Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 7 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§ 10 Orgány organizace mohou zřizovat svá sídla na území města Brna předchozím projednání s Národním výborem města Brna. Rozdíl­ ná stanoviska otázkách zásadní povahy projedná ministr (vedoucí ústředního orgánu státní správy) s primátorem města Brna. (2) Národní výbor města Brna koordinuje po­ stup organizací státních orgánů při plnění úkolů týkajících rozvoje města Brna; přitom nezasa­ huje pravomoci orgánů Československé socia­ listické republiky, ani orgánů České socialistické republiky. Návrhy závažných opatření připravuje projednává obvodními ná­ rodními výbory. Pečují zvelebování a vzhled obvodů. § 13 Obvodní národní výbory souladu plánovi­ tým rozvojem města zabezpečují nejširší účasti občanů rozvoj svých obvodů. (3) Národní výbor města Brna postupuje ob­ dobně dohodě Jihomoravským krajským národ­ ním výborem při řešení otázek uvedených od­ stavci pokud dotýkají zájmů okresu Brno- venkov.Částka Sbírka zákonů 175/1968 Strana 467 § 9 p] Ministerstva ostatní ústřední orgány státní správy Československé socialistické repub­ liky České socialistické republiky dbají své činnosti zvláštností společenského významu města Brna tohoto hlediska projednávají Národním výborem města Brna návrhy právních předpisů a jiných opatření dotýkajících města Brna. Národní výbor města Brna může něm dohodě obvodními národními výbory stanovit, bude plnit zájmu, jednotné správy města další úkoly, které jinak náležely obvodním národním výborům, dosáhne-11 se tím účelnějšího výkonu státní správy anebo lep­ šího uspokojování potřeb občanů organizací. § U ř1) Ministerstva ostatní ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, národní výbory organizace spolupracují Národním vý­ borem města Brna při uspokojování důležitých zájmů, které město Brno mimo své území, a svými opatřeními napomáhají. Působnost Národního výboru města Brna a obvodních národních výborů § 12 P) Národní výbor města Brna úzké součin­ nosti obvodními národními výbory plánuje, řídí a zabezpečuje výstavbu města organizuje pláno­ vitý rozvoj hospodářské, kulturní, zdravotní so­ ciální výstavby jeho území. Poskytuje obvodním národním výborům vše­ strannou pomoc jejich prácí při řešení celo­ městských problémů, radí nimi plnění úkolů, opírá jejich poznatky projednává jejich ini­ ciativní návrhy připomínky. Podílejí sestavování dlouhodobých koncepcí a plánů rozvoje města Brna sestavují schvalují plány rozvoje vlastního hospodářství své roz­ počty. úsecích veřejného pořádku, škol­ ství, zdravotnictví, pracovních sil, kultury infor­ mací, dopravy vodního hospodářství, vykonává státní správu, která jinak náležela obvodním národním výborům, jde-li věcí, které mají celo­ městský význam; podrobnější úpravu stanoví statut Národního výboru města Brna. (2) Národní výbor města Brna může dohodě s příslušnými obvodními národními výbory stano­ vit svém statutu, některé úkoly náležející do působnosti obvodních národních výborů bude z důvodů účelnosti nebo i:ných vážných důvodů plnit některý obvodní národ výoor také území . (*) Národní výbor města Brna dále vykonává působnost náležející podle jiných zákonů ostat­ ních předpisů národním výborům, pokud tento zákon nesvěřuje obvodním národním výborům (§ 15). (2) Jde-li území okresu Brno-venkov, Jiho­ moravský krajský národní výbor, popřípadě Okresní národní výbor Brno-venkov dohodě Národním výborem města Brna — schvaluje výhledové národohospodářské studie, plány souhrnného rozvoje oblasti územní plány, — projednává zaujímá společné stanovisko in­ vestičním záměrům projektovým úkolům na výstavbu přestavbu průmyslových objektů a zařízení, zařízení dopravního, vodohospodář­ ského, energetického rekreačního charakteru a navazujících zařízení obchodu, zásobo­ vání dalších služeb. Brna při řešení celoměstských otázek a předkládají tom směru iniciativní návrhy. § 14 f1) Obvodní národní výbory vykonávají státní správu věcech, které podle zvláštních předpisů náležejí místním okresním národním výborům. (2) Národní výbor města Brna řídí usměrňuje činnost obvodních národních výborů, kontroluje je, zejména dozírá plnění zákonů zachovávání státní disciplíny provádí revize jejich hospoda­ ření. Schvaluje plán roz­ voje města Brna jeho rámci usměrňuje správné proporce rozvoji města. (3) Národní výbor města Brna zřizuje řídí, popřípadě spravuje organizace zařízení, které slouží uspokojování potřeb přesahujících rámec obvodu jejichž řízení (správu) účelnější hos­ podárnější organizovat pro celé město. Úzce spolupracují Národním vý­ borem města. Účastní pří­ pravě státního plánu rozvoje národního hospodář­ ství, spolupracuje ministerstvy ostatními ústřed­ ními orgány státní správy České socialistické re­ publiky předkládá jim návrhy řešení otázek dotýkajících rozvoje města