Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 15 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
6. Této podmínce vyhovět, jedná li se konstrukci samotného ampérmetru.přístrojů není kompenzace provedena nebo velmi nedokonalá, proto může narůstajícím kmitočtem narůstat výchylka. proto, se proud většinou sleduje hned výstupu stabilizovaného zdroje. současné době lze všechny běžné mutlimetry zapojit jako ampérmetr. V běžné konstruktérské praxi el. 1. (obr. Zkušený konstruktér rozezná základě odběru proudu, zda obvod chová standardně nebo ne. Tím ovšem vnášíme určitou chybu činnosti obvodu, protože proudu v cestě stojí odpor měřidla, který tam původně nebyl. tohoto faktu logické, snažíme o to, aby byl vložený odpor ampérmetru nejmenší. 79). lze získat pravidelným vyhodnocováním situace pomoci měřidel, která používáme. Výrobci multimetrů udávají přesnost lepší než 1%. Zapojení ampérmetru obvodu . Stabilizované zdroje jsou běžně vybaveny voltmetrem ampérmetrem. napětí. proud měří méně často než el. Ampérmetr zapojujeme tak, jej zařazujeme obvodu tedy série sledovaným obvodem. Obr. Měření elektrického proudu Elektrický proud měříme pomocí přístroje ampérmetru. dobrému odhadu třeba mít mnoho znalostí zkušeností. Současné ampérmetry jsou velmi přesné