Měření v elektronice

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Po prostudováni budete schopni· Objasnit pojmy: merení, elektrické merení, mericí prístroje, presnost merení, analogový a digitální merící prístroj, citlivost mericího prístroje, rozlišovací schopnost, mericí rozsah, chyba merení, prímé a neprímé merící metody.· Popsat správný postup pri merení univerzálními mericími prístroji.· Objasnit postup pri merení techto velicin: elektrické napetí, elektrický proud, elektrický odpor, kapacita kondensátoru.· Vysvetlit funkci osciloskopu.· Vysvetlit merení diod, tranzistoru, tyristoru a triaku. Nakreslit príslušná zapojení pro merení.

Vydal: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Autor: Josef Pecina, Pavel Pecina

Strana 18 z 24

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
5V/div, bude výpočet následující: +5V* 2V/dílek 10V.nižší hodnotu např. 2V/div (tím zvýšíme citlivost). Měření střídavého napětí . Efektivní hodnotu napětí ale musíme spočítat. Pro sinusový průběh platí: 707,0 2 ⋅== m m U U U Obr. Změřené stejnosměrné napětí tedy hodnotu 10V. Měření stejnosměrného napětí Střídavé napětí měříme tak, nastavíme vstupní volič (alternating current střídavý proud). Obr. Pokud bude našem obrázku citlivost osciloskopu např. 83). možné číst přímo špičkovou hodnotu nebo horní spodní vrchol (obr. Velikost napětí spočítá tak, že vynásobíme výchylku dílcích) citlivost. základní poloze elektronový paprsek vždy středu obrazovky