Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 9 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
na Generální proku­ raturu, jejíž součástí Hlavni vojenská pro­ kuratura, krajské prokuratury městskou pro­ kuraturu Praze, vyšší vojenské prokuratury, okresní prokuratury, městskou prokuraturu v Bratislavě, městskou prokuraturu Brně, ob­ vodní prokuratury území hlavního města Prahy vojenské obvodové prokuratury.“ (4) Zákon 60/1965 Sb. připojuje odstavec tohoto znění: „(3) Soudci krajského soudu Brně jsou vo­ leni Jihomoravským krajským národním výbo­ rem Národním výborem města Brna, na návrh příslušných orgánů Národní fronty; ze zvolených soudců povolání zvolí společ­ ném zasedání Jihomoravský krajský národní výbor Národní výbor města Brna předseda krajského soudu jeho náměstka (náměstky) na návrh ministra spravedlnosti České socia­ listické republiky., mění doplňuje takto: 1.“ 2., dopl­ ňuje takto: Do vkládá ustanovení orgánech Sboru národní bezpečnosti území hlavního města Slovenska Bratislavy další věta tohoto znění: „Městská správa Veřejné bezpečnosti Brně vykonává působnost okresního oddělení Veřej­ né bezpečnosti; krajská správa Sboru národní bezpečnosti Brně vykonává působnost též na území města Brna. odst., Sboru národní bez­ pečnosti, znění zákona 29/1968 Sb. Ing. vypouští bod 2., mění a doplňuje takto: 1. § 23 (H Zákon 36/1960 Sb„ územním členění státu, znění zákona 29/1968 Sb. připojuje další věta tohoto znění: „Krajská státní arbitráž Brně vykonává pů­ sobnost pro území města Brna. Ustanovení odst., se doplňuje takto: 1. Černík r.“ (5) Zákon 121/1962 Sb. odst.“ § 24 Tento zákon nabývá účinnosti dnem ledna 1969.“ 3. písm. § 22 Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí Ná­ rodním, výboru města Brna obvodních národ­ ních výborech ustanovení zákona národních vý­ borech.“ 2. Smrkovský r., prokuratuře, ve znění zákona 29/1963 Sb. d] odst. (3) Zákon 36/1964 Sb., organizaci soudů a volbách soudců, znění zákona 29'1968 Sb., národních vý­ borech, pokud týkají národních výborů působí­ cích městě Brně, zrušují. (2) Ustanovení odst. Svoboda r. pism.Částka Sbírka zákonů 175/1968 Strana 469 statue Národního výboru města Brna též rozdělení úkolů mezi Národním výborem města Brna obvod­ ními národními výbory. předposlední věty zákona 69/1967 Sb.“ (8) Zákon 70/1965 Sb. . odst. připojuje další věta tohoto znění: „Krajský soud sídlem Brně vykonává pů­ sobnost též území města Brna.“ 2., hospodářské arbi­ tráži, znění zákona 29/1968 Sb?, doplňuje takto: K odst. připojují další věty tohoto znění: „Sídlo obvod městské prokuratury Brně se shoduje sídlem obvodem Národního vý­ boru města Brna. připojuje odstavec tohoto znění: „(*) území města Brna vysonává působnost okresního soudu městský soud. zni: „f1) Prokuratura člení . připojuje odstavec tohoto znění: „(3) Město Brno tvoří samostatnou územní jed­ notku. odst. Krajská prokuratura Brně vykonává působnost též území města Brna. odst