Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 22 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pokud větší hodnotu, zpravidla tranzistor špatný. C/ Blokovací charakteristiku triaku III kvadrantu. Přesto při podezření zničení součástky nebo pokud chceme ověřit jejich správnou funkci, můžeme měření realizovat následujících zapojeních. všech měření třeba dávat pozor typ tranzistoru (PNP nebo NPN). B/ Závěrnou charakteristiku tyristoru T1. zapojených tranzistorů měří napětí mezi bází emitorem- UBE napětí mezí kolektorem emitorem UCE. Součástka vadná, pokud naměříme velký proud při napětí 120V. Měření tyristorů triaků V elektronických konstrukcích většinou používáme nové tyristory triaky. Nezapojené tranzistory můžeme měřit ohmetrem nebo testerem přechodu PN. Měřicí proud měl být menší, jak mA, aby součástka nebyla přetížena. Měří přechody mezi bází kolektorem a mezi bází emitorem. Měřená součástka pořádku, pokud změříme velmi malý proud (10-6 až –4 A) při napětí 120V.Tranzistory mohou zkoušet zapojené nebo nezapojené. Součástka vadná, pokud naměříme velký proud při napětí 120V. Součástka vadná, pokud změříme velký proud při napětí 120V. 1.: 1. tím dána polarita měření. Tímto obvodem prověříme: A/ Závěrnou charakteristiku diody Součástka pořádku, pokud změříme velmi malý proud (10-6 až –4 A) při napětí 120V.11. Měřená součástka pořádku, pokud změříme velmi malý proud (10-6 až –4 A) při napětí 120V. . Tyto nové součástky není třeba nijak měřit.. Napětí UBE může být maximálně 1,5V