 84) Obr