Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 3 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Údaj analogovém měřicím přístroji spojitou funkcí měřené veličiny (např. poloha ručky na stupnici). Série měřicích členů, kterými prochází měřený signál, nazývá měřicí řetězec. Jejími částmi jsou velikost znaménko. dílek nebo polovinu dílku stupnice u analogového přístroje nebo změnu posledního místa číslicového zobrazovače jedničku u číslicových přístrojů). První člen měřicího řetězce, který bezprostředně působí měřená veličina, nazývá snímač (čidlo, senzor). Vyjadřuje jako absolutní chyba nebo relativní chyba. Číslicový měřicí přístroj poskytuje měřenou hodnotu číslicovém tvaru (číslo na displeji zvolené jednotce). Chyba měření charakterizuje přesnost měření. Místo ní pracujeme tzv. Zcela přesnou hodnotu měřené veličiny nikdy nezměříme. konvenčně pravou hodnotou. Měřicí rozsah přístroje nebo převodníku vyjadřuje meze hodnot, kterých může pohybovat měřená veličina, aby byla měřena zaručovanou přesností. odchylka naměřené hodnoty měřené veličiny správné hodnoty měřené veličiny. získá měřením pomocí přesnějšího přístroje nebo přesnější metody . Ovlivňující veličina veličina, která sice není předmětem měření, avšak která ovlivňuje údaj měřidla. Příliš malá citlivost může zhoršit přesnost měření. Přesnost měření míra těsnosti, kterou výsledek měření vyjadřuje správnou hodnotu měřené veličiny. Měřicí převodník transformuje vstupní veličinu (elektrickou nebo neelektrickou) podle určité zákonitosti výstupní veličinu (zpravidla elektrickou). Rozlišovací schopnost (rozlišení) nejmenší změna měřené veličiny, která vyvolá detekovatelnou změnu údaje přístroje (např. Konstantní citlivost (nezávislou hodnotě měřené veličiny) mají lineární převodníky. . Citlivost měřicího přístroje nebo zařízení poměr změny výstupní veličiny (údaje přístroje) ke změně vstupní (měřené) veličiny