LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 110 z 484Poznámky redaktora
) A Hexametylentetramin (urotropin) vodný roztok 60 A Hroznový cukr A Hydrazin zředěný roztok 100 C Hydrazin zředěný roztok A Hydroxid amonný A Hydroxidy (alkalických zemin) A Hydroxidy (K, Na) A Izobutylfosfát C Jablečná šťáva A Jód C Jodičnany (K, ad.) A Jodidy (K, Na) A Kamenec chromitý A Kresol C Krev A Kumen C Kyanamid A Kyanidy (K, A Kyselina abietinová A Kyselina acetylsalicylová A Kyselina adipinová A Kyselina adipinová B Kyselina aminobenzolsulfonová (m-, o-, p-) A Kyselina aminosalicylová (p-).) A Dvojchromany (K, Na) C Etan A Etanol A Etanolamin B Etylacetát C Etylakrylát C Etylbenzol C Etylchlorid C Etylénglykol A Fenol A Fenol B Fenylhydrazin C Fenylhydrazinchlorid B Fenylhydrazinchlorid C Fermež C Fixační lázeň A Fluór B Fluór C Fluoridy (amonné, ad.) A Bromoform 100 C Bromová voda A Bromovodík 100 A Bromovodík 100 B Butan, plynný, A Butandioly A Butandioly nad B Butandioly nad C Butanol A Butylacetát C Butylchlorid C Butylfenoly C Butylglykolát C Butylmáselnan C Chlór, kapalný C Chlór, plynný, suchý 0,5 A Chlór, plynný, suchý 100 B Chlór, plynný, vlhký B Chloracetaldehyd C Chloracetony C Chloracetylchlorid C Chloraniliny C Chloráty (K, ad.) A Chloristan (K) A Chlorkrezoly C Chlorkyan A Chlornaftaleny C Chlornany (K, ad.) A Chlorbenzaldehyd C Chlorbenzen C Chlorbenzotrifluorid C Chlorbenzoylchlorid C Chloretylbenzen C Chloridy (amonné, ad. Odolnost A velmi dobře odolný B průměrně odolný C neodolný Chlórová voda (nasycený roztok) B Chlorovodík (plynný, suchý vlhký) A Chromáty (K, A Chromsírová směs A Citráty (amonné, Na) A Cyklohexanol C Cyklohexanon C Dibrommetylén C Dibutylftalát C Dibutyloxalát C Dichloretylén C Dichlorpropylén C Dietylamin 100 C Dietylénglykol C Dietyletér C Difenyl C Difenylamin C Dimetyletér C Di-n-butyléter C Diotylftalát C Dioxan C Dřevní dehet C Dusitany (K, ad. Odolnost A velmi dobře odolný B průměrně odolný C neodolný 1,3-butadien A 2,4-chlorbenzoylchlorid A 2-amino-2,2-difenyloctová kyselina A 4-chlor-2-nitranilin C 4-chlorbenzaldehyd-2-sulfonová kyselina A 5-amino-2-hydroxybenzoová kyselina A Acetaldehyd 100% C Acetaldehyd 40% A Acetaldehyd 40% B Acetaldehyd, obsahem kyseliny octové 90:10 B Acetanilid 100% A Acetáty (amonné, ad.) B Chloráty (K, ad.) A Formaldehyd A Formamid 100 C Fosfáty (amonné, ad.Chemická odolnost tvrzeného PVCDalšíinformace 110 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 1,3-benzoldisulfonová kyselina A Médium °C Tepl.) A Chloráty (K, ad.) A Fosgen kapalný C Fosgen plynný A Fosgen plynný B Fural C Furalový alkohol C Glukóza A Glycerín A Glycin A Glykol A Heptany A Hexachloretan C Hexaferokyanid-II (Na) A Hexaferokyanid-III (K) A Hexafluorokřemičitany (amonné, ad.) A Chloroform C Médium °C Tepl.) A Acetofenon (metylfenylketon) C Aceton C Acetylaceton (2,4-pentadion) C Acetylén 100% B Alizarin 100% A Alkoholické nápoje A Allylalkohol 100% B Allylalkohol 100% C Allylchlorid C Aminobenzol (p-) A Amoniak (pára všech koncentrací) A Amoniak (pára všech koncentrací) B Amoniak, bez obsahu vody, kapalný B Anhydrid kyseliny benzoové A Anhydrid kyseliny octové C Anilin 100 A Anilinchlorid, nasycený roztok C Asfalt, bez aromátů A Bělicí louh, aktivního chlóru A Bělicí louh, aktivního chlóru B Benzín, bez aromátů A Benzín, obsahem benzolu C Benzoefenon 100 C Benzol C Benzotrichlorid C Benzotrifluorid C Benzylchlorid C Beteny A Boráty (Na) A Borax A Brom, kapalný C Brom, plynný, suchý A Brombenzen C Bromchlormetan C Bromchlorpropan C Bromičnany (K, Na) A Bromidy (K, ad