Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 4 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Podle způsobu stanovení měřené veličiny měřicí metody dělí přímé a nepřímé: 1. Příkladem změření el. 2. Analogové měřicí přístroje pracují různých principech: • Silové působení vodič el. teploměru) nebo jako úhel (např. Analog (řecky) odpovídající. proudem magnetickém poli- magnetoelektrická soustava. Podle provedení měření rozlišujeme: Základní měřicí metody měřená veličina stanoví měřením základních veličin (např.2. • Silové působení mezi železnými částmi magnetickém poli cívky, kterou prochází proud- elektromagnetická soustava. Příkladem.2. Analogové zobrazení ukazuje naměřený výsledek stupnici jako úsek (např. Měřicí metody Měřicí metoda souhrn teoretických poznatků praktických operací použitých při měření. délky, hmotnosti času). napětí pomocí voltmetru. odporu údaje voltmetru ampérmetru pomocí Ohmova zákona.1. 1. • Silové působení vodič, kterým prochází proud poli elektromagnetu- ferodynamická (elektrodynamická) soustava. Přímé měřicí metody: výsledek měření získá odečtením údaje jediného přístroje. Hodnoty těchto proměnných získají pomocí přímých měřicích metod. Srovnávací metody měřená veličina stanoví srovnáním veličinou téhož druhu známé hodnoty. Ručička pohybuje základě mechanického principu. Příkladem určení el.1 Analogové digitální (číslicové) zobrazení Analogové měřicí přístroje jsou všechny ručkové přístroje (obr. Nepřímé měřicí metody: výsledek měření získá výpočtem hodnoty funkce několika proměnných.73). ručkového přístroje).