Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 12 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Zatížení závisí vlastnostech samotného měřeného obvodu hlavně na . Měřené napětí může být souměrné nesouměrné (obr. jeden pól měřeného napětí spojen kostrou přístroje zdroje není vyveden střední vývod, hovoříme o nesouměrném napětí. Souměrné nesouměrné napětí Na následující stránce máme obrázku znázorněny průběhy napětí závislosti čase jim odpovídající měřicí metody (obr. V elektronice měříme napětí stejnosměrné, střídavé nízkofrekvenční vysokofrekvenční. Souměrné napětí zdroje, který nemá ani jeden pól spojený zemí kostrou přístroje) zem (kostru přístroje) zapojen elektrický střed zdroje, takže obě svorky mají proti zemi stejné napětí. proud (stejnosměrný) el. Obr. stejnosměrných zdrojů jsou někdy oba póly izolovány kostry. V kapitole výbavě elektrodílny jsme zmiňovali, nejjednodušší multimetry měří kromě el.5. napětí (střídavého stejnosměrného) el. Měření elektrického napětí Měření napětí patří mezi nejčastější měření existuje tomuto účelu velké množství přístrojů voltmetrů. Proti kostře potom není žádné napětí. 77). odpor. Obecně platí, voltmetr připojujeme přímo dvěma místům, mezi kterými očekáváme nějaké napětí (paralelně měřenému místu).1. Připojením voltmetru měřené místo určité míry zatěžujeme. 76. V současné době jsou již velmi rozšířené digitální multimetry, které lze zapojit jako voltmetry