Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 4 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§ 4 Inspektoráty bezpečnosti práce a) dozírají, zda organizacích, samostatných provozovatelů jednotlivých uživatelů tech­ nických zařízení dodržují předpisy zajištění bezpečnosti práce technických zařízení a předpisy stanovící pracovní podmínky, zejmé­ na předpisy způsobu zaměstnávání žen a mladistvých, pracovní době, noční práci a práci přesčas, b) dozírají, zda dokumentace staveb, technických zařízení technologií prototypy strojů, zaří­ zení osobních ochranných pracovních pro­ středků, vybrané podle zásad stanovených Českým úřadem bezpečností práce Sloven­ ským úřadem bezpečnosti práce, splňují poža­ davky bezpečnosti práce technických zařízení, c) uplatňují při povolování kolaudací staveb a při státním stavebním dohledu požadavky bez­ pečnosti práce technických zařízení, d) dozírají, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě revizi vyhrazených technických za­ řízení splněny požadavky bezpečností práce a technických zařízení podávají tom odborná a závazná stanoviska, e) provádějí prohlídky zkoušky vyhrazených technických zařízení, f) prověřují odbornou způsobilost organizací, samostatných provozovatelů jednotlivých uživatelů technických zařízení výrobě, mon­ táži, opravám, údržbě revizím vyhrazených technických zařízení vydávají jim tom oprávnění, popřípadě jim tato oprávnění od­ nímají, g) prověřují odbornou způsobilost pracovníků or­ ganizací, kteří jsou pověřeni zkoušením, revi­ zemi, opravami nebo obsluhou vyhrazených technických zařízení, vydávají jim tom osvědčení, popřípadě jím tato osvědčení odní­ mají, h) zúčastňují vyšetřování příčin pracovních úrazů, provozních nehod (havárií), poruch technických zařízení technických příčin prů­ myslových otrav nemocí povolání, popří­ padě uvedené příčiny vyšetřují, i) dozírají, zda dovážená nebo vyvážená technic­ ká zařízení materiály, vybrané podle zásad stanovených Českým úřadem bezpečnosti práce a Slovenským úřadem bezpečnosti práce, spl­ ňují požadavky bezpečnosti práce technic­ kých zařízení, vydávají tom osvědčení. (2) Působnost orgánů státního odborného do­ zoru nevztahuje aj činnost, pracoviště technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy, b] technická zařízení, podléhající podle zvlášt­ ních předpisů dozoru orgánů úseku národ­ ní obrany, dopravy spojů, vybrané objekty ministerstva vnitra. při tvorbě předpisů zajištění bezpeč­ nosti práce technických zařízení, h) plní úkoly uvedené případech, nichž si zvlášť důležitých celospolečenských důvodů vyhradí, (2) Koordinaci postupu Českého úřadu bezpeč­ nosti práce Slovenského úřadu bezpečnosti práce při řešení společných záležitostí upraví statuty těchto orgánů, které schválí příslušná ministerstva České socialistické republiky Slovenské socialis­ tické republiky. g), g) koordinují činnost orgánů uvedených 3 odst.Strana 464 Sbírka zákonů 174/1968 Částka 47 Působnost, úkoly oprávnění orgánů státního odborného dozoru § 3 (i) Působnost orgánů státního odborného do­ zoru vztahuje všechny organizace zařízení (dále jen „organizace“) samostatné provozo­ vatele jednotlivé uživatele technických zařízení. § 6 (l) Orgány státního odborného dozoru jejich pověření pracovníci jsou při výkonu dozorčí čin­ nosti oprávněni . § 5 (x) Český úřad bezpečnosti práce Slovenský úřad bezpečnosti práce mezích své územní pů­ sobnosti a) stanoví sídla obvody působnosti inspektorátů bezpečnosti práce jejich poboček, b) řídí činnost inspektorátů bezpečnosti práce, c) provádějí výzkum úseku bezpečnosti práce a technických zařízení, d) vydávají dohodě příslušnými orgány or­ ganizacemi předpisy zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, evidenci re­ gistraci pracovních úrazů hlášení provoz­ ních nehod (havárií) poruch technických zařízení, e) rozhodují odvoláních proti opatřením inspek­ torátů bezpečnosti práce, f) určují, která technická zařízení považují za vyhrazená smyslu písm. (3) Vláda České socialistické republiky vláda Slovenské socialistické republiky mohou rozšířit působnost orgánů státního odborného dozoru na technická zařízení uvedená odstavci písm.b)