LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 60 z 484Poznámky redaktora
Při tomto řešení hrozí nebezpečí přenosu zvuků kaná- lovým prostupem. Potřebný počet provazců závislosti velikosti kanálu Šířka kanálu Hloubka kanálu 70 mm Hloubka kanálu 90 mm Šířka 110 15 Šířka 130 17 Šířka 170 20 Šířka 210 24 . Přenos zvuku vzduchem Aby zamezilo přenosu zvuku vzduchem, kabeláže nutné volný světlý průřez kanálu vyplnit zvukově-izolačním materiálem, na- příklad zvukovou izolací typu 7LSB. Tomuto přenosu zvuku vzduchem lze předejít použi- tím izolační vlny oblasti prostupu kanálu stěnou. Každé balení obsahuje 15 provazců. samé platí pro případné mezery mezi kanálem přilehlou stěnou. V následující tabulce uveden po- třebný počet provazců pro běžné velikosti kanálů. Při správném použití lze zvu- kovou izolací typu 7LSB dosáh- nout útlumu dB. úplné izolaci kanálu je většinou potřeba několik provazců. Zvuková izolace sestává minerální vlny a dodává jednotlivých provaz- cích.Pomůckyproprojektování–kanálprovestavbupřístrojůRapid80 60 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Protihluková ochrana Když stěny šeptají V moderních kancelářských bu- dovách jsou kanály pro vestavbu přístrojů často vedeny skrz kance- lářské příčky, propojují tak něko- lik kanceláří