Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 15 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
písm. jsou a) dosažení věku let, b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů[6], c) předepsaná kvalifikace, d) doba praxe oboru, e) osvědčení podle §6a odst. . c), c) zajistí, aby stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení. c), kterou fyzická osoba získala jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, postupuje podle zákona uznávání odborné kvalifikace[5a]. d), provádějí-li revize zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových zařízení třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení kotlů. Uznávacím orgánem Ministerstvo práce sociálních věcí.vyhrazených tlakových zařízení, nevztahuje-li platné nařízení vlády vydané provedení zvláštního zákona[1a], b) mohou montovat, opravovat, provádět revize zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnit nádoby plyny vyrábět vyhrazená tlaková zařízení, nevztahuje-li platné nařízení vlády vydané provedení zvláštního zákona[1a], jen pokud jsou odborně způsobilé jsou držiteli oprávnění podle §6a odst. §6c (5) Při uznávání odborné kvalifikace podle odstavce písm. § 7a §7a (1) Pracovníci organizací státního odborného dozoru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, nichž dozvěděli souvislosti výkonem činnosti podle tohoto zákona, před vstupem prostorů organizací provozních prostorů podnikajících fyzických osob informovat provozovatele. §6c (4) Osvědčení činnostem vyhrazených technických zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru platnost pět let ode dne vydání. § 7 Organizace státního odborného dozoru spolupracují příslušnými odborovými ústředními odborovými orgány, příslušnými družstevními orgány organizacemi družstev, organizacemi zaměstnavatelů živnostenskými společenstvy, příslušnými ústředními, místními ostatními orgány státní správy informují opatřeních odstranění závad zjištěných při své činnosti. písm. §6c (3) Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob podle odstavce písm. §6c (2) Předpoklady odborné způsobilosti organizací podnikajících fyzických osob jsou potřebné technické vybavení odborná způsobilost jejich pracovníků. §7a (2) škodu způsobenou pracovníky uvedenými odstavci při činnosti podle tohoto zákona odpovídá stát; této odpovědnosti nemůže zprostit. Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat obdobnou činnost členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, Ministerstvo práce a sociálních věcí její odbornou kvalifikací ověří[5b]. Všechny tyto orgány organizace jsou povinny poskytovat organizacím státního odborného dozoru požádání podklady informace potřebné pro výkon tohoto dozoru