Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 10 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2 Náhodná chyba Náhodná chyba složka chyby měření, která při opakovaných měřeních stejné veličiny(za realizovatelně stejných podmínek) nepředvídatelně mění. Lze zjistit konvenčně pravou hodnotu měřené veličiny jiným přesnějším měřením, můžeme absolutní relativní systematickou chybu série opakovaných měření veličiny X zjistit podle vztahů: sxsyst −=∆ )( 100 )( )( s xsyst xsyst X ∆ =δ (%) Symbol výběrový průměr opakovaných měření Xi. ∑= = n i iX N X 1 1 1.3. Příčiny této chyby mohou být známé neznámé. .Systematická chyba složka chyby měření, která při opakovaných měřeních téže veličiny zůstává stálá, nebo předvídatelným způsobem mění. Rozptyl většinou charakterizuje směrodatnou odchylkou. Jediný způsob zpracování této chyby zvýšit počet měření (alespoň na 20) výsledky zpracovat statistickými metodami. Tak lze získat střední hodnotu opakovaných měření jejich rozptyl (varianci). Tuto chybu není možné odstranit korekcí. Pokud lze tuto chybu zjistit pomocí jiného přesnějšího měření nebo když příčina jejího vzniku známá, lze tuto složku chyby odstranit korekcí