Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 10 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§ 7 j1) Zrušuje zákon 654/1919 Sb. (2) Nedotčeno zůstává vládní nařízení číslo 55/1954 Sb. § 5 Oprávnění Kanceláře presidenta republiky K plnění svých úkolů může Kancelář presi­ denta republiky vyžadovat státních orgánů zprávy vysvětlení věcech spadajících oboru její působnosti. Organizace Kanceláře presidenta republiky § 2 f1) čele Kanceláře presidenta republiky stojí státní tajemník presidenta republiky, kterého jme­ nuje odvolává president republiky., chráněné oblasti Pražského hradu. Ing. Smrkovský r. Provádí památkovou péči, technickou stavební správu těchto objektů. Závěrečná ustanovení § 6 Výši platu státnímu tajemníkovi presidenta re­ publiky určuje president republiky podle zásad stanovených, pro vedoucí federálních orgánů státní správy. Černík r., kterým se zřizuje Kancelář presidenta republiky. (3) Vnitřní organizaci Vojenské kanceláře pre­ sidenta republiky určuje president republiky roz­ kazem. čele této kanceláře stojí náčelník, kterého jmenuje a odvolává president republiky který také pre­ sidentu republiky přímo podřízen. .Strana 470 Sbírka zákonů 176/1968 Částka 47 176 ZÁKON ze dne 20. (2] Státní tajemník presidenta republiky je oprávněn zúčastnit schůzí vlády Československé socialistické repubňky. § 3 Úkoly spojené funkcí presidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil zajišťuje Vojenská kancelář presidenta republiky. [*) Při obsazování míst Kanceláři presidenta republiky třeba dbát zastoupení občanů obou republik. Svoboda r. (2J Vnitřní organizaci Kanceláře presidenta republiky jejich účelových zařízení, jakož okruh pracovníků, něž vztahuje ostavec stanoví se souhlasem presidenta republiky státní tajemník presidenta republiky organizačním řádu Kance­ láře presidenta republiky. prosince 1968 o Kanceláři presidenta republiky Národní shromáždění Československé socialis­ tické republiky usneslo tomto zákoně: § 1 Okoly Kanceláře presidenta republiky p] Kancelář presidenta republiky zajišťuje úkoly spojené a) výkonem řunkce presidenta republiky vyplý­ vající ústavy ústavních jiných zákonů, b) politickou veřejnou činností presidenta re­ publiky, c) výkonem funkce presidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil, dj vyřizováním dopisů podnětů, kterými se obracejí občané Instituce presidenta re­ publiky nebo jeho kancelář. § 4 í1) President republiky jmenuje odvolává ve­ doucí pracovníky Kanceláře presidenta republiky. (2) Kancelář presidenta republiky spravuje Pražský hrad jeho přidružené objekty pečuje o ně, jakožto sídlo presidenta republiky vý­ znamnou historickou památku našeho lidu. § 8 Tento zákon nabývá účinnosti dnem ledna 1969. (3) výkonu své funkce státní tajemník presidenta republiky odpovědný presidentu re­ publiky