Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 4 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
g), g) koordinují činnost orgánů uvedených 3 odst. (3) Vláda České socialistické republiky vláda Slovenské socialistické republiky mohou rozšířit působnost orgánů státního odborného dozoru na technická zařízení uvedená odstavci písm.Strana 464 Sbírka zákonů 174/1968 Částka 47 Působnost, úkoly oprávnění orgánů státního odborného dozoru § 3 (i) Působnost orgánů státního odborného do­ zoru vztahuje všechny organizace zařízení (dále jen „organizace“) samostatné provozo­ vatele jednotlivé uživatele technických zařízení. § 6 (l) Orgány státního odborného dozoru jejich pověření pracovníci jsou při výkonu dozorčí čin­ nosti oprávněni . § 5 (x) Český úřad bezpečnosti práce Slovenský úřad bezpečnosti práce mezích své územní pů­ sobnosti a) stanoví sídla obvody působnosti inspektorátů bezpečnosti práce jejich poboček, b) řídí činnost inspektorátů bezpečnosti práce, c) provádějí výzkum úseku bezpečnosti práce a technických zařízení, d) vydávají dohodě příslušnými orgány or­ ganizacemi předpisy zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, evidenci re­ gistraci pracovních úrazů hlášení provoz­ ních nehod (havárií) poruch technických zařízení, e) rozhodují odvoláních proti opatřením inspek­ torátů bezpečnosti práce, f) určují, která technická zařízení považují za vyhrazená smyslu písm. § 4 Inspektoráty bezpečnosti práce a) dozírají, zda organizacích, samostatných provozovatelů jednotlivých uživatelů tech­ nických zařízení dodržují předpisy zajištění bezpečnosti práce technických zařízení a předpisy stanovící pracovní podmínky, zejmé­ na předpisy způsobu zaměstnávání žen a mladistvých, pracovní době, noční práci a práci přesčas, b) dozírají, zda dokumentace staveb, technických zařízení technologií prototypy strojů, zaří­ zení osobních ochranných pracovních pro­ středků, vybrané podle zásad stanovených Českým úřadem bezpečností práce Sloven­ ským úřadem bezpečnosti práce, splňují poža­ davky bezpečnosti práce technických zařízení, c) uplatňují při povolování kolaudací staveb a při státním stavebním dohledu požadavky bez­ pečnosti práce technických zařízení, d) dozírají, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě revizi vyhrazených technických za­ řízení splněny požadavky bezpečností práce a technických zařízení podávají tom odborná a závazná stanoviska, e) provádějí prohlídky zkoušky vyhrazených technických zařízení, f) prověřují odbornou způsobilost organizací, samostatných provozovatelů jednotlivých uživatelů technických zařízení výrobě, mon­ táži, opravám, údržbě revizím vyhrazených technických zařízení vydávají jim tom oprávnění, popřípadě jim tato oprávnění od­ nímají, g) prověřují odbornou způsobilost pracovníků or­ ganizací, kteří jsou pověřeni zkoušením, revi­ zemi, opravami nebo obsluhou vyhrazených technických zařízení, vydávají jim tom osvědčení, popřípadě jím tato osvědčení odní­ mají, h) zúčastňují vyšetřování příčin pracovních úrazů, provozních nehod (havárií), poruch technických zařízení technických příčin prů­ myslových otrav nemocí povolání, popří­ padě uvedené příčiny vyšetřují, i) dozírají, zda dovážená nebo vyvážená technic­ ká zařízení materiály, vybrané podle zásad stanovených Českým úřadem bezpečnosti práce a Slovenským úřadem bezpečnosti práce, spl­ ňují požadavky bezpečnosti práce technic­ kých zařízení, vydávají tom osvědčení. při tvorbě předpisů zajištění bezpeč­ nosti práce technických zařízení, h) plní úkoly uvedené případech, nichž si zvlášť důležitých celospolečenských důvodů vyhradí, (2) Koordinaci postupu Českého úřadu bezpeč­ nosti práce Slovenského úřadu bezpečnosti práce při řešení společných záležitostí upraví statuty těchto orgánů, které schválí příslušná ministerstva České socialistické republiky Slovenské socialis­ tické republiky. (2) Působnost orgánů státního odborného do­ zoru nevztahuje aj činnost, pracoviště technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy, b] technická zařízení, podléhající podle zvlášt­ ních předpisů dozoru orgánů úseku národ­ ní obrany, dopravy spojů, vybrané objekty ministerstva vnitra.b)