Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 20 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
1. Touto problematikou svých publikacích zabývá např. Když kondensátor pořádku, ukazuje jeho plném nabytí ručička ohmmetru nekonečno. Měření musí provádět v bezproudovém stavu. Měření elektrických odporů V praktické elektronice třeba vždy zjistit přeměřit hodnoty odporů rezistorů, použitých pro příslušnou elektronickou konstrukci. U kondensátorů kapacitou řádech mikrofaradů dojde připojení ohmmetru krátkodobému vychýlení ručičky. Pro průchozí zkoušku používá ohmmetr nebo přístroj měření průchodnosti. literatuře jsou také popsány postupy, jak osciloskop naprogramovat. Osciloskop tak0 umožňuje měření kmitočtu pomocí lissajousových křivek. 1. • Přímo odpor měříme pomocí ohmmetrů nebo měřicích můstků.8. Měření kondenzátorů U kondensátorů měří průchodnost kapacita. Kainka (2000, 2002). současné době lze zakoupit osciloskopické karty, které promění osobní počítač osciloskop. I této oblasti výrazným způsobem zasáhla výpočetní technika. Odpor můžeme měřit přímo nebo nepřímo. odpor několika rozsazích MΩ.napětím indukčního spotřebiče). Nejde přímé měření frekvence, nýbrž určení neznámého kmitočtu srovnáním jiným kmitočtem, jehož přesný kmitočet známe.9. Kondensátory nepropouštějí stejnosměrný proud, proto musí být u kvalitního kondensátoru naměřený odpor nekonečný. . Při měření svorky ohmmetru připojujeme přímo vývody rezistoru. • Nepřímo lze odpor vypočítat naměřených hodnot napětí proudu podle Ohmova zákona. Kondensátor dostane vestavěného zdroje stejnosměrného napětí ohmmetru proudový náraz. Běžné digitální multimetry dnes dokáží měřit el. Lze určit charakteristiky součástek(rezistorů, diod, nebo tranzistorů)